Årsstämma i NanoEcho AB (publ) den 12 maj 2022

Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 12 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Tomas Jansson, Bengt Göran Svensson och Johannes Swartling samt nyvaldes Daniel Johnsson och Ann-Christine Malmborg Hager. Till styrelsens ordförande nyvaldes Daniel Johnsson.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 300 000 kronor och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att, för det fall styrelsen inrättar utskott inom sig, arvode ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till envar av utskottet övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 25 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 15 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter.

Revisor
Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att inte anta styrelsens framlagda förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Kvartalsrapport 1 2022

Finansiell översikt första kvartalet
Kvartal 1, 2022: 1 januari – 31 mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4921 (-3 566) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,02 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 231 (-3 687) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 23 473 (38 853) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

 • Som ett led i utvecklingen av Bolaget har NanoEcho rekryterat Kristina Hallström som Kommunikations- och Marknadschef. Kristna kommer att ingå i ledningsgruppen.
 • Valberedningens ledamöter inför NanoEchos årsstämma 2022 har utsetts.
 • NanoEcho har valt leverantören Vermon SA, och inlett samarbete för utveckling och framtida tillverkning av ultraljudsgivare.
 • NanoEcho har genomfört en Design Input Review och går nu in i en mer detaljerad designutvecklingsfas.
 • Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022.

Händelser efter periodens slut

 • Inga händelser finns att rapportera.

VD-ord

Vi lämnar ett händelserikt kvartal bakom oss där vi tydligt flyttat fram vår position och arbetar nu operativt som ett medicinsktekniskt produktutvecklingsbolag. Tyvärr har detta kvartal även präglats av det fasansfulla kriget i Ukraina – våra tankar går till de drabbade och till hela det ukrainska folket. Ur företagets synvinkel påverkas NanoEchos verksamhet inte av kriget. På hemmaplan fortsätter vi att göra framsteg i utvecklingen av både vår organisation, vårt nätverk av samarbetspartner och inte minst i utvecklingen av nästa generations diagnostiska system.

Under kvartalet har teamet förstärkts med Kristina Hallström, Kommunikations- och Marknadschef med en gedigen internationell erfarenhet inom den medicinsktekniska branschen. Hennes roll blir central när vi nu tagit klivet och gått in i en utvecklingsfas med fokus på kommersialisering. Kristina ingår i ledningsgruppen.

En viktig milstolpe har uppnåtts då vår Design Input Review genomfördes i mars. Det betyder att produktkrav är definierade och att vi etablerat planer för riskhantering, klinisk utvärdering och produktutveckling. Det ger oss en tydlig plan för utvecklingen av vår kommersiella produkt och vi är därmed mogna att gå in i en fas som har som mål att mer i detalj ta fram den produkt som ska sättas på marknaden.

Ytterligare en viktig pusselbit mot marknaden är att vi inlett ett samarbete med Vermon SA i Frankrike, för kommersiell tillverkning av vår ultraljudsgivare. Tillsammans med Vermon kommer vi att vidareutveckla NanoEchos ultraljudsgivare, som är integrerad i en handhållen prob. Under mars månad tecknade vi en ömsesidig avsiktsförsäkran, ”letter of intent”. Vi känner oss väldigt trygga med samarbetet då Vermon har gedigen expertis inom både utveckling och tillverkning av innovativa ultraljudsprober. De kommer att tillföra en solid grund för utvecklingen av NanoEchos kommersiella produkt.

NanoEcho står på en stabil grund för att ta steget vidare mot ett marknadsorienterat medicinsktekniskt produktutvecklingsbolag. Vi har successivt förstärkt organisationen och har nu ett team som vet vad som krävs för att sätta medicintekniska produkter på marknaden. Vår kliniska utvecklingsstudie, på utopererad rektalcancervävnad, rullar på enligt plan och ger oss värdefull information till vår fortsatta produktutveckling.

Flera strategiskt viktiga bitar har fallit på plats och vägen till marknadslansering blir allt tydligare. Jag ser fram emot ett fortsatt händelserikt 2022 med fokus på att utveckla en konkurrenskraftig och attraktiv produkt, anpassad för kommersialisering.

Lund i april
Linda Persson, VD för NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Årsredovisning 2021

Finansiell översikt

Helår 2021: 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 728 (-9 395) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,49 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 643 (-9 328) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 27 951 (42 699) TSEK.

