Information om sista dag för teckning av aktier i NanoEchos nyemission inför noteringen av Bolagets aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA […]

NanoEcho lämnar in ansökan till myndigheten för att inleda klinisk studie

NanoEcho AB (publ), som utvecklar en ny diagnostisk metod för att undersöka rektalcancerspridning till närliggande lymfkörtlar, har idag lämnat in ansökan till Läkemedelsverket för att utvärdera bolagets medicintekniska diagnostiska system i kliniska studier. I den planerade studien kommer NanoEchos metod att användas och utvärderas på patienter med rektalcancer. I juni 2024 avslutade NanoEcho produktutvecklingen av […]

NanoEchos kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 13485

Efter en omfattande granskningsprocess har NanoEchos kvalitetsledningssystem idag blivit ISO 13485-certifierat. Detta innebär att NanoEcho arbetar i enlighet med de legala krav som ställs på medicintekniska företag, för att få lansera medicintekniska produkter i EU. Denna certifiering är i praktiken ett lagkrav för att företaget ska få lansera medicintekniska produkter på den europeiska marknaden, enligt […]

NanoEchos bildgivande system färdigutvecklat och redo för kliniska studier

NanoEchos kommersiella bildgivande systemet är nu klart och redo att användas på patient i kliniska studier. Den formella verifieringen har idag framgångsrikt slutförts utan anmärkningar, vilket är det sista steget i produktutvecklingen. Det innebär att systemet uppfyller kundernas och myndigheternas krav på medicinskteknisk utrustning. Detta utgör en betydande milstolpe mot en marknadslansering. NanoEcho har nu […]

Årsstämma i NanoEcho AB (publ) den 15 april 2024

Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 15 april 2024. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den […]

Hälsoekonomisk modell för införande av NanoEchos diagnostiska metod: underlag för vårdbeslut och prisstrategi

NanoEcho har i samarbete med hälsoekonomiska experter utvecklat en modell för hälsoekonomisk analys för införandet av NanoEchos metod i sjukvården, med syftet att undersöka den potentiella kostnadseffektiviteten. Den hälsoekonomiska modellen visar att införandet av NanoEchos diagnostiska metod har potential att generera hälsoekonomiska vinster. Denna analys kommer att utgöra en viktig grund för NanoEchos prissättningsstrategi vid […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951–9845, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 april 2024 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2024, dels […]

NanoEcho har ingått avtal som säkerställer leverans av nanopartikel

NanoEcho har idag ingått ett omfattande avtal som säkerställer bolagets tillgång på järnoxidbaserade nanopartiklar, Ferrotran® (ferumoxtran), både på kort och lång sikt. Avtalet med SPL Medical utgör bolagets hittills mest betydelsefulla avtal, då valet av nanopartikel är avgörande för optimal funktion av bolagets diagnostiska metod. Affärsavtalet, som idag undertecknats av SPL Medical och NanoEcho, är […]

NanoEcho tidigarelägger årsstämman

Styrelsen för NanoEcho AB har beslutat att flytta årsstämman, som ursprungligen var planerad till att hållas den 16 maj 2024. Nytt datum för årsstämman är den 15 april 2024. NanoEchos årsstämma kommer att hållas den 15 april 2024. Bolagets årsredovisning kommer att publiceras på bolagets webbplats senast den 20 mars 2024. Kallelse till årsstämman och […]

NanoEcho stärker sin position genom avtal med Clinical Trial Consultants inför den kliniska fasen

NanoEcho meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal med Clinical Trial Consultants (CTC), som kommer att bidra med expertis, vägledning och förberedande aktiviteter inför den kommande kliniska registreringsstudien. CTC är en Clinical Research Organisation (CRO) och därmed specialiserade på planering, genomförande och rapportering av kliniska studier. Avtalet innebär att CTC kommer att tillhandahålla expertis […]

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.