Patienterna förväntas öka med cirka 50 procent

Tjocktarms- och rektalcancer, kolorektalcancer, är den tredje vanligaste cancerformen globalt sett, efter prostata- och bröstcancer. Antalet drabbade patienter förväntas öka med cirka 50 procent globalt till mer än 2,7 miljoner nya fall år 2030. Ökningen beror till största del på åldrande befolkning, urbanisering, ökad förekomst av västerländska livsstilsriskfaktorer, som fetma och rökning, samt en ökad screening. 

Vår initiala marknad, rektalcancer, utgör cirka en tredjedel av den totala marknaden för kolorektalcancer. Detta motsvarar globalt cirka 600 000 fall per år. I Sverige drabbas idag cirka 2 000 patienter årligen av rektalcancer. 

Den totala tillgängliga globala marknaden uppskattas vara värd cirka 6–12 miljarder kronor för rektalcancer med antagandet att varje undersökning debiteras med 10-20 TSEK genom försäljning av engångsartiklar.

Införandet av screening innebär stark tillväxt

Införandet av kolorektalcancerscreening i Sverige, vilken är planerad att initieras under 2021, kommer att mer än fördubbla antalet tidigt detekterade cancerfall. Detta innebär en stark tillväxt och det kommer alltså finnas dubbelt så många patienter med tidiga primärtumörer. Som en följd av detta och på grund av bristen på tillförlitlig kartläggning av cancerspridning till närliggande lymfkörtlar kommer fler patienter att genomgå ett stort och riskabelt kirurgiskt ingrepp i onödan. I många fall skulle ett minimalinvasivt ingrepp vara fullt tillräcklig.

Denna typ av kolorektalcancerscreening finns redan etablerad i kontinentala Europa och i våra grannländer. Införandet av kolorektalcancerscreening medför en stadiumförskjutning i allvarlighetsgraden i cancer  till fler tidiga cancerfall. Antalet patienter som kan komma att få glädje av NanoEchos innovation kommer därmed öka påtagligt.

Stora fördelar med lokal kirurgi

Ökar patientens livskvalitet
och stomipåse undviks

Mindre invasiv och säkrare operation för patienten

Mer kostnadseffektiv då patienter kan lämna sjukhuset efter bara några timmar.

Kirurgen – slutkunden

Den primära slutkunden är kirurger vid de sjukhus som behandlar patienter med rektalcancer i Sverige. Vi siktar på akademisjukhus i Sverige och motsvarande sjukhus på den globala marknaden.

Framtida potential

I nästa steg finns goda möjligheter att utveckla metoden för diagnostik av bland annat prostatacancer. Den globala marknaden för bilddiagnostik av prostatacancer är ännu större än för rektalcancer. Den beräknas öka med ca 2,8 miljoner nya fall år 2030.

Prostatacancer

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna. Även om man idag har uppnått en femårsöverlevnad på över 90 procent, finns det fortfarande utmaningar och förbättringspotential inom diagnostisering och kartläggning av cancerområdet. Vår redan utvecklade prob kan, efter mindre justeringar, riktas mot prostata för att avbilda relevanta områden. Vi bedömer att kliniska studier ligger cirka ett till två år från det att vi startar utvecklingen av tillämpningen.

Åderförkalkning

Åderförkalkning innebär att det uppstått en skada inuti en blodartär som lett till beläggningar, även kallade plack, vilket försvårat blodets genomfart. Instabila (farliga) plack, som skulle kunna förorsaka en blodpropp, skulle kunna dra till sig nanopartiklar via immunceller vilka skulle kunna detekteras av vår bildgivande metod. Vi bedömer att kliniska studier ligger cirka 4–6 år från det att vi startar utveckling av tillämpningen. 

Stamcellsterapi 

Idag pågår omfattande forskning inom stamcellsterapi. Förhoppningen är att kunna tillsätta stamceller till olika organ som drabbats av en skada och att på naturlig väg återuppbygga det drabbade området. Vi hoppas framöver kunna underlätta implementeringen av stamcellsterapi genom att preparera stamcellerna med nanopartiklar och på så sätt möjliggöra övervakning av dem på sin resa till det drabbade målområde. Området befinner sig dock fortfarande på ett forskningsstadium. 

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?