NanoEcho valberedning har nu utsetts

Valberedningens ledamöter inför NanoEcho årsstämma 2023 har nu utsetts

De största ägarna eller ägargrupperna har nu utsett sina representanter varpå valberedningen i Nanoecho inför årsstämman 2023 har följande sammansättning:

 • Per-Anders Josenby, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 16 procent av aktier och röster
 • Sandra Petersson, utsedd av en ägare som representerar cirka 8 procent av aktier och röster
 • Daniel Johnsson, styrelseordförande i NanoEcho AB, utsedd av en ägare som representerar cirka 6 procent av aktier och röster

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar cirka 30 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2022. Till valberedningens ordförande valdes Per-Anders Josenby.

I enlighet med årsstämmans beslut ska NanoEcho valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ekonomiska ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 31 januari 2023, per e-post ir@nanoecho.se eller per brev till bolagets postadress.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida: www.nanoecho.se.

NanoEcho publicerar investerarbrev

Mycket har hänt under året som gått och som företag kan vi glädjas åt att vi uppnått alla våra milstolpar. Vi är mycket stolta över att avsluta året med att ha ett system på plats, ett system avsett för att uppfylla kundernas och myndigheternas krav. I och med detta tar vi klivet in i nästa fas, en fas med fokus på integration och utvärdering. Läs mer om det gångna året i NanoEchos investerarbrev.

Investerarbrevet bifogas och finns även tillgänglig på hemsidan.

Ett system som avser uppfylla myndigheternas och kundernas krav är nu på plats

NanoEcho har nu avslutat den detaljerade produktutvecklingsfasen. Arbetet har resulterat i ett system som är utvecklat för att uppfylla både myndigheternas och kundernas krav. Detta system består av delar tillverkade av bolagets utvalda samarbetspartners och nyckelleverantörer, Vermon och us4us. Systemet finns nu på plats i bolagets lokaler i Lund, redo för integration och utvärdering.

Nu är den detaljerade produktutvecklingsfasen avslutad och bolagets produktutvecklingsarbete går över i en integrations- och utvärderingsfas. I denna fas ska systemets delar, som bolaget tagit fram tillsammans med sina samarbetspartners, sättas ihop och systemmjukvaran ska utvecklas.
När integrationsarbetet är avslutat kommer systemet att utvärderas med avseende på myndigheternas och kundernas krav. Bolagets ambition är att under 2023 ersätta det prototypsystem som idag används i de pågående prövarledda kliniska utvecklingsstudierna med detta nya system.

”Vi har hela året haft siktet inställt på denna milstolpe och idag är jag oerhört stolt över att vi nu har vårt system sammansatt på plats här i Lund. Det är ett mycket imponerande arbete av både vårt team och våra samarbetspartners att på så kort tid ha både utvecklat och producerat detta system för att möta högt ställda medicinsktekniska krav. När vi ersätter prototypsystemet med detta system i de pågående kliniska utvecklingsstudierna är målsättningen att öka kvaliteten på den data som vi får fram”, säger Linda Persson VD på NanoEcho.

Extra bolagsstämma i NanoEcho AB (publ) den 15 november 2022

Extra bolagsstämma i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 15 november 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.

Val till styrelse

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares framlagda förslag, att entlediga styrelseledamöterna Tomas Jansson och Johannes Swartling. Bolagsstämman beslutade vidare om nyval av Masoud Khayyami och Sebastian Clausin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade även att de arvoden som beslutades av årsstämman 2022 ska äga fortsatt tillämpning och att nyvalda ledamöter ska ha rätt till styrelsearvode i förhållande till den tid som de är styrelseledamöter mellan årsstämman 2022 fram till nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 30 063 133 aktier, eller teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende sådant antal aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

En prövarledd klinisk utvecklingsstudie är inledd på Skånes universitetssjukhus

En prövarledd klinisk utvecklingsstudie är inledd på Skånes universitetssjukhus i Malmö och den första undersökningen på utopererad rektalcancervävnad, även kallad ändtarmscancervävnad, har utförts med NanoEchos diagnostiska system.

