NanoEcho AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Finansiell översikt
Kvartal 4, 2022: 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 610 (-4 383) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 579 (-4 331) TSEK.

Helår 2022: 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -16 608 (-14 728) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,55 (-0,49) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 447 (-14 643) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 9 231 (27 951) TSEK.

 
Väsentliga händelser under 2022
Första kvartalet

 • NanoEcho har rekryterat Kristina Hallström som kommunikations- och marknadschef. Kristina kommer att ingå i ledningsgruppen.
 • NanoEcho har valt leverantören Vermon SA, och inlett samarbete för utveckling och framtida tillverkning av ultraljudsgivare.
 • Valberedningens ledamöter inför NanoEchos årsstämma 2022 har utsetts.
 • NanoEcho har genomfört en ”Design Input Review” – en systematisk granskning av insamlade krav och utvecklingsplaner inför produktutvecklingsfasen.

Andra kvartalet

 • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 12 maj 2022.
 • Ny styrelse som återspeglar bolagets utveckling har tillträtt.

Tredje kvartalet

 • NanoEcho och företaget us4us Ltd har tecknat en avsiktsförklaring samt inlett ett samarbete gällande utveckling och framtida tillverkning av NanoEchos bildbehandlingsenhet.
 • Skånes universitetssjukhus har gett klartecken att starta en prövarledd klinisk utvecklingsstudie.
 • Ägarstrukturen per den 30 juni 2022 har förändrats. NanoEcho-innehavet i MK Capital Invest AB, som ägs av Masoud Khayyami, och Masoud Khayyamis privata innehav i NanoEcho har placerats i MTT Capital AB. Enligt beslut på Cardeons bolagsstämma har Cardeon AB förvärvat dotterbolaget MTT Capital AB.
 • NanoEcho har beviljats 200 000 kronor från Vinnova inom utlysningen ”Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2022” för att ta fram en detaljerad regulatorisk strategi.
 • Linda Persson, VD på NanoEcho, har fått stipendiet Nästa skånska stjärna.
 • NanoEcho och SPL medical B.V. har tecknat en avsiktsförklaring och inlett ett samarbete kring regulatoriskt partnerskap och leverans av järnoxidbaserade nanopartiklar. Målet med samarbetet är ett marknadsgodkännande för NanoEchos indikation avseende eventuell spridning av rektalcancer till närliggande lymfkörtlar.

Fjärde kvartalet

 • BG Svensson har på egen begäran valt att lämna NanoEchos styrelse av medicinska skäl. BG Svensson har suttit som invald styrelseledamot i NanoEchos styrelse sedan 2020.
 • NanoEcho förstärker den regulatoriska kompetensen i ledningsgruppen. Kristina Hallström kommer att ansvara för kvalitet och regulatoriska frågor.
 • Ett samarbete mellan Lunds universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NanoEcho har resulterat i en vetenskapligt granskad artikel. I artikeln visas järnoxidbaserade nanopartiklar i mänsklig vävnad för första gången. Bilden är genererad av NanoEchos prototypsystem under den pågående prövarledda kliniska utvecklingsstudien som genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • En prövarledd klinisk utvecklingsstudie har även inletts på Skånes universitetssjukhus i Malmö och den första undersökningen på utopererad rektalcancervävnad har utförts med NanoEchos diagnostiska system.
 • Extra bolagsstämma i NanoEcho ägde rum den 15 november 2022. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.
 • NanoEcho har avslutat den detaljerade produktutvecklingsfasen. Arbetet har resulterat i ett system som är utvecklat för att uppfylla både myndigheternas och kundernas krav. Systemet finns på plats i bolagets lokaler i Lund, redo för integration och utvärdering.
 • Styrelsen för NanoEcho har beslutat att se över kapitalstrukturen och har anlitat G&W Fondkommission som finansiell rådgivare inför en planerad företrädesemission under första kvartalet 2023.
 • Valberedningens ledamöter inför NanoEcho årsstämma 2023 har utsetts. Till valberedningen valdes Per-Anders Josenby, Sandra Pettersson och Daniel Johnsson. Till valberedningens ordförande valdes Per-Anders Josenby.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Styrelsen för NanoEcho AB har beslutat genomföra en garanterad nyemission om cirka 26,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden planeras pågå mellan den 17 februari och den 3 mars 2023.
 • NanoEchos system, avsett att uppfylla marknadens krav, används nu i pågående kliniska utvecklingsstudier. Det prototypsystem som tidigare använts vid de pågående prövarledda kliniska utvecklingsstudierna har nu ersatts med ett system avsett att uppfylla marknadens krav. Den första undersökningen på utopererad rektalcancervävnad med detta system har nu genomförts.

