Kommuniké från årsstämma i NanoEcho AB (publ) den 12 maj 2021

Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 12 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Andersson-Engels, Tomas Jansson, Bengt Göran Svensson och Johannes Swartling. Till styrelsens ordförande omvaldes Stefan Andersson-Engels.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 3 basbelopp och 2 basbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Revisor
Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att vissa redaktionella ändringar görs samt att en ny punkt införs i bolagsordningen. Den nya punkten 11 i bolagsordningen innebär att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma samt att styrelsen inför en bolagstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Valberedning
Årsstämman beslutade att anta principer för tillsättande en av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete i enlighet med det förslag som funnits intaget i kallelsen.

NanoEchos dream team växer

NanoEcho fortsätter att landa flera strategiska rekryteringar för att etablera en stark och resultatorienterad företagskultur. Bolagets dream team av erfarna och kompetenta medarbetare, som alla är resultatdrivna och har erfarenhet av att få ut produkter på marknaden, växer nu ytterligare.

– Jag är både stolt och oerhört nöjd att vi lyckats rekrytera både Henrik Fagerström som senior compliance ingenjör och Daniel Skagmo som hårdvaru-lead ingenjör, säger Linda Persson, NanoEchos VD, som har goda erfarenheter av de båda från tidigare anställningsplatser.

Henrik Fagerström är civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola och har en gedigen erfarenhet från medtech-branschen. Han har under många år arbetat med medicinsktekniska produkter och haft olika betydelsefulla ingenjörsroller. 

– Henrik har en bred kunskap och erfarenhet av att röra sig i området mellan det medicinsktekniska regelverket och produkten. Han har en fantastisk förmåga att se möjligheter och att lyckas integrera kraven från myndigheterna i produkten på ett professionellt sätt. Detta är ett arbete som oftast underskattas. Henriks bidrag för att lyckas med ett regulatoriskt godkännande som möjliggör en lyckosam lansering av vår produkt kommer vara oerhört viktigt för oss, säger Linda Persson.

Daniel Skagmo är civilingenjör i maskinteknik från Lunds tekniska högskola. Han besitter en djup kunskap från design och konstruktion till leverantörsval, produktion och lansering av tekniskt komplicerade snabbrörliga konsumentprodukter där effektivt arbete mot målet är väldigt viktigt.

– Daniel har stor erfarenhet av hela kedjan från småskalig prototyptillverkning av konceptkonstruktioner till design for manufacturing och massproduktion. Detta kommer NanoEcho väl till pass när vi kommer att påbörja arbetet med nästa generations portabla system avsett för kommersialisering. Att ha Daniel i teamet, med sin professionalism, sitt driv och sitt fokus på att finna lösningar känns väldigt tryggt, kommenterar Linda Persson.

Henrik Fagerström och Daniel Skagmo kommer att påbörja sina respektive anställningar hos NanoEcho efter sommaren.

– Produkten och rollen hos NanoEcho var alldeles för intressanta för att jag skulle kunna tacka nej! Jag ser fram emot att få vara delaktig i NanoEchos fortsatta resa och hoppas kunna bidra med både driv och glädje, kommenterar Henrik Fagerström. 

– Jag ser framemot produktifieringen och att få bli en del av NanoEchos multidisciplinära team och inte minst att få arbeta med en produkt som kan göra stor skillnad för både vården och för många patienter, säger Daniel Skagmo.

Kvartalsrapport 1, 2021 från NanoEcho AB (public)

Finansiell översikt första kvartalet
Första kvartalet 2021: 1 januari – 31 mars 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 566 (-2 358) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-9,24) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelse-kapitalet uppgick till -3 687 (-2 736) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 38 853 (14 878) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Bolaget har flyttat till nya funktionella lokaler med plats för expansion i centrala Lund.
 • Tre nya medarbetare har rekryterats – en senior systemingenjör, en senior mjukvaruutvecklare samt en senior clinical affairs. Samtliga tre personer är viktiga i NanoEchos bolagsbyggande och fortsatta produktutveckling.
 • Bolaget har anlitat överläkare och professor Henrik Thorlacius som medicinsk rådgivare. Han säger att ”NanoEcho har potential att fylla det tomrum som finns i dagens standardiserande vårdförlopp för rektalcancerpatienter. Instrumentet som NanoEcho utvecklar kan förbättra den preoperativa utredningen av patienter med tidig rektalcancer så att många fler patienter kan få den mest skonsamma och mest effektiva behandlingen av sin sjukdom”.
 • En extra bolagsstämma hölls och en ny bolagsordning antogs.
 • Optimeringsarbetet av bolagets första system har inletts.
 • En andra dry run, en generalrepetition inför den kommande pre-kliniska studien, som på grund av covid-restriktioner inte kunnat påbörjas, har genomförts framgångsrikt. 
 • Under kvartalet har processen mot en marknadsnotering inletts.
 • Arbetet med QMS systemet har påbörjats.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

 • Fortsatt optimeringsarbete av bolagets första system samt fortsatt arbete med QMS systemet.
 • Etikansökan för preklinisk studie vid Skånes universitetssjukhus har godkänts och kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Läs hela rapporten i sin helhet på hemsidan.

