Diagnostisering av lymfkörtelspridning hos rektalcancerpatienter

Vi vill erbjuda vården en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. 

Idag saknas pålitliga metoder, i den preoperativa utredningen, för att diagnostisera lymfkörtelspridning hos rektalcancerpatienter.  Framförallt att utesluta spridning av rektalcancer till lymfkörtlarna. Vi har identifierat ett tomrum i dagens vård och ett stort behov av en mer tillförlitlig stadieindelning av just rektalcancer. 

På NanoEcho är vi specialiserade på en ny, användarvänlig, bildgivande metod som kallas magnetomotoriskt ultraljud. Som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning använder vi järnoxidbaserade nanopartiklar. Bilderna produceras, genom visualisering av NanoTrace®-signaler, och avser underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad. Metoden kan göra det möjligt att upptäcka cancerspridning till lymfkörtlarna innan operation.

Med hjälp av en högre precision har metoden potential att möta behovet av en mer tillförlitlig stadieindelning av rektalcancer genom en bättre kartläggning av cancerspridning till närliggande lymfkörtlar.

Bolaget grundades år 2013 som ett spin-off bolag från en forskargrupp på institutionen för Biomedicinsk teknik vid Lunds universitet. NanoEcho är ett svenskt medtech bolag med säte i Lund. 

Tomas-NanoEcho
Spela videoklipp

Vi förväntar oss att kunna lösa ett viktigt kliniskt problem. Tekniken i sig har många andra potentiella tillämpningsområden såsom detektion av prostatacancer, identifikation av farliga plack i blodkärl eller som ett viktigt verktyg för stamcellsterapier.

Tomas Jansson

Professor i medicin & teknik samt grundare av NanoEcho

Vision

NanoEchos diagnostiserande system ska komplettera MR-avbildning och i framtiden vara en del av det standardiserade vårdförloppet. 

Systemet ska användas av läkare på patienter med rektalcancer, i den preoperativa utredningen. Genom att fastställa om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna kan läkarteamet erbjuda den bästa individanpassade cancerbehandlingen och prognosen för varje patient.

Bolagets unika metod ska erbjuda en säkrare och mer tillförlitlig kartläggning av lymfkörtlar med metastaser. 

Strategi

Våra kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad kommer att utföras vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Rekryteringen av patienter vid respektive sjukhus är igång och vid Sahlgrenska universitetsjukhuset inleddes studien i juni 2021. 

Kirurgerna är slutanvändare av vårt system och det är därför viktigt att redan nu involverar dem i våra kliniska studier. Dessa läkare kommer även att bli en viktig del i arbetet med att implementera metoden på sjukhus och kliniker efter ett regulatoriskt godkännade. 

De första kliniska studierna och optimering av instrumentet genomförs under 2021 och 2022. Resultatet av de första kliniska studierna och optimeringen förväntas användas till att utveckla nästa generation av instrumentet, anpassat för en kommersialisering. Detta förväntas ske under 2022–2023. Vi har som ambition att placera vårt första MVP (Minimal Viable Product) system på en strategisk referensklinik i Sverige 2025 (se figur nedan).

När en marknadslansering närmar sig kommer vi gradvis öka fokus mot att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv serieproduktion som möjligt. Detta arbete innebär bland annat en uppbyggnad av leverantörskedjor och samarbetspartners för att säkerställa god leveransförmåga ut till slutkund. 

Optimering av instrumentet inför marknadslansering består av två delar:

  1. Att säkerställa hög sensitivitet och specificitet för att möta kundbehovet av bättre diagnostik. 
  2. Att göra de anpassningar som är regulatoriska krav förenade med en CE-märkning, vilket krävs för att ha tillåtelse att marknadsföra instrumentet mot sjukhus. 
Samarbeten

Vi kommer initialt att fokusera våra samarbeten på potentiella referenskliniker i Sverige och Norden för att sedan, efter CE-märkning, bredda oss till andra europeiska marknader. Antingen går vi själv till marknaden med vår produkt eller så söker vi marknadssamarbete med existerande distributörer av ultraljud och nanopartikelbaserade kontrastmedel.

Återkommande intäkter

Affärsmålet är att uppnå referensförsäljning med fokus på ledande akademiska sjukhus. Steget därefter är att söka partnerskap med ett större medicinskt bolag.

Vi säljer det diagnostiserande systemet – en bildgivande scanner och en handhållen prob som inkluderar ultraljudssensorer och magnetfältsgivare – till tillverkningspris. Vi tar sedan betalt per undersökning genom försäljning av engångsartiklar.

Avsikten med erbjudandet är att generera återkommande intäkter under hela systemets livscykel. 

Utvecklingsstrategi
Ambition

Standardiserade vårdförloppet – rektalcancer

Vårt mål är att bli en del av det standardiserade vårdförloppet inom rektalcancer och minska antalet felbehandlade patienter.

Det standardiserade vårdförloppets syfte är att alla som utreds för misstanke om cancer ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid. Detta oavsett var i landet du som patienten söker vård. Förloppet skapar underlag för en medicinsk bedömning och beslut avseende den mest lämpliga behandlingsstrategin för varje patient. 

Det standardiserade vårdförloppet inom rektalcancer består av tre olika undersökningar: vävnadsanalys, CT thorax och MRI. Resultaten av de tre undersökningarna utgör de mest betydande underlagen i en multidisciplinär konferens (MDK). 