NanoEcho utvecklar ett system som avser att förbättra diagnostiken av rektalcancerspridning till närliggande lymfkörtlar, en viktig markör på hur långt gången cancern är. En prövarledd klinisk utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad pågår sedan 2021 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Nu har en prövarledd studie även inletts på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö. När dessa utvecklingsstudier är avslutade är målsättningen att, med NanoEchos system, ha undersökt rektalcancer i olika stadier, lokaliserad i alla delar av rektum.

Den första patienten på SUS i Malmö har rekryterats och den tredje november genomfördes den första undersökningen med bolagets diagnostiska prototypsystem. Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, leder studien som kommer innefatta cirka 40 rektalcancerpatienter. Patienterna kommer att genomgå sedvanlig rutinmässig standardoperation och vävnaden som avlägsnas i samband med operationen kommer undersökas med NanoEchos system innan den skickas vidare för patologisk analys.

“Vår förhoppning är att NanoEchos instrument kan identifiera lymfkörtlar med cancerceller i sig vilket skulle kunna förbättra diagnostiken av ändtarmscancer. Om så är fallet kommer vi att gå vidare med ytterligare kliniska studier där NanoEchos instrument kommer att utvärderas på patienter före operation”, säger Henrik Thorlacius. 

“Vi når en betydelsefull milstolpe genom att nu vara i gång med dessa båda prövarledda kliniska utvecklingsstudierstudier. Målsättningen är att de tillsammans ska ge en heltäckande analys av systemets prestanda och bidra med viktig information till produktutvecklingen av vårt kommersiella system”, säger Linda Persson VD för NanoEcho.

Länk till en film där Henrik Thorlacius berättar mer om den prövarledda kliniska utvecklingsstudien.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951-9845, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 november 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 november 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 7 november 2022, och
 • dels senast måndagen den 14 november 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail
Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen NanoEcho AB (publ), Att. Julia Thulin, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 14 november 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 9 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val till styrelse
 7. Fastställande av arvoden till styrelse
 8. Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Daniel Johnsson väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare
Styrelsen föreslår Linda Persson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Val till styrelse
Aktieägare representerande 29,2 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter.

Samma aktieägare föreslår, med entledigande av Tomas Jansson och Johannes Swartling, nyval av Masoud Khayyami och Sebastian Clausin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Masoud är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Han har tidigare varit bl.a. VD för SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB. Idag arbetar Masoud bl.a. som VD för Cardeon AB och MK Capital Invest AB, styrelseordförande i Prolight Diagnostics AB (publ) samt styrelseledamot i SpectraCure AB (publ), TEQCool AB (publ) och MTT Capital AB.

Sebastian har stor erfarenhet från IT-branschen och har bland annat arbetat i roller som Senior Technical Account Manager och Solution Architect för stora organisationer. Sedan 2015 är Sebastian sysselsatt med egna investeringar med fokus på small- och midcapbolag. Sebastian är styrelseledamot och verkställande direktör i Kogai Invest AB.

Punkt 7 – Fastställande av arvoden till styrelse
Aktieägare representerande 29,2 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att de arvoden som beslutades av årsstämman 2022 ska äga fortsatt tillämpning och att nyvalda ledamöter ska ha rätt till styrelsearvode i förhållande till den tid som de är styrelseledamöter mellan årsstämman 2022 fram till nästa årsstämma.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med genom nyemission av högst 30 063 133 aktier, eller teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende sådant antal aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Begäran om upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen NanoEcho AB (publ), Att. Julia Thulin, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nanoecho.se och på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund samt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Lund i november 2022

NanoEcho AB (publ)

Styrelsen

Vetenskapligt belägg för NanoEchos bildgivande metod

En bild på magnetiska nanopartiklar i mänsklig vävnad genererad av magnetomotoriskt ultraljud visas för första gången. Bilden som är skapad med NanoEchos prototypsystem, i den pågående prövarledda studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset, publiceras nu i en vetenskapligt granskad artikel (1).