Etikansökan för preklinisk studie vid Skånes universitetssjukhus godkänd

NanoEcho kommer under ledning av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, att genomföra en preklinisk studie där NanoEchos nya instrument för att identifiera lymfkörtlar med spridning av cancerceller ska utvärderas. Studien kommer att göras på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och inkludera cirka 40 patienter som kommer genomgå sedvanlig rutinmässig standardoperation. När cancern är uttagen ur patienten kommer det utopererade preparatet att undersökas med NanoEchos instrument. Resultatet kommer sedan att jämföras med den slutgiltiga mikroskopiska undersökningen hos patologen.

– Min förhoppning med den kliniska studien är att vi ska kunna validera att NanoEchos instrument kan identifiera lymfkörtlar med cancerceller i sig med hög precision. Om så är fallet kommer vi att gå vidare med ytterligare kliniska studier där NanoEchos instrument kommer att utvärderas på patienter före operation, säger Henrik Thorlacius.

– Jag är så glad att kunna berätta att vi fått vår gemensamma etikansökan godkänd. Detta betyder att vi kommer utföra våra prekliniska studier på två av de stora universitetssjukhusen i Sverige, i Göteborg och i Skåne. Just nu diskuterar vi startdatum för studien och det är vår förhoppning att vi ska kunna starta även denna studie under andra kvartalet. Startdatumet kan såklart påverkas av rådande covid-restriktionerna. Jag ser fram emot att komma igång med studien och är väldigt förväntansfull inför resultatet, säger Linda Persson, NanoEchos VD.

Länk till en kort video där Henrik Thorlacius berättar mer om tiden.

NanoEcho publicerar investerarbrev

Läs mer om VD Linda Persson och CTO Magnus Santesson när de berättar mer om deras arbete med att skapa en stark leveransfokuserad företagskultur.

"Det är viktigt att vi själva visar det engagemang och driv som vi vill se hos våra medarbetare", säger Linda och Magnus.

Möt även professor och överläkare Henrik Thorlacius, senior medicinsk rådgivare för NanoEco, när han berättar hur NanoEchos metod kan komma att hjälpa rektalcancerpatienter i framtiden. 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951–9845, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 maj 2021, och
 • dels senast tisdagen den 11 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail
Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 11 maj 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 6 maj kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020;
 2. disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 5. Beslut om ändring av bolagsordningen
 6. Beslut om principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Stefan Andersson-Engels väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare
Styrelsen föreslår Roger Jensen, representant för Cardeon AB (publ), eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v.s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Föreslås att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till [4] utan suppleanter. Aktieägare föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Föreslås att styrelsearvode ska utgå med [2 basbelopp] (2 basbelopp) vardera till styrelseledamöterna och [3 basbelopp] (3 basbelopp) till styrelseordförande. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.
Föreslås vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
Föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels, Tomas Jansson, Bengt Göran Svensson och Johannes Swartling. Till styrelsens ordförande föreslås Stefan Andersson-Engels.
För en presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.nanoecho.se
Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB, intill slutet av årsstämman 2022. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall förslaget antas.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen enligt nedan.
Styrelsen föreslår att en ny § 11 införs i bolagsordningen med följande lydelse:
§ 11 Fullmaktsinsamling samt poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”
Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13 – Beslut om principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta principer för tillsättande en av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete i enlighet nedan.

Valberedningen ska bestå av tre ägarrepresentanter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna eller ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats före årsstämman.
Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som utsett representanten utser en ny representant, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.
Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till:
a) ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,
b) antal stämmovalda styrelseledamöter,
c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,
d) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
e) antal revisorer och revisorssuppleanter,
f) revisorer och eventuella revisorssuppleanter,
g) arvode till revisorer, och
h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete, i förekommande fall.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen.

Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation (eller, om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, styrelsens rekommendation). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet (eller styrelsen) förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om Bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Ovanstående principer för hur valberedning utses och instruktion för dess arbete ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om att ändra desamma. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och instruktion och i förekommande fall till bolagsstämman lämna förslag i enlighet med ovan.

Begäran om upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen NanoEcho AB (publ), Att. Julia Thulin Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nanoecho.se och på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund samt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
__________________

Lund i april 2021
NanoEcho AB (publ)
Styrelsen

NanoEcho publicerar årsredovisning 2020

NanoEcho meddelar att årsredovisningen för 2020 nu är publicerad, se bifogad fil. Årsredovisningen finns även publicerad på hemsidan: https://nanoecho.se/investerare/#rapporter. 

”Vi är redo för kliniska studier och planeringen inför marknadsnoteringen är i full gång”

”Vi är redo för kliniska studier och planeringen inför marknadsnoteringen är i full gång”, säger Linda Persson, VD för NanoEcho AB. Noteringsarbetet fortskrider och parallellt med detta har bolaget förstärkts med strategiska nyckelkompetenser. Som tidigare meddelats är Bolaget nu redo att påbörja kliniska studier i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, under ledning av överläkare och professor Eva Angenete.