Vävnadsanalys
Vävnad från misstänkt tumör avskiljs via ett mindre kirurgiskt ingrepp och analyseras av en patolog med hjälp av mikroskopi för att skilja på frisk respektive sjuk vävnad.

MRI
En avbildande metod baserad på en magnetkamera som används för att studera primärtumören och eventuell spridning av metastaser till lymfkörtlarna.

CT Thorax
En skiktröntgen av bröstkorgen med hjälp av röntgenstrålning för att kartlägga eventuell spridning av cancerceller till bröstkorgen.

NanoEchos metod
Kompletterar MRI-undersökningen och som med ökad precision kartlägger eventuell spridning av metastaser till närliggande lymfkörtlar.

Ledning & styrelse

NanoEchos team representeras av personer med en unik kompetens inom den metod som bolaget är specialiserad på. Ledningen består av personer med gedigen erfarenhet och kunskap inom medicinteknik. Det finns även en bakgrund av att lyckosamt driva produkter från idéstadie till framgångsrika lanseringar.

Ledning
Dr. Linda Persson
CEO

Antal aktier: 50.000

E-post: lp@nanoecho.se

Linda Persson är disputerad inom medicinsk teknik och har en lång erfarenhet från flera ledande positioner i industrin inom produktutveckling. Hon kommer närmast från en senior roll på strategi- och affärsutvecklingsenheten på E.ON. Innan dess har Linda även haft inflytelserika befattningar på andra företag så som Baxter och Sony.

Csc Magnus Santesson
CTO

Antal aktier: 66.000

E-post: ms@nanoecho.se

Magnus Santesson har gedigen erfarenhet som program- och projektledare för tekniska globala utvecklingsprojekt inom så väl FMCG industrin som medicinsk teknik. Han har även varit med och grundat och utvecklat Mobytech Consulting, som kom att ha 28 personer anställda innan det såldes till ett franskt konsultbolag.

Civ. ekonom Henrik Ljung
CFO

Antal aktier: 20.000
(via bolaget Ljung & Winbladh AB)

E-post: hl@nanoecho.se

Henrik Ljung är civilekonom från Lunds universitet. Han har gedigen bakgrund som auktoriserad revisor och en mångårig erfarenhet som CFO i börsnoterade bolag så som b la Acconeer AB, Carbiotix AB och Qlife Holding AB och AB Sardus. Henrik har stor erfarenhet av bolag i tidigt utvecklingsskede samt företagsförvärv. Henrik Ljung är anlitad på konsultbasis motsvarande ca 20 procent av en heltidstjänst.

Kristina Hallström
CCO/CMO, QA/RA

Antal aktier: 0

E-post: kh@nanoecho.se

Kristina Hallström är legitimerad fysioterapeut och civilekonom med en master i marknadsföring från Lunds universitet. Hon har jobbat många år i ledande befattningar som ansvarig för marknadsstrategi, marknadskommunikation, PR, regulatoriska frågor och clinical affairs i internationella medicintekniska företag, så som Getinge, Arjo, ProstaLund och Care of Sweden. Kristina är ansvarig för såväl marknadsföring & kommunikation som för bolagets regulatoriska frågor. 

Styrelse

Daniel Johnsson
Styrelseordförande

Antal aktier:  1.666.667 (via bolaget Quiq Holding AB)

Erfaren serieentreprenör med ett flertal framgångsrika ”exits”. 25 års erfarenhet som VD i Exertis Nordics Ab, varav sista 7 åren i börsnoterad koncern. Är numera aktiv som investerare och rådgivare. Idag styrelseordförande i Oblique Therapeutics AB (publ), Postery AB, Renable AB, Admazing AB samt styrelseledamot i Quiq Holding AB, Krafthem AB, Playground TV AB, Chillimobil AB, Workpilots Oy.

Dr. Ann-Christin Malmborg Hager
Styrelseledamot

Antal aktier: 0

Lång erfarenhet av att starta företag inom life science. Hon har tidigare varit VD på PainDrainer AB, SenzaGen AB, DiaProst AB, Cantargia AB och XImmune AB. Arbetat som Investment Director på LU Bioscience och VP Business Development på Alligator Bioscience AB. Hon är idag affärscoach på SmiLe incubator, rådgivare till start-up bolag samt styrelseledamot i SenzaGen AB, DiaProst AB, Avena Partners AB och Hager Consulting AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget men är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.

Dr. Masoud Khayyami

Antal aktier: 2.754.696 (privat samt närstående och via bolaget MTT Capital AB)

Masoud är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Han har tidigare varit bl.a. VD för SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB. Idag arbetar Masoud bl.a. som VD för Cardeon AB och MK Capital Invest AB, styrelseordförande i Prolight Diagnostics AB (publ) samt styrelseledamot i SpectraCure AB (publ), TEQCool AB (publ) och MTT Capital AB.

Beroende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.

 Sebastian Clausin

Antal aktier: 590.000 (via bolaget Kogai Invest AB)

Sebastian har stor erfarenhet från IT-branschen och har bland annat arbetat i roller som Senior Technical Account Manager och Solution Architect för stora organisationer. Sedan 2015 är Sebastian sysselsatt med egna investeringar med fokus på small- och midcapbolag. Sebastian är styrelseledamot och verkställande direktör i Kogai Invest AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget men är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?