NanoEcho offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission

NanoEcho AB (publ) (”NanoEcho” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission, vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 90 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 23,7 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen avser även, med stöd av emissionsbemyndigande, att besluta om en riktad emission till emissionsgaranter som ersättning för deras garantiåtaganden i företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i NanoEcho AB (publ) i någon jurisdiktion. Se även avsnittet ”viktig information” nedan.
 
Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i NanoEchos företrädesemission att totalt 4 118 555 aktier, motsvarande cirka 6,2 MSEK och cirka 23,5 procent av erbjudandet tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 315 046 aktier, motsvarande cirka 0,5 MSEK och cirka 1,8 procent av erbjudandet, mottagits för teckning utan företräde. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av tecknings-rätter cirka 25,3 procent av erbjudandet. Därmed kommer garantiåtaganden om 11 350 122 aktier, varav
1 753 333 aktier från ingått toppgarantiåtagande, motsvarande cirka 64,7 procent av erbjudandet, att utnyttjas. Totalt tecknas således 15 783 723 aktier i erbjudandet, motsvarande den garanterade nivån av erbjudandet om cirka 90 procent. Aktier emitteras till en kurs om 1,50 SEK per aktie.
 
Riktad emission till garanter
Styrelsen avser, med stöd av bemyndigande från extrastämma den 15 november 2022, att besluta om att genomföra en riktad emission av aktier, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan emissionsgaranterna och Bolaget med anledning av företrädesemissionen. Garantiarvodet i bottengarantin uppgår till sexton (16) procent av garanterat och tilldelat belopp i form av kvittning mot nyemitterade aktier. Garantiarvodet i toppgarantin uppgår till arton (18) procent av garanterat och tilldelat belopp i form av kvittning mot nyemitterade aktier. Aktier emitteras till samma teckningskurs som i transaktionen i en kompletterande riktad emission, som totalt kommer att uppgå till 2 181 200 aktier, varav 315 600 aktier relaterat till ingått toppgarantiåtagande.
 
Antal aktier och aktiekapital
Efter att företrädesemissionen och emissionen till garanterna har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 17 964 923 och uppgå till 48 028 056. Aktiekapitalet kommer att öka med 898 246,15 SEK och uppgå till 2 401 402,80 SEK.
 
Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Hallström, CMO & CCO
e-post: ir@nanoecho.se

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare till NanoEcho AB (publ) i samband med Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.
 
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken teckningsrätterna, betalade tecknade aktier eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller marknadsplatsregelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.
 
 

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.