Väsentliga händelser under 2021

Kvartal 1

 • Bolaget har flyttat till nya funktionella lokaler med plats för expansion i centrala Lund.
 • Tre nya medarbetare rekryterades – en senior systemingenjör, en senior mjukvaruutvecklare samt en senior clinical affairs. Samtliga tre personer är viktiga i NanoEchos bolagsbyggande och fortsatta produktutveckling.
 • Bolaget anlitatade överläkaren och professorn Henrik Thorlacius som medicinsk rådgivare. Han säger att ”NanoEcho har potential att fylla det tomrum som finns i dagens standardiserande vårdförlopp för rektalcancerpatienter. Instrumentet som NanoEcho utvecklar kan förbättra den preoperativa utredningen av patienter med tidig rektalcancer så att många fler patienter kan få den mest skonsamma och mest effektiva behandlingen av sin sjukdom”.
 • En extra bolagsstämma hölls och en ny bolagsordning antogs.
 • Optimeringsarbetet av första generationen av Bolagets system har inletts.
 • En generalrepetition (en dry run) inför den kommande kliniska studien, som på grund av covid-restriktioner inte kunnat påbörjas, genomfördes framgångsrikt.
 • Under kvartalet inleddes processen mot en marknadsnotering.
 • Arbetet med QMS systemet påbörjades.

Kvartal 2

 • Etikansökan för klinisk studie vid Skånes universitets-
  sjukhus godkändes och studien kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
 • NanoEcho landade flera strategiska rekryteringar och stärktes med en Senior compliance ingenjör och en hårdvaru-lead ingenjör.
 • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 12 maj 2021. Till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
 • NanoEcho landade ytterligare en strategisk rekrytering och rekryterade en Quality Assurance och Regulatory Affairs (QA/RA) manager.
 • NanoEcho fick klartecken att påbörja kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Första patienten rekryterades vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.
 • Den kliniska studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset inleddes och NanoEchos metod, magnetomotoriskt ultraljud, tillämpades för första gången, så vitt vi vet, på mänsklig vävnad.


Kvartal 3

 • Grundpatentet för NanoEchos metod beviljades i Japan, Europa och Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob.

Kvartal 4

 • NanoEcho har i samarbete med RISE och Lunds universitet beviljats bidrag från Vinnova om närmare 500 000 kr. Det gemensamma projektet, som avser att karakterisera nanopartiklars rörelse under inverkan av ett magnetfält, är värdefullt för att kunna utvärdera potentiella framtida medicinska applikationer.
 • Vid en extra bolagsstämma beslutades om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier.
 • NanoEcho välkomnade nya aktieägare sedan en av Bolagets tidigare huvudägare har avyttrat hela sitt innehav i Bolaget. Aktierna har i huvudsak förvärvats av långsiktiga investerare och stiftelser.

Händelser efter periodens slut

 • Som ett led i utvecklingen av Bolaget har NanoEcho rekryterat Kristina Hallström som Kommunikations- och Marknadschef. Kristna kommer att ingå i ledningsgruppen.
 • Valberedningens ledamöter inför NanoEchos årsstämma 2022 har utsetts.
 • NanoEcho har valt leverantören Vermon SA, och inlett samarbete för utveckling och framtida tillverkning av ultraljudsgivare.
 • NanoEcho har genomfört en Design Input Review och går nu in i en mer detaljerad designutvecklingsfas.

VD-ord

2021 har varit händelserikt på många sätt. Utmärkande för året har framför allt varit att vi tydligt flyttat fram vår position, från att vara ett forskningsbolag till att idag vara ett produktutvecklingsbolag med tydligt fokus på att utveckla en väldefinierad produkt inför marknadslansering.

Organisationen har vuxit och teamet mer än tredubblats, med flera duktiga medarbetare med en gedigen kunskap inom produktutveckling. Kompetensen i Bolaget har även breddats och vårt erfarna team är väl rustade att ta oss an de utmaningar som väntar. Tillsammans bygger vi en stark företagskultur som präglas av leveransfokus med ett tydligt och närvarande ledarskap.

