Unik patenterad teknik

I dagsläget är det mycket svårt att avgöra om rektalcancer har spridit sig till lymfkörtlarna före operation. Eventuell spridning blir säkerställd först efter att operationspreparatet har undersökts med mikroskopi. 

Femårsöverlevnaden för personer drabbade av rektalcancer är inte mer än 67 procent idag. Vi vill, med vårt system, fylla det tomrum som finns i vården idag och har därför utvecklat en ny medicinsk, bildgivande metod, baserad på magnetomotoriskt ultraljud. 

Vi vill bland annat göra det möjligt för fler patienter att genomgå minimalinvasivt ingrepp istället för stor, onödig och riskabel kirurgi.

Vår innovation innefattar att nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknik. På ett alldeles nytt sätt förenar vi ett magnetfält med diagnostiskt ultraljud. Därmed kan vi ta den redan i sig kostnadseffektiva ultraljudstekniken till helt nya användningsområden. I första hand är vi inriktade på rektalcancer och kartläggning av cancerspridning till närliggande lymfkörtlar. Spridning av cancer till närliggande lymfkörtlar är en viktig markör på hur långt gången cancer är. Det är också avgörande för att kunna bestämma en individanpassad behandling.

Det fristående, portabla systemet utgörs av en handhållen prob, en ultraljudsscanner samt en systemstyrande mjukvara som skapar den bildgivande signalen, som vi döpt till NanoTrace®. 

Utvecklingen sker tillsammans med välrenommerade utvecklingsbolag i väldefinierade faser med tydliga leveranser. Detta optimerar möjligheterna att effektivt utveckla en kommersiell produkt för marknaden. 

Hur fungerar det?

Tekniken använder sig av järnoxidbaserade nanopartiklar som kontrastmedel för att tydligt markera lymfkörtlar som ligger nära tumören och få en uppfattning om de innehåller metastaser. Med hjälp av ett alternerande magnetfält, producerat inne i den handhållna proben, sätts partiklarna i rörelse. En vibrationssignal uppstår i vävnaden där det finns partiklar. Signalen detekteras med ultraljud och processas med hjälp av mjukvaran för att filtreras och förstärkas och sedan visualiseras den bildgivande NanoTrace®-signalen.

Fördelar med teknologin

Bättre upplösning av bilderna än med MR

Tydlig gräns mellan sjuk och frisk vävnad

Portabel och enklare än MR

Kan användas vid sjukhussängen

Stora fördelar med lokal kirurgi
  • Ökar patientens livskvalitet – stomipåse undviks
  • Mindre invasiv och säkrare operation för patienten
  • Mer kostnadseffektiv – patienten kan lämna sjukhuset efter några timmar jämfört med 7–14 vårddygn vid den stora bäckenoperationen. Ett vårddygn kostar i storleksordningen 10 TSEK i Sverige.

Kliniska studier

Klinisk studie på utopererad rektalcancervävnad, med första generationen av bolagets portabla system, utförs vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Etikansökan är godkänd för kliniska studier även på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Resultaten från dessa kliniska utvecklingsstudier kommer användas för att utvärdera vårt befintliga systems effektivitet och ge oss vägledning i designen av vårt nästa system avsett för kommersialisering. Tillsammans kommer dessa två studier att ge oss en heltäckande analys av systemets prestanda, då både patienter med olika positioner av tumören i rektum samt patienter med olika långt gången cancer är inkluderade. I studien jämförs resultat från vår diagnosmetod med MRI och patologi.

Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

I juni 2021 inleddes studien under ledning av Eva Angenete, överläkare och professor i kirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Studien kommer innefatta cirka 25 patienter och pågå ett till två år från startdatum. 

– I vår studie kommer vi att säkerställa att systemet fungerar för att enkelt diagnostisera lymfkörtelspridning. Detta kan bli en mycket intressant och bra utveckling vidare mot ett enklare och billigare diagnostiskt verktyg, säger överläkare och professor Eva Angenete.

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Etikansökan för klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus är godkänd. Studien planeras att ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Studien kommer innefatta cirka 40 patienter och pågå ett till två år från startdatum.

– Min förhoppning med den kliniska studien är att vi ska kunna validera att NanoEchos instrument kan identifiera lymfkörtlar med cancerceller i sig med hög precision, säger överläkare och professor Henrik Thorlacius.

Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Foto: Emil Langvad

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?