– Vi är redo att inleda de kliniska studierna på utopererad vävnad från rektalcancer-patienter så snart covid-restriktionerna tillåter det. Utifrån vad vi vet idag bedömer vi att studierna kommer att kunna inledas under andra kvartalet av 2021, då vi även avser notera bolaget under förutsättning att marknadsklimatet tillåter det. Det förberedande arbetet är i full gång, kommenterar Linda Persson, NanoEchos VD.

Arbetet med att bygga en stark bolagsstruktur fortsätter. Under de senaste veckorna har NanoEchos organisation förstärkts med en medicinsk rådgivare samtidigt som tre strategiskt viktiga nyckelkompetenser har rekryterats. Ytterligare rekryteringar planeras under året.

– Bolagets starka kassa, inklusive den senaste nyemissionen i höstas på cirka 34 miljoner kronor, tar oss hela vägen till andra halvan av år 2022. Då är vår ambition att initiera ytterligare kliniska studier, denna gång med bolagets uppdaterade portabla system anpassat för en kommersialisering, avslutar Linda Persson.

Produktutvecklingen stärks genom nyckelrekryteringar

För att fortsätta stärka produktutvecklingen av NanoEchos unika patenterande metod, diagnostisering av spridning av rektalcancer till närliggande lymfkörtlar, har bolaget genomfört tre nyckelrekryteringar. Rekryteringarna tillför viktig kompetens inför vidareutvecklingen av NanoEchos produkt. Samtliga tillträder under de närmsta månaderna.

Teamet förstärks med tre starka kompetenser. Roger Isaksson anställs som senior systemingenjör. Roger har en mycket bred kunskap inom systemutveckling, mätteknik och produktionsoptimering inom bland annat medtech- och automotivebranschen.

Martin Larsson anställs som senior mjukvaruutvecklare. Martin har mångårig erfarenhet av mjukvaruutveckling av komplexa inbyggda system från både konsumentproduktindustrin och medtechbranschen.

Inför de kliniska studierna har bolaget rekryterat Sania Bäckström som Senior Clinical Affairs. Sania har en gedigen erfarenhet av att planera och utföra kliniska studier, för att uppfylla kraven som ställs ur kliniskt perspektiv för att ta en produkt till marknaden.

Detta är tre oerhört kompetenta medarbetare som alla har djup kunskap och erfarenhet av att utveckla och ta fram produkter till marknaden, vilket varit ett viktigt kriterium vid rekryteringarna. Vi värdesätter erfarenhet från arbete inom industrin och framför allt erfarenhet av att utveckla produkter. Vi har en spännande tid framför oss med bland annat marknadsnotering och kliniska studier. Rekryteringarna är strategiskt viktiga för den fortsatta produktutvecklingen av vår unika patenterande metod med ambitionen att fylla ett tomrum inom vården för rektalcancerpatienter, säger Linda Persson VD för NanoEcho.

Professor och överläkare Henrik Thorlacius tar sig an rollen som Senior Clinical Advisor

”Det är med stor glädje jag vill meddela att professor och överläkare Henrik Thorlacius har signerat ett konsultavtal för rollen som Senior Clinical Advisor för NanoEcho. Med sin gedigna erfarenhet och kompentens inom kolorektalkirurgi kommer han vara en mycket värdefull tillgång i vår produktutveckling. Henrik kommer att verka som rådgivare till både ledningen och styrelsen. Jag ser verkligen fram emot detta samarbete och hälsar honom varmt välkommen”, säger NanoEchos VD Linda Persson.

Henrik Thorlacius har imponerande meriter och är idag professor och överläkare på Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus (SUS) samt avdelningschef för Kirurgi på Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö. Han har publicerat över 250 vetenskapliga artiklar och valdes förra året in som ledamot i världsorganisationen för endoskopi (WEO) med fokus på endoskopisk kirurgi. Det var också han som genomförde den första ESD operationen (endoskopisk submukosadissektion) i Sverige. ESD möjliggör lokal endoskopisk behandling av tumörer som annars måste avlägsnas med komplikationsfylld kirurgi. På senare år har Henrik Thorlacius fokuserat på att införa ESD på stora och komplexa tumörer i kolon och rektum. ESD programmet på SUS har nu vuxit till ungefär 150 patienter per år. Dessa patienter behöver därmed inte genomgå större kirurgiska operationer, vilket är en stor fördel för bevarandet av patienternas livskvalité och resurssparande för sjukhuset.

Henrik Thorlacius menar att det finns ett tomrum i dagens vård i det standardiserade vårdpaketet för rektalcancerpatienter.
NanoEchos metod möter behovet av förbättrad diagnostik, idag finns ingen liknande metod som kan påvisa om rektalcancern spridit sig till lymfkörtlarna. Diagnostiken fyller ut tomrummet i vården och möjliggör att fler patienter kan genomgå lokal endoskopisk behandling och undvika stor och riskabel kirurgi”, säger Henrik Thorlacius, som även menar att många patienter med tidig rektalcancer genomgår en stor operation helt i onödan.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?