Diagnostisering av spridning av cancerceller till närliggande lymfkörtlar 

Vi vill erbjuda vården en mer precis, enkel och kostnadseffektiv diagnostik av i första hand rektalcancer. Idag saknas tillförlitliga metoder för att med säkerhet fastställa om rektalcancer har spridit sig till närliggande lymfkörtlar vilket är en viktig markör på hur långt gången rektalcancern är.

På NanoEcho utvecklar vi en ny användarvänlig, bildgivande metod som kallas magnetomotoriskt ultraljud, där nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknologi. Mängden ansamlade nanopartiklar möjliggör differentiering mellan frisk och sjuk vävnad.

Vår historia

NanoEcho är ett svenskt bolag med säte i Lund, grundat år 2013 av en forskargrupp på institutionen för Biomedicinsk teknik vid Lunds universitet. Då registrerades patenten och fokus var forskning. 2019 tog NanoEcho in kapital och 2020 började dagens organisation att byggas under ledning av VD Linda Persson.


SE FILMEN OM FORSKNINGSRESAN

Vi förväntar oss att kunna lösa ett viktigt kliniskt problem inom rektalcancerdiagnostik. Tekniken i sig har även många andra potentiella tillämpningsområden såsom detektion av prostatacancer, identifikation av farliga plack i blodkärl eller som ett viktigt verktyg för stamcellsterapier.

Tomas Jansson

Professor i medicin & teknik samt grundare av NanoEcho

Vision

Att alla rektalcancerpatienter ska få en korrekt diagnos och därmed en optimal individanpassad behandling

Systemet ska användas av läkare, på patienter med rektalcancer. Genom att fastställa om rektalcancern har spridit sig till närliggande lymfkörtlar, före operation, kan läkarteamet erbjuda en säkrare diagnos, samt en bättre och mer individanpassad cancerbehandling. Detta leder till att antalet riskfyllda kirurgiska ingrepp bli färre och att fler patienter i stället kan genomgå ett mindre ingrepp, något som leder till både lägre kostnader för vården och bättre livskvalitet för patienten.

Vår vision ska vi uppnå genom att NanoEchos diagnostiserande system bli en del av det standardiserade vårdförloppet. 

Strategi

NanoEcho fokuserar initialt på att ta fram ett system och en klinisk metod för diagnostisering av rektalcancer. Ambitionen är att undersökning med NanoEchos system ska bli etablerad klinisk praxis och en del av det standardiserade vårdförloppet för rektalcancerpatienter.

Produktstrategi
Produktutveckling leds av NanoEcho – i samarbete med ledande leverantörer
Tillverkning hos nyckelleverantörer

Regulatoriskt fokus:
1. CE-märkning EU
2. Sydamerika, Asien, Australien
3. USA

Produktutveckling leds av NanoEcho i samarbete med världsledande företag inom bildgivande diagnostik: Vermon i Frankrike för den handhållna ultraljudsproben, us4us i Polen för bildbehandlingsenheten och SPL medical i Nederländerna för den järnoxidbaserade nanopartikeln. Arbetet leds av NanoEchos team bestående av erfarna seniora medarbetare med bred erfarenhet av både produktutveckling och kommersialisering av medicintekniska produkter.

När marknadslansering närmar sig kommer fokus gradvis föras över från optimering av produkten mot att säkerställa en tids- och kostnadseffektiv serieproduktion. På detta sätt säkerställer vi en god leveransförmåga ut till slutkund. Tillverkning sker hos nyckelleverantörer.

Initialt regulatoriskt fokus är CE-märkning för den europeiska marknaden, därefter att registrera produkten på andra marknader där CE-märkningen ligger som grund för ett regulatoriskt godkännande. I ett tredje steg planerar bolaget godkännande för den nordamerikanska marknaden.

Kundstrategi
Samarbete med ledande universitetskliniker

Klinisk evidens & acceptans via ”Key Opinion Leaders”

Försäljning via distributörssamarbeten – ta betalt per undersökning

Strategin är att etablera samarbeten med ledande universitetskliniker genom prövarledda studier. Två prövarledda kliniska utvecklingsstudier pågår vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus. Dessa studier sker på utopererad rektalcancervävnad och ger oss viktig information till både produkt- och metodutveckling, samt till utformningen av vår kommande kliniska registreringsstudie – en studie som krävs för att få systemet, inklusive nanopartikel, godkänt för försäljning i Europa. Denna studie planerar vi att genomföra på marknadsstrategiskt viktiga universitetskliniker.

Läkare involverade i diagnostik av rektalcancer kommer att vara de som använder vårt system i den kliniska vardagen. Professorer inom rektalkirurgi och övriga rektalcancer diagnostiserande läkare på universitetssjukhus är viktiga opinionsledare. De är nyckelpersoner när klinisk praxis fastställs. Vi har därför etablerat ett nära samarbete med dem redan nu under utvecklingen av metod, produkt och klinisk utvärdering. I nästa steg kommer de att vara viktiga i genomförandet av vår kliniska registreringsstudie.

Bolaget planerar att bygga försäljning via distributörssamarbeten och ta betalt per undersökning. Vi planerar att etablera försäljning genom partnerskap med större medicintekniska bolag, som redan idag är etablerade distributörer av utrustning för bildbehandling.

Initialt kommer NanoEcho att fokusera på att värva ledande rektalkirurger på välansedda universitetssjukhus till att delta i bolagets kliniska registreringsstudie. Planen är att dessa kliniker därefter ska utvecklas till att fungera som ”centre of excellence” och att etableringen av den kliniska metoden ska spridas från dessa kirurger och kliniker vidare ut i sjukvården.

Vi planerar tillämpa ”racer-blade modellen”. Vårt diagnostiksystem, bestående av en bildgivande skanner och en handhållen prob, säljs till självkostnadspris och därefter tar vi betalt per behandling genom försäljning av förbrukningsartiklar. På så sätt skapar vi en löpande intäktström under hela systemets livscykel.

NanoEchos väg till marknaden
Ambition
– att bli en del av det standardiserade vårdförloppet

Idag är etablerad klinisk praxis för att kartlägga rektalcancer och fastställa cancerns spridning: vävnadsanalys (biopsi), datortomografi av bröstkorgen, samt magnetkameraundersökning av bäckenregionen. Resultaten av de tre undersökningarna ger underlag för diagnos, prognos, samt val av behandling. Tyvärr finns det begränsningar med dessa metoder vad det gäller att kartlägga spridningen till närliggande lymfkörtlar.

NanoEcho har som ambition att bli en del av etablerad klinisk praxis inom rektalcancerdiagnostik, att bli en del av det standardiserade vårdförloppet. Bolaget avser bidra till en mer tillförlitlig kartläggning av rektalcancerspridning till närliggande lymfkörtlarna, vilket är viktig information för att möjliggöra en mer individanpassad cancerbehandling, som ger ökad livskvalitet för patienterna.

Vävnadsanalys (biopsi) Vävnad från misstänkt tumör avskiljs via ett mindre kirurgiskt ingrepp och analyseras av en patolog med hjälp av mikroskopi för att skilja på frisk respektive sjuk vävnad.

Magnetkameraundersökning (MR) Magnetkameraundersökning för att studera primärtumören och eventuell spridning av metastaser till lymfkörtlarna.

CT Thorax Skiktröntgen av bröstkorgen med hjälp av röntgenstrålning för att kartlägga eventuell spridning av cancerceller till bröstkorgen.

NanoEchos metod Kompletterar magnetkameraundersökningen, kartlägger eventuell rektalcancerspridning till närliggande lymfkörtlar med bättre precision.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.