NanoEcho AB (publ): Bokslutskommuniké för januari – december 2023

Finansiell översikt
Kvartal 4, 2023: 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 194 (-2 610) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,10) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 799 (-3 840) TSEK.

Helår 2023: 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 434 (-16 608) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,55) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 878 (-15 917) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 14 082 (9 231) TSEK

Väsentliga händelser under 2023
Första kvartalet

 • Styrelsen för NanoEcho AB beslutar att genomföra en garanterad nyemission om cirka 26,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • NanoEchos system, avsett att uppfylla marknadens krav, används nu i pågående kliniska utvecklingsstudier och ersätter det prototypsystem som tidigare använts.
 • NanoEcho säkerställer en garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare upp till 90 procent genom en toppgaranti.
 • NanoEcho offentliggör det slutgiltiga utfallet i företrädesemission.
 • Styrelsen i NanoEcho AB beslutar att flytta årsstämman, som ursprungligen var planerad att hållas den 11:e maj 2023. Nytt datum för årsstämman är den 13:e juni 2023.

Andra kvartalet

 • NanoEcho rekryterar Ulrika Axelsson som kommer att ansvara för bolagets kliniska verksamhet samt ingå i bolagets ledningsgrupp.
 • Bilder genererade med NanoEchos system visas för första gången för internationellt ledande kolorektalkirurger på de årliga kolorektaldagarna.
 • NanoEchos grundpatent godkänns i Kanada.
 • Förändrad ägarstruktur per den 19:e maj 2023.
 • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 13:e juni 2023.
 • Vinnova tilldelar NanoEcho ett anslag på 200 000 kronor för att utveckla en prisstrategi för NanoEchos diagnostiska system.

Tredje kvartalet

 • NanoEcho har tillsammans med less-studio utvecklat ett nytt användargränssnitt som implementeras i NanoEchos bildgivande system.
 • NanoEchos grundpatent godkänns i USA.
 • NanoEcho tar det första steget mot en ISO 13485-certifiering genom att BSI (Brittish Standard Institute) gått igenom bolagets processer.
 • NanoEcho beviljas anslag från Små och Medelstora Företag-fonden inom Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för att täcka initiala ansökningsavgifter relaterade till ny patentansökan och varumärkesskydd.
 • NanoEcho tecknar en ny avsiktsförklaring med us4us Ltd. gällande fortsatt samarbete kring produktutveckling.
 • NanoEcho medverkar vid den internationella konferensen inom ultraljud, IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), tillsammans med en av bolagets nyckelleverantörer, us4us Ltd.

Fjärde kvartalet

 • NanoEcho stärker konkurrenskraften med varumärkesskydd av både NanoEcho® och bolagets logotyp i EU.
 • NanoEcho utökar sitt internationella kontaktnät genom möte med ledande forskare och läkare i Glasgow.
 • NanoEcho och Perituskliniken etablerar samarbete kring kommande kliniska registreringsstudie.
 • NanoEcho beviljas ett innovationsstöd från Vinnova om 99 000 kr inom ramen för affärsutveckling.
 • Valberedningen i NanoEcho är utsedd och består av Per-Anders Josenby, Omid Ghannad, samt Daniel
  Johnsson, styrelseordförande i NanoEcho.
 • NanoEcho presenterar innovativ teknik på MEDICA och stärker nätverket inom medicinteknik.
 • NanoEcho inleder formell verifieringsfas. Bolagets bildgivande system kommer att genomgå kontrollerade tester och utvärderingar, bland annat via oberoende externa testinstitut.
 • NanoEcho lämnar in en patentansökan hos Patent och Registreringsverket (PRV) för en avancerad algoritm som syftar till att möjliggöra användningen av magnetomotoriskt ultraljud i kliniska undersökningar.
 • NanoEcho ingår ett avtal med Clinical Trial Consultants (CTC), som kommer att bidra med expertis, vägledning och förberedande aktiviteter inför den kommande kliniska registreringsstudien.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • NanoEcho har, som ett av sju bolag, blivit utvalt att kostnadsfritt delta i Smile Incubator och Medicon Village affärsutvecklingsprogram ”10 X Health”.

VD-ord
Det senaste kvartalet har varit händelserikt. Enligt plan har vi framgångsrikt tagit flera betydelsefulla steg framåt mot att lansera en ny metod för rektalcancerdiagnostik på marknaden. Vi har fortsatt att lägga huvudvikten på produktutveckling, fördjupat vårt engagemang inom klinisk strategi och stärkt vår internationella närvaro.

Inom produktutveckling har vi nått en viktig milstolpe genom att starta den formella verifieringsfasen för vårt bildgivande system. Det innebär att systemet nu genomgår nödvändiga tester och utvärderingar för att säkerställa överensstämmelse med myndighetskrav för användning på patient. Vi har också lämnat in en ny patentansökan i samband med att den detaljerade produktutvecklingen slutfördes. Patentet fokuserar på en avancerad algoritm som främjar användning av magnetomotoriskt ultraljud i kliniska tillämpningar. Denna patentansökan kommer att ytterligare förstärka vår patentportfölj, som sedan tidigare har ett starkt skydd för klinisk användning av hårdvaran.

Under den senaste perioden har vi fortsatt att förbereda oss inför den kommande kliniska fasen genom att ingå avtal med ett företag specialiserat inom klinisk prövningsverksamhet. Dessutom har vi etablerat ett samarbete med ett privatsjukhus i Lund. Vår plan är att arbeta tillsammans med dem i planeringen och förberedelserna av vår kommande kliniska registreringsstudie. Målet med vår kliniska fas är att erhålla godkännande från europeiska myndigheter, för att kunna lansera vår produkt på marknaden.

Vårt unika system och vår metod har under hösten väckt betydande internationellt intresse när vi har presenterat vår teknologi på framstående evenemang, såsom Medica i Düsseldorf, ultraljudskonferensen i Montreal, samt olika kliniska och vetenskapliga möten i Glasgow. Det har varit fantastiskt att få uppleva ett så starkt engagemang för NanoEcho och vår innovativa metod. Den omfattande internationella efterfrågan på vårt system är av stor betydelse för oss som företag. Genom dessa möten har vi dessutom utökat vårt internationella nätverk.

Under kvartalet har vi även tilldelats ekonomiskt innovationsstöd för att genomföra en marknadsanalys. Dessa medel representerar inte bara ett ekonomiskt tillskott utan är också ett erkännande från oberoende aktörer, vilket stärker vår position som en innovativ aktör inom branschen. För att fortsätta vår resa mot marknadsgodkännande kommer ytterligare kapitaltillskott att vara nödvändigt under det kommande året. Vägen framåt avseende kapitalanskaffning kommer att kommuniceras till samtliga aktieägare när styrelsen fattat beslut. Sammanfattningsvis reflekterar det senaste kvartalets aktiviteter att vi återigen har levererat enligt plan och att vi tagit flera viktiga steg framåt. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med er för att skapa förbättrad diagnostik för rektalcancerpatienter. Stort tack för ert stöd och förtroende.

Lund i februari
Linda Persson, VD för NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.