I början av 2021 färdigställdes vårt första portabla system som nu används i vår kliniska utvecklingsstudie. I juni använde vi NanoEchos metod, magnetomotorisk ultraljud, på utopererad rektalcancervävnad för första gången. Studien har nu pågått i snart nio månader och under denna tid har mycket data samlats in som ger värdefull kunskap inför vidareutveckling av vårt system; ett system anpassat för en kommersialisering. Den pågående utvecklingsstudien kommer fortsätta under hela 2022 och vi kommer därmed kontinuerligt få återkoppling till vidareutveckling av vårt system avsett för att supportera diagnostik av spridd rektalcancer.

Under året har vi förtydligat kraven på vårt system. Förutom att samla in och analysera data från vår kliniska utvecklingsstudie så har vi även lyssnat på kunderna för att förstå vad som är viktigt för dem avseende både användarvänlighet, klinisk prestanda och hälsoekonomi. Utöver detta så har vi genomfört en gedigen analys av de regulatoriska krav som gäller för vår produkt på definierade marknader.

Min bedömning är att vi är väl förberedda att under året påbörja utvecklingen av nästa generations system. Kravställningen som tagits fram, säkerställer att vi utvecklar en produkt enligt marknadens krav och önskemål. Denna kravlista låg till grund för vår formella Design Input Review (DIR) som genomfördes i mars 2022. Denna review är en systematisk granskning av våra insamlade krav och planer inför produktutvecklingsfasen av nästa generation system.

Vi ser fram emot en kommande marknadsnotering under förutsättning att marknadsklimatet tillåter det. En marknadsnotering möjliggör för fler att upptäcka NanoEcho och därmed få en chans att vara med på vår resa. Vi avser att kommunicera mer via pressmeddelande så fort vi har mer information.

NanoEcho går in i 2022 som ett produktutvecklingsbolag, väl rustade för att nå våra definierade milstolpar. Den kliniska utvecklingsstudien fortsätter samtidigt som vi fokuserar på att utveckla nästa generations diagnostiserings-system, ett system avsett för kliniska studier och slutligen kommersialisering. Detta, tillsammans med flera andra aktiviteter, gör att vi avser ta viktiga kliv mot vårt gemensamma mål – att bli en del av det standardiserade vårdförloppet för patienter med misstänkt rektalcancer.

Lund i april

Linda Persson
VD för Nanoecho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Om du har några frågor, var vänlig kontakta
Kristina Hallström, CMO & CCO
e-mail: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951–9845, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022, och
 • dels senast onsdagen den 11 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 11 maj 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021;
b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av (i) Sandra Pettersson, utsedd av MK Capital Invest Ab, (ii) Daniel Johnsson, utsedd av Quiq Holding AB, och (iii) Tomas Jansson, utsedd av sig själv. Ordförande i valberedningen har varit Daniel Johnsson. Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 1 och 8–10.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Stefan Andersson-Engels väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Linda Persson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v.s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter. Föreslås vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr vardera till styrelseledamöterna och 300 000 kr till styrelseordförande. För det fall styrelsen inrättar utskott inom sig föreslås arvode för utskottsarbete utgå enligt följande. Till styrelsens revisionsutskott föreslås att arvode ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå med 25 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter.

Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Tomas Jansson, Bengt Göran Svensson och Johannes Swartling, och nyval av ledamöterna Daniel Johnsson och Ann-Christine Malmborg Hager. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Daniel Johnsson.

Daniel Johnsson har studerat vid Chalmers Tekniska Högskola samt Handelshögskolan i Göteborg. Han har bl.a. 25 års erfarenhet som Vd i Exertis Nordics Ab, varav sista 7 åren i börsnoterad koncern. För närvarande styrelseordförande i Oblique Therapeutics AB (publ), Postery AB, Renable AB och Admazing AB samt styrelseledamot i Quiq Holding AB, Krafthem AB, Playground TV AB, Chillimobil AB, Workpilots Oy.

Ann-Christine Malmborg Hager har en MSc i kemiteknik och en PhD i Immunteknologi från Lunds Tekniska Högskola. Hon har drygt 20 års erfarenhet av att starta upp företag inom life science. Tidigare erfarenheter inkluderar VD på PainDrainer AB, SenzaGen AB, DiaProst AB, Cantargia AB och XImmune AB. Arbetar idag som affärscoach på SmiLe incubator och rådgivare till start-ups. För närvarande styrelseleamot i SenzaGen AB, DiaProst AB, Avena Partners AB och Hager Consulting AB.