Behandlingen av rektalcancerpatienter baseras till stor del på hur långt cancern utvecklats. Idag bestäms detta huvudsakligen med vävnadsprov, magnetkameraundersökning och datortomografi. Dessa metoder har begränsningar, vilket är bakgrunden till att NanoEcho utvecklat ett patenterat bildgivande system baserat på metoden magnetomotoriskt ultraljud. Detta system är avsett att användas som ett hjälpmedel för att diagnostisera rektalcancer, genom att påvisa skillnaden mellan sjuk och frisk vävnad. Metoden grundar sig på att järnoxidbaserade nanopartiklar injiceras intill tumören via tarmen och sätts i rörelse av ett externt magnetfält. Denna rörelse fångas upp med hjälp av ultraljud och avbildas på skärmen.

”Det är med glädje som jag ser att vi nu kommit en bit på vägen i vår strävan mot en förbättrad rektalcancerdiagnostik," säger Eva Angenete, professor i kirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Den vetenskapliga publikationen är baserad på omfattande mätningar i laboratoriemiljö, samt en undersökning av en patient med rektalcancer som genomgår en rektalcanceroperation. Innan operationen fick patienten järnoxidbaserade nanopartiklar injicerade på tre ställen nära tumören. Patienten genomgick därefter den planerade operationen och den del av ändtarmen där cancertumören fanns avlägsnades tillsammans med närliggande lymfkörtlar, enligt sedvanlig klinisk praxis. Efter ingreppet undersöktes den utopererade vävnaden med NanoEchos prototypsystem och på ultraljudsbilden syntes nanopartiklarna tydligt vid samtliga tre injektionsställen.

”Det var en stor dag för oss på NanoEcho när vi på bild för första gången någonsin kunde se vårt system detektera nanopartiklar i mänsklig vävnad. Det gav oss mycket energi in i vårt fortsatta arbete. Att resultaten nu är vetenskapligt granskade och publicerade är naturligtvis en bekräftelse på betydelsen,” säger Linda Persson VD för NanoEcho.

Bild 1 (se bifogad bild) Magnetomotorisk ultraljudsbild av järnoxidbaserade nanopartiklar i mänsklig vävnad. Före operationen injicerades patienten med nanopartiklar och det utopererade vävnadsprovet avbildades. De tre färgade områdena motsvarar de tre injektionsställena (1).

Artikeln, som finns nu tillgänglig online i tidskriften Nanomedicine: NBM, är ett resultat av ett vetenskapligt samarbete mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset, Lunds universitet och NanoEcho (1). Se länk

(1) Jansson T, Jansson L, Mousavi A, Persson L, Angenete E, Detection of magnetomotive ultrasound signals from human tissue, Nanomedicine: NBM (in press)

NanoEcho förstärker sin regulatoriska kompetens

Som en del av bolagets utveckling förstärker NanoEcho organisationen genom att tillföra regulatorisk kompetens i ledningsgruppen. Kristina Hallström kommer att ta ansvar för kvalitet och regulatoriska frågor, med fokus på ett marknadsgodkännande för NanoEchos system.

Kristina Hallström, ansvarig för marknadsföring och kommunikation på NanoEcho, får nu ett utökat ansvarsområde. Kristina har lång erfarenhet av att jobba strategiskt med kliniska frågeställningar och regulatoriskt arbete. Under senare år har hon bland annat varit verksam som medicinteknisk konsult med kliniskt och regulatoriskt fokus. På NanoEcho kommer Kristina att arbeta aktivt tillsammans med kliniker, produktutvecklare och myndigheter med fullt fokus på ett marknadsgodkännande för NanoEchos system.

Kristina har tagit sig an uppdraget successivt, under hösten har bolaget jobbat med att ta fram en regulatorisk strategi, valt allmänt organ (Notified Body) för certifiering av kvalitetsledningssystemet, samt ansökt om och beviljats Vinnova-anslag för det regulatoriska arbetet.

