Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB

17 februari – 3 mars 2023

Dokument för nedladdning

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet
Företrädesemission av 17 536 827 aktier om cirka 26,3 MSEK.

Villkor
För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. För varje tolvtal (12) teckningsrätter ges rätt att teckna sju (7) nya aktier.

Teckningskurs
1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid
17 februari – 3 mars 2023

Avstämningsdag
15 februari 2023

Antal aktier innan emissionen
Per dagen för Memorandumet finns 30 063 133 aktier utestående i Bolaget. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK.

ISIN-koder
Aktie: SE0013775566
Teckningsrätt: SE0019763897
BTA: SE0019763905

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Erbjudandet är säkerställt upp till cirka 16,1 MSEK från befintliga ägare genom teckningsförbindelser och garantier. Utöver detta täcks Erbjudandet av ett externt garantikonsortium uppgående till cirka 7,6 MSEK. Sammanlagt är Erbjudandet säkerställt upp till cirka 23,7 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionsbeloppet, varav 10 procent i form av en så kallad toppgaranti.

Utspädning
De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara cirka 36,8 procent av Bolagets kapital och röster. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande Erbjudande kommer således

Teckningsinformation
Anmälningssedel och emissionsmemorandum finns tillgängliga på www.nanoecho.se, www.gwkapital.se, samt via www.aqurat.se. Aktieägare med innehav i depå, bank eller värdepappersinstitut tecknar nya aktier via sin förvaltare.

Bolagspresentation

Den 23:e februari hölls en bolagspresentation med anledning av den pågående företrädesemissionen. 

Spela videoklipp
Investment Highlights

Adresserar ett ouppfyllt medicinskt behov

Global tillväxt med
50% till 2030

Reducera vårdkostnaderna samt förbättra livskvaliteten

Ett erfaret team som
gjort det förr

Kort om NanoEcho

NanoEcho har som mål att erbjuda vården en mer precis, enkel och kostnadseffektiv diagnostik av i första hand rektalcancer. NanoEcho utvecklar en ny användarvänlig, bildgivande metod som kallas magnetomotoriskt ultraljud, där nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknologi. Nanopartiklar används som kontrastmedel och mängden ansamlade partiklar möjliggör differentiering mellan frisk och sjuk vävnad. Avsikten är att ge en mer tillförlitlig diagnostik genom att fastställa om cancern är spridd till närliggande lymfkörtlar. Ambitionen med införandet av denna metod är att riskfyllda stora kirurgiska ingrepp ska bli färre och att fler patienter med rektalcancer i stället ska kunna genomgå ett mindre ingrepp, något som skulle leda till både lägre kostnader för vården och bättre livskvalitet för patienten.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.