Årsstämma i NanoEcho AB (publ) den 15 april 2024

Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 15 april 2024. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den […]

Hälsoekonomisk modell för införande av NanoEchos diagnostiska metod: underlag för vårdbeslut och prisstrategi

NanoEcho har i samarbete med hälsoekonomiska experter utvecklat en modell för hälsoekonomisk analys för införandet av NanoEchos metod i sjukvården, med syftet att undersöka den potentiella kostnadseffektiviteten. Den hälsoekonomiska modellen visar att införandet av NanoEchos diagnostiska metod har potential att generera hälsoekonomiska vinster. Denna analys kommer att utgöra en viktig grund för NanoEchos prissättningsstrategi vid […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951–9845, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 april 2024 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2024, dels […]

NanoEcho har ingått avtal som säkerställer leverans av nanopartikel

NanoEcho har idag ingått ett omfattande avtal som säkerställer bolagets tillgång på järnoxidbaserade nanopartiklar, Ferrotran® (ferumoxtran), både på kort och lång sikt. Avtalet med SPL Medical utgör bolagets hittills mest betydelsefulla avtal, då valet av nanopartikel är avgörande för optimal funktion av bolagets diagnostiska metod. Affärsavtalet, som idag undertecknats av SPL Medical och NanoEcho, är […]

NanoEcho tidigarelägger årsstämman

Styrelsen för NanoEcho AB har beslutat att flytta årsstämman, som ursprungligen var planerad till att hållas den 16 maj 2024. Nytt datum för årsstämman är den 15 april 2024. NanoEchos årsstämma kommer att hållas den 15 april 2024. Bolagets årsredovisning kommer att publiceras på bolagets webbplats senast den 20 mars 2024. Kallelse till årsstämman och […]

NanoEcho stärker sin position genom avtal med Clinical Trial Consultants inför den kliniska fasen

NanoEcho meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal med Clinical Trial Consultants (CTC), som kommer att bidra med expertis, vägledning och förberedande aktiviteter inför den kommande kliniska registreringsstudien. CTC är en Clinical Research Organisation (CRO) och därmed specialiserade på planering, genomförande och rapportering av kliniska studier. Avtalet innebär att CTC kommer att tillhandahålla expertis […]

NanoEcho lämnar in patentansökan för avancerad mjukvarualgoritm inom magnetomotoriskt ultraljud

NanoEcho har officiellt lämnat in en patentansökan hos Patent och Registreringsverket (PRV) för en avancerad algoritm som syftar till att möjliggöra användningen av magnetomotoriskt ultraljud i kliniska undersökningar. Det nya patentet strävar efter att etablera ett starkt skydd för en mjukvarualgoritm som kontinuerligt beräknar, filtrerar och visualiserar kliniska undersökningsresultat i realtid vid användningen av magnetomotoriskt […]

NanoEcho inleder formell verifieringsfas

Idag inleder NanoEcho den formella verifieringsfasen för sitt bildgivande system, i vilket ultraljud används tillsammans med nanopartiklar för att förbättra diagnostik av rektalcancer. Detta innebär att integrations- och interaktionsprocessen har slutförts, en intern utvärdering har gjorts av systemets prestanda och att dokumentation har sammanställts. En oberoende granskningsprocess har genomförts, för att säkerställa att dokumentationen överensstämmer […]

Valberedningens ledamöter inför NanoEcho årsstämma 2024 har nu utsetts

Valberedningen i NanoEcho AB (publ) har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023, och består nu av:  Per-Anders Josenby, utsedd av MTT Capital AB, som representerar cirka 5,1 procent av aktier och röster, Omid Ghannad, utsedd av ägargruppen Cloudo AB, Omid Ghannad, Givetvis AB och Maxistans AB, som representerar cirka 13,3 procent av aktier […]

NanoEcho och Perituskliniken etablerar samarbete kring kommande kliniska registreringsstudie

NanoEcho AB (publ.) har idag undertecknat en avsiktsförklaring med Perituskliniken AB i Lund, vilket innefattar ett samarbete inom klinisk bildtolkning relaterat till rektalcancerdiagnostik. Inledande fokus kommer att vara NanoEchos kommande kliniska registreringsstudie. Parterna har nått en överenskommelse om att samarbeta i planering och genomförande av NanoEchos kommande kliniska registreringsstudie. Ambitionen är att Perituskliniken ska stödja […]

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.