”Jag är jätteglad att Kristina valt att utöka sitt ansvar i bolaget och nu även ta sig an det viktiga regulatoriska arbetet. Jag känner mig mycket trygg med att ha Kristina i ledningsgruppen, hon är en stor tillgång och bidrar på många fronter med sin långa och breda erfarenhet, säger Linda Persson VD för NanoEcho.

” Det ska bli kul att driva processen med att få marknadsgodkännande för vårt system – något som vi gör genom att steg för steg visa att vårt system gör både klinisk nytta och uppfyller myndigheternas alla krav”, säger Kristina Hallström.

Från 17:e oktober jobbar Kristina heltid i bolaget med ansvar för marknad, kommunikation, regulatoriska frågor och kvalitet.

Styrelseledamot avgår på egen begäran på grund av medicinska skäl

BG (Bengt-Göran) Svensson har på egen begäran valt att lämna NanoEchos styrelse av medicinska skäl. Han meddelar samtidigt att han lämnar samtliga sina styrelseuppdrag.

BG Svensson har suttit som invald styrelseledamot i NanoEchos styrelse sedan 2020.

"Detta var ett tråkigt besked, jag har uppskattat att arbeta tillsammans med BG och är tacksam för det arbete som han har lagt ner i NanoEchos styrelse", säger Linda Persson vd för NanoEcho.

NanoEcho tillkännager samarbetspartner för nanopartikeln

NanoEcho och SPL medical har tecknat en avsiktsförklaring och inlett ett samarbete kring regulatoriskt partnerskap och leverans av järnoxidbaserade nanopartiklar. Målet med samarbetet är ett marknadsgodkännande för NanoEchos indikation avseende eventuell spridning av rektalcancer till närliggande lymfkörtlar.

NanoEcho och SPL medical har undertecknat en avsiktsförklaring för att undersöka möjligheterna att utöka indikationen för SPL medicals nanopartikel till att även täcka NanoEchos indikation.

I NanoEchos metod för diagnostik av rektalcancerspridning används modern ultraljudsteknik tillsammans med järnoxidbaserade nanopartiklar. För systemets kliniska effektivitet är valet av nanopartiklar viktigt.

Avsiktsförklaringen omfattar även diskussioner avseende samarbeten kring potentiella ytterligare indikationer för NanoEchos metod.

Nanopartikeln från SPL medical, ferumoxtran, är utvecklad för detektion av metastaser i lymfkörtlar. Partikeln används idag i en pågående klinisk registreringsstudie i Europa. I studien är partikeln avsedd att användas som kontrastmedel vid magnetkameraundersökning för diagnostik av olika cancerformer. Totalt har nanopartikeln från SPL medical hittills använts på mer än 700 patienter i Nederländerna och Schweiz, där den idag har ett tillfälligt myndighetsgodkännande.

Tillsammans med SPL medical har NanoEcho som målsättning att sammanställa nödvändiga data för att få myndigheternas godkännande att starta en klinisk registreringsstudie för diagnostisering av rektalcancerspridning. Syftet med den kommande kliniska registreringsstudien är att få marknadsgodkännande i Europa för systemet, som omfattar både NanoEchos utrustning och nanopartikeln.

"Vi är väldigt glada över att ha etablerat detta samarbete med SPL medical. Detta är ett viktigt steg på vår resa. Baserat på vår utvärdering av deras partikel, så ser den mycket lovande ut för vår applikation. SPL medicals expertis inom både utveckling och kommersialisering av kontrastmedel är imponerande och kommer att vara till stor nytta för oss på NanoEcho", säger Dr Linda Persson vd för NanoEcho.

"Att tillämpningsområdet för vår egenutvecklade järnoxidbaserade nanopartikel ferumoxtran, utökas till att även omfatta modern ultraljudsteknik visar den stora potentialen för denna plattformsteknologi, utöver vårt stora fokusområde nano-MRI", säger Dr Jürgen Feurestein vd för SPL medical.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?