 
VD-ord
Vi avslutar det fjärde kvartalet och kan med stor tillfredsställelse konstatera att vi uppnått årets alla milstolpar. Vi har utvecklat ett system avsett att uppfylla kundernas och myndigheternas krav och flyttar nu fram vår position och tar klivet in i en integrations- och utvärderingsfas.

I början av förra året fastställdes de specifika krav som ställs på produkten av användare, potentiella kunder och myndigheter. Utifrån dessa krav har vi arbetat intensivt med detaljerad produktutveckling. Denna fas avslutades i december, då vi stolt kunde presentera ett system som utvecklats med målsättningen att uppfylla de fastställda kraven. Utvecklingen har skett under ledning av NanoEcho, i nära samarbete med våra partners. Vi har nu påbörjat integrering och utvärdering av systemets funktioner för att därefter gå in i en formell verifieringsfas.

Under det fjärde kvartalet inkluderades den första patienten i den prövarledda utvecklingsstudien vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, samtidigt som den prövarledda studien vid Sahlgrenska fortlöper parallellt. Under det fjärde kvartalet fick vi även en vetenskaplig artikel publicerad, som visar magnetiska nanopartiklar i mänsklig vävnad genererad av magnetomotoriskt ultraljud, vilket är ett resultat från vår pågående prövarledda kliniska utvecklingsstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det ger oss mycket energi i vårt fortsatta arbete. Att vi nu har resultat som är vetenskapligt granskade och publicerade är en bekräftelse på betydelsen.

Den 15:e november hölls en extra bolagsstämma där det beslutades att entlediga styrelseledamöterna Tomas Jansson och Johannes Swartling samt att välja in Masoud Khayyami och Sebastian Clausin i styrelsen. Den nya styrelsen erhöll bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsen har under december, i samråd med vår finansiella rådgivare G&W Fondkommission, beslutat att avvakta en marknadsnotering då dagens marknadsklimat innebär stora utmaningar. Omvärldsfaktorer såsom pandemin, kriget i Ukraina och stigande energipriser skapar osäkerhet. Detta i kombination med stigande inflation och höjda räntor leder till stora börsnedgångar som sällan är relaterade till bolagets prestationer. Det är viktigt att hålla isär ett osäkert marknadsklimat och bolagets framtida potential.

Samtidigt beslutade NanoEchos styrelse att en företrädesemission ska genomföras under första kvartalet 2023. Emissionen kommer att finansiera det fortsatta kvalitetsarbetet, produktutvecklingen samt de pågående prövarledda kliniska utvecklingsstudierna. Befintliga aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier.
Jag är mycket nöjd med vad vi åstadkommit under det fjärde kvartalet och jag ser med stor tillförsikt fram emot ett nytt år och ett nytt kvartal. Jag känner stark tilltro till vårt team, som under kvartalet förstärkts med regulatorisk kompetens, våra samarbeten, tekniken och att NanoEcho i framtiden kommer att spela en betydande roll för rektalcancerdiagnostik och för de patienter som drabbas.

Lund i februari
Linda Persson, VD för NanoEcho

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.