För ytterligare presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.nanoecho.se

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB, intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall förslaget antas.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 300 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen NanoEcho AB (publ), Att. Julia Thulin Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nanoecho.se och på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund samt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Lund i april 2022

NanoEcho AB (publ)

Styrelsen

NanoEcho tar nästa steg in i en detaljerad produktutvecklingsfas

NanoEcho har genomfört en ”Design Input Review” – en systematisk granskning av insamlade krav och utvecklingsplaner inför produktutvecklingsfasen. Bolaget går nu in i en detaljerad designutvecklingsfas med målsättning att ta fram en prototyp förberedd för kommersialisering.

Resultatet av den genomförda granskningen är att samtliga krav; kliniska, regulatoriska, tekniska och användarkrav, har definierats och är dokumenterade. Utfallet från granskningen innebär att planer nu är etablerade för att hantera risker, klinisk utvärdering och produktutveckling. Detta säkerhetsställer att bolaget har en fastlagd plan för att utveckla en kommersiell produkt. Ett viktigt underlag har varit den återkoppling som vi fått från vår pågående kliniska utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad.

Genomförandet av vår ”Design Input Review” är ett viktigt steg i vår resa till att bli ett mer marknadsorienterat produktutvecklingsbolag. Vi har successivt förstärkt organisationen och har nu ett team som vet vad som krävs att sätta medicintekniska produkter på marknaden. Min bedömning är att vi är väl förberedda att nu inleda en mer detaljerad utvecklingsfas av vårt kommersiella system, säger Linda Persson, VD för NanoEcho.

Vi arbetar systematiskt efter vårt nyligen etablerade kvalitetsledningssystem som är anpassat efter medicinteknisk industri. Bolaget går nu in i en mer detaljinriktad produktutvecklingsfas där målet är en prototyp förberedd för kommersialisering.

Om du har några frågor, var vänlig kontakta
Kristina Hallström, CMO & CCO
e-mail: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

NanoEcho har valt leverantör av ultraljudsgivare

NanoEcho har valt leverantören Vermon SA, och inlett samarbete för utveckling och framtida tillverkning av ultraljudsgivare.

Som ett viktigt steg i NanoEchos arbete, att utveckla och producera en produkt för kommersiellt bruk, har NanoEcho valt att samarbeta med Vermon i utvecklingen av ultraljudsgivaren.

NanoEcho och Vermon har undertecknat en avsiktsförklaring angående samarbete kring att ta fram en ultraljudsgivare integrerad i en handhållen probe som använder NanoEchos patenterade magnetomotive ultraljudsteknologi. Produkten är avsedd att användas på sjukhus som beslutstöd vid rektalcancerdiagnostik och kommer att CE-märkas enligt EU:s förordning om medicintekniska produkter.

I NanoEchos nästa steg, utveckling av en kommersiell produkt, är avsikten att Vermon ska vara en av bolagets nyckelleverantörer. Tillsammans med Vermon kommer NanoEcho att utveckla en ultraljudsgivare som är optimerad för att uppfylla både marknads-, tillverknings- och regulatoriska krav för en kommersiell medicinteknisk produkt.

Vermon är en internationell OEM-ledande tillverkare som tillhandahåller ultraljudsteknologer och lösningar för medicinteknisk industri. Vermons huvudkontor ligger i Tours, Frankrike, och är certifierade enligt ISO 13485 och ISO 14001 kvalitetsledningssystem. Vermon har långvarig markandserfarenhet inom utveckling av applikationer för ultraljudsprober i global skala.

Vi är mycket glada över att ha Vermon ombord som leverantör i nästa steg på vår resa. Deras expertis inom både utveckling och tillverkning av innovativa ultraljudsonder kommer att tillföra en solid grund för vår utveckling av en kommersiell produkt. Vårt team är förväntasfullt och vi har redan planerat för flera gemensamma aktiviteter, säger Linda Persson, VD för NanoEcho.

