NanoEcho AB (publ) tillkännager ytterligare teckningsåtagande samt att bolaget avser att undersöka möjligheten att sätta samman ett garantikonsortium

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I NANOECHO AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

NanoEcho AB (publ) (”NanoEcho” eller ”Bolaget”) tillkännager idag att en ytterligare befintlig aktieägare har ingått teckningsåtagandeavtal, till ett sammanlagt värde om cirka 1,0 MSEK, i NanoEchos pågående spridningsemission i samband med noteringen av Bolagets aktier (”Erbjudandet”). Bolaget avser även att undersöka möjligheten att sätta samman ett garantikonsortium.

En befintlig aktieägare har ingått teckningsåtagandeavtal motsvarande cirka 2,5 miljoner aktier i Erbjudandet. Teckningsåtagandena är baserade på samma villkor som övriga investerare. Därigenom uppgår ingångna teckningsåtaganden till sammanlagt 8,1 MSEK motsvarande cirka 26,9 procent av det totala erbjudandet om 30 MSEK.

Teckningsperioden för NanoEchos spridningsemission sträcker sig till kl. 15:00, fredagen den 28 juni 2024. Ytterligare information kring Erbjudandet finns tillgänglig på www.nanoecho.se.

Bolagets aktier planeras att handlas under kortnamnet NANECH och med ISIN-kod SE0017133705.

Garantikonsortium
NanoEchos styrelse har beslutat att undersöka möjligheten att sätta samman ett garantikonsortium i den pågående spridningsemissionen.

Om NanoEcho
NanoEcho är ett svenskt medicintekniskt bolag med säte i Lund, som vill erbjuda vården en mer precis, enkel och kostnadseffektiv diagnostik av i första hand rektalcancer. NanoEcho utvecklar ett bildgivande användarvänligt system som baseras på en metod som heter magnetomotoriskt ultraljud, där nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknologi. Nanopartiklar används som kontrastmedel och mängden ansamlade partiklar möjliggör differentiering mellan sjuk och frisk vävnad. NanoEchos avsikt är att ge en mer tillförlitlig diagnostik vid rektalcancer genom att fastställa om cancern är spridd till närliggande lymfkörtlar. Genom att förbättra diagnostiken kan sjukvården optimera sina resurser samtidigt som patienternas livskvalitet förbättras. Detta har potential att innebära stora hälsoekonomiska vinster för sjukvården och samhället.

Rådgivare
G&W Fondkommission och Advokatfirman Lindahl är finansiell respektive legal rådgivare till NanoEcho i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Certified Adviser
G&W Fondkommission har valts till Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Matilda Almqvist, PR- och Kommunikationsansvarig
email: ir@nanoecho.se
NanoEcho AB (publ)
Scheelevägen 19
223 63 Lund
Telefon: +46 (0)702 950 262
E-post: info@nanoecho.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NanoEcho. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till aktieemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market:s regelverk för emittenter.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.