Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO

Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Erbjudandet i korthet

NanoEcho har erhållit villkorat godkännande om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Godkännandet erhålls under förutsättning att de finansiella målen uppnås i emissionen, att spridningskravet uppfylls samt att Bolaget inkommit med en uppdaterad informationspolicy.

Syftet med emissionen är att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för att säkerställa fullföljande av Bolagets affärsplan och strategi. Emissionslikviden kommer att ta Bolagets produkt in i klinisk fas och initiera ”proof of concept”-studien på patient. Därefter återstår att avsluta ”proof of concept”-studien på patient, samt att genomföra den avslutande kliniska registreringsstudien innan produkten kan kommersialiseras.

Typ av transaktion

Aktieemission, publikt erbjudande riktat till allmänheten i samband med IPO.

Typ av instrument

Stamaktier.

Värdering

19,2 MSEK (pre-money).

Emissionsvolym

Cirka 30 MSEK, motsvarande en utspädning om ca 61%; möjlighet att utöka till 38 MSEK.

Antal erbjudna aktier

75 000 000 aktier med möjlighet att utöka med ytterligare 20 000 000 aktier.

Teckningskurs

0,4 SEK per aktie.

Teckningsåtaganden

Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 7,1 MSEK, motsvarande cirka 23,5 procent av Erbjudandet, varav styrelse och ledning åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 3,3 MSEK.

Teckningstid

29 maj – 28 juni 2024.

Indikativ första dag för handel

12 juli 2024.

Länkar

Den 10 juni klockan 17.00 hölls en livestreamad bolagspresentation på NanoEcho’s hemsida. 

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis i, till eller från Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där detta skulle kunna utgöra en överträdelse av de lokala värdepapperslagarna eller -föreskrifterna i en sådan jurisdiktion.

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av NanoEcho AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till denna del av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna del av webbplatsen.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper i Bolaget (”Värdepapper”) i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget erbjudande av Värdepapper lämnas till allmänheten i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte Värdepappren erbjudas eller säljas direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Denna information och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES eller i Storbritannien av personer som inte är kvalificerade investerare.

Informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av Bolagets webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Medan Bolaget anser att informationen på denna del av Bolagets webbplats är korrekt och fullständig per dagen den publicerats, och medan Bolaget kan komma att publicera ny information löpande, tar Bolaget inget ansvar för att uppdatera eller rätta till sådan information och avsäger sig uttryckligen varje åtagande att så göra.

Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.

Jag intygar att:

  1. Jag är (i) bosatt utanför och befinner mig utanför Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där åtkomst till denna del av webbplatsen eller där sådant offentliggörande, sådan publicering eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, eller (ii) en kvalificerad investerare inom EES eller en kvalificerad investerare och en relevant person i Storbritannien; och

  2.  Jag är bosatt i och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget; och

  3. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolaget; och

  4. Jag inte kommer att distribuera eller på annat sätt skicka information som finns på denna del av Bolagets webbplats till någon person som är bosatt i någon sådan jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan; och

  5. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa de restriktioner som framgår ovan.

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.