NanoEcho AB (publ): Kvartalsrapport för januari – mars 2023

Finansiell översikt första kvartalet
Kvartal 1, 2023: 1 januari – 31 mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 466 (-4 921) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,16) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 669 (-4 231) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 303 (23 473) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

 • Styrelsen för NanoEcho AB har beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 26,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden planeras pågå mellan den 17:e februari och den 3:e mars 2023.
 • NanoEchos system, avsett att uppfylla marknadens krav, används nu i pågående kliniska utvecklingsstudier. Det prototypsystem som tidigare använts vid de pågående prövarledda kliniska utvecklingsstudierna har nu ersatts med ett system avsett att uppfylla marknadens krav. Den första undersökningen på utopererad rektalcancervävnad med detta system har nu genomförts.
 • NanoEcho har säkerställt en garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare upp till 90 procent genom en toppgaranti.
 • NanoEcho har offentliggjort det slutgiltigt utfallet i företrädesemission.
 • Styrelsen i NanoEcho AB har beslutat att flytta årsstämman, som ursprungligen var planerad att hållas den 11:e maj 2023. Nytt datum för årsstämman är den 13:e juni 2023.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • NanoEcho har rekryterat Ulrika Axelsson som kommer att ansvara för bolagets kliniska verksamhet samt ingå i bolagets ledningsgrupp.
 • Bilder genererade med NanoEchos system visades för första gången för internationellt ledande kolorektalkirurger på de årliga kolorektaldagarna.

VD-ord
Jag vill börja med att tacka för det stöd och engagemang som vi i bolaget upplevt från er aktieägare i samband med vår företrädesemission. Denna emission kommer att tillföra bolaget cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader. I samband med emissionen höll jag en onlinepresentation där bolagets status och ambitioner framåt presenterades. Presentationen, som sändes live, mottogs positivt och finns nu tillgänglig på vår hemsida. Emissionen kommer medföra förändringar i ägarstrukturen. För att säkerställa att alla aktieägare får möjlighet att delta på vår bolagsstämma beslutade styrelsen att flytta vår bolagsstämma till den 13:e juni.

Vårt integrations- och utvärderingsarbete av systemet fortlöper enligt plan. Under kvartalet ersattes vårt prototypsystem, som tidigare använts i de pågående prövarledda kliniska utvecklingsstudierna med vårt nuvarande system, avsett att uppfylla marknadens krav. De första undersökningarna med detta system har genomförts på utopererad vävnad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Som ett led i vår etablering av internationella samarbeten med opinionsledare hade vi under kvartalet besök av en internationellt ledande forskargrupp inom cancerdiagnostik. Inför denna grupp av brittiska cancerforskare fick vi möjlighet att presentera och demonstrera vårt system. Intresset för vår metod och vår vidareutvecklade teknik var stor och diskussionerna givande.

Kapitaltillskottet från emissionen gör det möjligt för oss att fortsätta växa och utvecklas som bolag, bland annat genom att förstärka organisationen med ytterligare värdefull kompetens. Som ett led i detta är jag oerhört stolt över att kunna meddela att Ulrika Axelsson rekryterats för att ta ansvar för bolagets kliniska verksamhet, något som hon har lång erfarenhet av. Ulrika kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till vår ledningsgrupp, där hon bland annat kommer att ha ansvar för att planera och genomföra bolagets kliniska studier. Jag ser fram emot att vi tillsammans ska intensifiera förberedelserna av vår kliniska registreringsstudie.

Jag är väldigt tacksam över det förtroende som ni aktieägare visat oss vilket möjliggör ett fortsatt samarbete för att nå vårt gemensamma mål – att förbättra diagnostiken för rektalcancerpatienter.

Lund i april
Linda Persson,
VD för NanoEcho

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.