Diagnostisering av lymfkörtelspridning hos rektalcancerpatienter

Vi vill erbjuda vården en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. 

Idag saknas pålitliga metoder för att diagnostisera lymfkörtelspridning hos rektalcancerpatienter.  Framförallt att utesluta spridning av rektalcancer till lymfkörtlarna. Vi har identifierat ett tomrum i dagens vård och ett stort behov av en mer tillförlitlig stadieindelning av just rektalcancer. 

På NanoEcho är vi specialiserade på en ny, användarvänlig, bildgivande metod som kallas magnetomotoriskt ultraljud. Som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning använder vi järnoxidbaserade nanopartiklar. Bilderna produceras, genom visualisering av NanoTrace®-signaler, och avser underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad. Metoden kan göra det möjligt att upptäcka cancerspridning till lymfkörtlarna innan operation.

Med hjälp av en högre precision har metoden potential att möta behovet av en mer tillförlitlig stadieindelning av rektalcancer genom en bättre kartläggning av cancerspridning till närliggande lymfkörtlar.

Bolaget grundades år 2013 som ett spin-off bolag från en forskargrupp på institutionen för Biomedicinsk teknik vid Lunds universitet. NanoEcho är ett svenskt medtech bolag med säte i Lund. 

Vi förväntar oss att kunna lösa ett viktigt kliniskt problem. Tekniken i sig har många andra potentiella tillämpningsområden såsom detektion av prostatacancer, identifikation av farliga plack i blodkärl eller som ett viktigt verktyg för stamcellsterapier.

Tomas Jansson

Professor i medicin & teknik samt grundare av NanoEcho

Vision

NanoEchos diagnostiserande system ska komplettera MR-avbildning och i framtiden vara en del av det standardiserade vårdförloppet. 

Systemet ska användas av läkare på patienter med rektalcancer. Genom att fastställa om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna kan läkarteamet erbjuda den bästa individanpassade cancerbehandlingen och prognosen för varje patient.

Bolagets unika metod ska erbjuda en säkrare och mer tillförlitlig kartläggning av lymfkörtlar med metastaser. 

Strategi

Så snart det är möjligt på grund av covid-restriktioner i vården kommer vår kliniska studie att börja på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Vi har även initierat diskussioner med fler universitetssjukhus och har en ambition att inleda fler samarbeten under 2021. 

Kirurgerna är slutanvändare av vårt system och det är därför viktigt att redan nu involverar dem i våra kliniska studier. Dessa läkare kommer även att bli en viktig del i arbetet med att implementera metoden på sjukhus och kliniker efter ett regulatoriskt godkännade. 

De första kliniska studierna och optimering av instrumentet förväntas genomföras under 2021 och 2022. Resultatet av de första kliniska studierna och optimeringen förväntas användas till att utveckla nästa generation av instrumentet, anpassat för en kommersialisering. Detta förväntas ske under 2022–2023. Under 2024 har vi som ambition att placera vårt första MVP (Minimal Viable Product) system på en strategisk referensklinik i Sverige (se figur nedan).

När en marknadslansering närmar sig kommer vi gradvis öka fokus mot att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv serieproduktion som möjligt. Detta arbete innebär bland annat en uppbyggnad av leverantörskedjor och samarbetspartners för att säkerställa god leveransförmåga ut till slutkund. 

Optimering av instrumentet inför marknadslansering består av två delar:

  1. Att säkerställa hög sensitivitet och specificitet för att möta kundbehovet av bättre diagnostik. 
  2. Att göra de anpassningar som är regulatoriska krav förenade med en CE-märkning, vilket krävs för att ha tillåtelse att marknadsföra instrumentet mot sjukhus. 
Samarbeten

Vi kommer initialt att fokusera våra samarbeten på potentiella referenskliniker i Sverige och Norden för att sedan, efter CE-märkning, bredda oss till andra europeiska marknader. Antingen går vi själv till marknaden med vår produkt eller så söker vi marknadssamarbete med existerande distributörer av ultraljud och nanopartikelbaserade kontrastmedel.

Återkommande intäkter

Affärsmålet är att uppnå referensförsäljning med fokus på ledande akademiska sjukhus. Steget därefter är att söka partnerskap med ett större medicinskt bolag.

Vi säljer det diagnostiserande systemet – en bildgivande scanner och en handhållen prob som inkluderar ultraljudssensorer och magnetfältsgivare – till tillverkningspris. Vi tar sedan betalt per undersökning genom försäljning av engångsartiklar.

Avsikten med erbjudandet är att generera återkommande intäkter under hela systemets livscykel. 

Utvecklingsstrategi
Ambition

Standardiserade vårdförloppet – rektalcancer

Vårt mål är att bli en del av det standardiserade vårdförloppet inom rektalcancer och minska antalet felbehandlade patienter.

