NanoEcho publicerar halvårsrapport för 2023

Finansiell översikt
Kvartal 2, 2023: 1 april – 30 juni
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -3 834 (-4 479) TSEK.
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,15) SEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 417 (-3 886) TSEK.

Halvår 2023: 1 januari – 30 juni
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -7 300 (-9 400) TSEK.
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,31) SEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 086 (-8 117) TSEK.
Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 328 (18 541) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

  • NanoEcho har rekryterat Ulrika Axelsson som kommer att ansvara för bolagets kliniska verksamhet samt ingå i bolagets ledningsgrupp.
  • Bilder genererade med NanoEchos system visades för första gången för internationellt ledande kolorektalkirurger på de årliga kolorektaldagarna.
  • NanoEchos grundpatent har godkänts i Kanada.
  • Förändrad ägarstruktur per den 19:e maj 2023.
  • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 13:e juni 2023. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.
  • Vinnova har tilldelat NanoEcho ett anslag på 200 000 kronor för att utveckla en prisstrategi för NanoEchos diagnostiska system.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • NanoEcho har tillsammans med less-studio utvecklat ett modernt och intuitivt användargränssnitt, som nu implementeras i NanoEchos bildgivande system inför kommersialiseringen.
  • NanoEchos grundpatent har godkänts i USA.

VD-ord

Vi rundar av ett produktivt kvartal där en av höjdpunkterna har varit att träffa internationellt framstående kirurger under den årliga europeiska kolorektalcancerkonferensen. Det var mycket givande för oss att ta del av deras diskussioner kring hur förbättrad diagnostik kan bidra till att patienter inte opereras med ett omfattande ingrepp i onödan. Detta bekräftar det globala tomrummet i dagens vård för rektalcancerpatienter som vi på NanoEcho avser fylla.

Professor och överläkare Henrik Thorlacius är ansvarig för den pågående kliniska utvecklingsstudien på Skånes Universitetssjukhus. Tillsammans med kollegan Carl-Fredrik Rönnow presenterade de studien för de ledande kolorektalkirurgerna. De berättade om NanoEchos diagnostiska metod och visade bilder genererade av NanoEchos system, som tagits fram i utvecklingsstudien.

Under kvartalet har vi på NanoEcho varit fullt fokuserade på att integrera och utvärdera vårt system avsett för kommersialisering. Som en del i detta arbete har vi bland annat fokuserat på utvecklingen av användargränssnittet, med målet att skapa en intuitiv produkt som uppfyller myndigheternas krav. Arbetet har gjorts tillsammans med externa experter och implementationen pågår nu med målsättning att slutföras innan den kommande formella verifieringen.

I juni välkomnade vi Ulrika Axelsson till ledningsgruppen. Med sitt engagemang och sin gedigna erfarenhet inom Life Science och kliniska studier kommer Ulrika att bli en nyckelperson i NanoEchos ledningsgrupp. Ulrika kommer att ansvara för att driva det kliniska arbetet i bolaget, en roll som kommer att bli alltmer central i vår verksamhet.

Organisationen är nu väl sammansatt och rustad för nästa steg mot ett marknadsgodkännande. För att uppnå detta godkännande krävs fullt fokus på att få produkten färdigutvecklad, testad och dokumenterad samt ett myndighetsgodkännande för att starta den kliniska registreringsstudien.

Som en följd av genomförd företrädesemission har NanoEchos ägarstruktur förändrats och bolaget har en ny största ägare, Quiq Holding AB, med 12,35 % av aktierna. Jag vill tacka både våra befintliga och nya aktieägare för det värdefulla stöd vi har fått under emissionen. Genom denna emission tillfördes 23,7 MSEK innan avdrag för emissionskostnader. Detta kapitaltillskott avser vi att använda för vår fortsatta väg mot ett marknadsgodkännande. Under kvartalet beviljades NanoEcho även ett Vinnova-anslag om 200 000 SEK för att utveckla en prisstrategi för NanoEchos diagnostiska system.

På bolagsstämma i juni omvaldes Daniel Johnsson, VD för Quiq Holding AB som styrelsens ordförande. Dessutom valdes två nya styrelseledamöter in i NanoEchos styrelse, Tord Labuda och Åke Bengtsson, samtidigt som Ann-Christin Malmborg Hager omvaldes. Jag ser fram emot att jobba med denna nya styrelse som speglar NanoEchos nuvarande position och utvecklingen mot ett ökat fokus på marknadsgodkännande och kommersialisering.

Jag har starkt förtroende för vårt team, våra samarbetspartners och den nytillsatta styrelsen. Tillsammans har vi visat styrka och framåtanda under detta kvartal och jag ser fram emot höstens arbete där vi kommer fortsätta skapa värde och driva företaget framåt genom att leverera mot uppsatta mål.

Lund i augusti
Linda Persson, VD för NanoEcho

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.