Det standardiserade vårdförloppets syfte är att alla som utreds för misstanke om cancer ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid. Detta oavsett var i landet du som patienten söker vård. Förloppet skapar underlag för en medicinsk bedömning och beslut avseende den mest lämpliga behandlingsstrategin för varje patient. 

Det standardiserade vårdförloppet inom rektalcancer består av tre olika undersökningar: vävnadsanalys, CT thorax och MRI. Resultaten av de tre undersökningarna utgör de mest betydande underlagen i en multidisciplinär konferens (MDK). 

Vävnadsanalys
Vävnad från misstänkt tumör avskiljs via ett mindre kirurgiskt ingrepp och analyseras av en patolog med hjälp av mikroskopi för att skilja på frisk respektive sjuk vävnad.

MRI
En avbildande metod baserad på en magnetkamera som används för att studera primärtumören och eventuell spridning av metastaser till lymfkörtlarna.

CT Thorax
En skiktröntgen av bröstkorgen med hjälp av röntgenstrålning för att kartlägga eventuell spridning av cancerceller till bröstkorgen.

NanoEchos metod
Kompletterar MRI-undersökningen och som med ökad precision kartlägger eventuell spridning av metastaser till närliggande lymfkörtlar.

Ledning & styrelse

NanoEchos team representeras av personer med en unik kompetens inom den metod som bolaget är specialiserad på. Ledningen består av personer med gedigen erfarenhet och kunskap inom medicinteknik. Det finns även en bakgrund av att lyckosamt driva produkter från idéstadie till framgångsrika lanseringar.

Ledning
Dr. Linda Persson
CEO

Antal aktier: 500.000

E-post: lp@nanoecho.se

Linda Persson är disputerad inom medicinsk teknik och har en lång erfarenhet från flera ledande positioner i industrin inom produktutveckling. Hon kommer närmast från en senior roll på strategi- och affärsutvecklingsenheten på E.ON. Innan dess har Linda även haft inflytelserika befattningar på andra företag så som Baxter och Sony.

Csc Magnus Santesson
CTO

Antal aktier: 660.000

E-post: ms@nanoecho.se

Magnus Santesson har gedigen erfarenhet som program- och projektledare för tekniska globala utvecklingsprojekt inom så väl FMCG industrin som medicinsk teknik. Han har även varit med och grundat och utvecklat Mobytech Consulting, som kom att ha 28 personer anställda innan det såldes till ett franskt konsultbolag.

Civ. ekonom Henrik Ljung
CFO

Antal aktier: 200.000
(via bolaget Ljung & Winbladh AB)

E-post: hl@nanoecho.se

Henrik Ljung är civilekonom från Lunds universitet. Han har gedigen bakgrund som auktoriserad revisor och en mångårig erfarenhet som CFO i börsnoterade bolag så som b la Acconeer AB, Carbiotix AB och Qlife Holding AB och AB Sardus. Henrik har stor erfarenhet av bolag i tidigt utvecklingsskede samt företagsförvärv.

Annika Andersson
CCO

Antal aktier: 20.000

E-post: aan@nanoecho.se

Annika Andersson har en examen i ekonomi med inriktning på kommunikation och marknadsföring från Lunds universitet. Hon har gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete från flera börsnoterade bolag, samt genom anställning bl a som Nordic Area Manager Marketing & Sales GD Searle (Monsanto). Annika har även under 17 år drivit en kommunikationsbyrå i Malmöområdet.

Styrelse
Prof. Stefan Andersson-Engels
Styrelseordförande

Antal aktier: 1.170.000

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Flera erkännanden inom den akademiska världen och medförfattare till mer än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Medgrundare till SpectraCure och styrelseledamot i Lumito.

Dr. Johannes Swartling
Styrelseledamot

Antal aktier: 1.000.000

Lång erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat i rollen som CTO på SpectraCure och tidigare CTO på Gasporox och GPX Medical. Ph.D. i fysik från Lunds universitet. Brett expertkunnande inom produktutveckling för medicintekniska system.

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.
Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.
Civ. ekonom BG Svensson
Styrelseledamot

Antal aktier: 250.000
(via bolaget Förvaltnings AB Borgeby)

Erfaren styrelseledamot, både som ordförande och ledamot, i såväl noterade som onoterade bolag. Bakgrund från ledande befattningar inom banking och industrin, samt därefter bl.a. VD på Lunds Universitets Holdingbolag, LUAB, med styrelseuppdrag inom koncernen samt VD Science Village Scandinavia AB.

Prof. Tomas Jansson
Styrelseledamot

Antal aktier: 10.000.000

Professor i Medicin och teknik vid Lunds universitet, med placering vid Medicinsk teknik Skåne, Skånes Universitetssjukhus, och föreståndare för det tvärdisciplinära centrumet Medicon Bridge vid Lunds universitet och Region Skåne. Forskar inom diagnostiskt ultraljud med magnetomotorisk ultraljud.

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.

Beroende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?