Om du har några frågor, var vänlig kontakta
Kristina Hallström, CMO & CCO
e-mail: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

NanoEcho valberedning har nu utsetts

Valberedningens ledamöter inför NanoEcho årsstämma 2022 har nu utsetts

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 dec 2022 till:

 • Daniel Johnsson, utsedd av Quiq Holding AB, ordförande i valberedningen
 • Sandra Pettersson, utsedd av MK Capital Invest AB
 • Tomas Jansson, representerar sig själv

I enlighet med årsstämmans beslut ska NanoEcho valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ekonomiska ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Aktieägare är välkomna att senast den 21 mars 2022 att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 per e-post till valberedningens ordförande Daniel Johnsson, daniel@quiqholding.se, 0736 – 87 64 00.

Valberednings förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som planeras äga rum den 12 maj, samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Persson, VD
E-post: ir@nanoecho.se
Se även hemsidan, www.nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas.

NanoEcho Bokslutskommuniké 2021

Finansiell översikt

Fjärde kvartalet 2021: 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 383 (-4 562) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,15 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 331 (-4 495) TSEK.

Helår 2021: 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 728 (-9 395) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,49 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 643 (-9 328) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 27 951 (42 699) TSEK.

Viktiga händelser under 2021

Kvartal 1

 • Bolaget har flyttat till nya funktionella lokaler med plats för expansion i centrala Lund.
 • Tre nya medarbetare har rekryterats – en senior systemingenjör, en senior mjukvaruutvecklare samt en senior clinical affairs. Samtliga tre personer är viktiga i NanoEchos bolagsbyggande och fortsatta produktutveckling.
 • Bolaget har anlitat överläkaren och professorn Henrik Thorlacius som medicinsk rådgivare. Han säger att ”NanoEcho har potential att fylla det tomrum som finns i dagens standardiserande vårdförlopp för rektalcancerpatienter.
  Instrumentet som NanoEcho utvecklar kan förbättra den preoperativa utredningen av patienter med tidig rektalcancer så att många fler patienter kan få den mest skonsamma och mest effektiva behandlingen av sin sjukdom”.
 • En extra bolagsstämma hölls och en ny bolagsordning antogs.
 • Optimeringsarbetet av bolagets första system har inletts.
 • En generalrepetition (en dry run) inför den kommande pre-kliniska studien, som på grund av covid-restriktioner inte kunnat påbörjas, har genomförts framgångsrikt.
 • Under kvartalet har processen mot en marknadsnotering inletts.
 • Arbetet med QMS systemet har påbörjats.

Kvartal 2

 • Etikansökan för klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus godkändes och studien kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
 • NanoEcho landade flera strategiska rekryteringar och stärktes med en Senior compliance ingenjör och en hårdvaru-lead ingenjör.
 • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 12 maj 2021. Till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
 • NanoEcho landade ytterligare en strategisk rekrytering och rekryterade en quality assurance och regulatory affairs (QA/RA) manager.
 • NanoEcho fick klartecken att påbörja kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Första patienten rekryterades vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.
 • Den kliniska studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset inleddes och NanoEchos metod magnetomotoriskt ultraljud tillämpades för första gången enligt vår vetskap, på mänsklig vävnad.

Kvartal 3

 • Grundpatentet för NanoEchos metod har beviljats i Japan, Europa och Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob.

Kvartal 4

 • NanoEcho har i samarbete med RISE och Lunds universitet beviljats bidrag från Vinnova om närmare 500 000 kr. Det gemensamma projektet, som avser att karakterisera nanopartiklars rörelse under inverkan av ett magnetfält, är värdefullt för att kunna utvärdera potentiella framtida medicinska applikationer.
 • Vid en extra bolagsstämma beslutades om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier.
 • NanoEcho välkomnade nya aktieägare sedan en av bolagets tidigare huvudägare, har avyttrat hela sitt innehav i bolaget. Aktierna har i huvudsak förvärvats av långsiktiga investerare och stiftelser.

Händelser efter periodens slut

 • Som ett led i utvecklingen av bolaget har NanoEcho rekryterat Kristina
  Hallström som Kommunikations- och Marknadschef. Kristna kommer att ingå i ledningsgruppen.

VD-ord
Vi lämnar nu ytterligare ett händelserikt kvartal och går in i 2022 – ett år fyllt av nya spännande milstolpar.
Under det fjärde kvartalet har en stor del av vårt arbete kretsat kring produktutveckling och vår pågående kliniska utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad. Vi analyserar fortlöpande insamlad data och resultatet ger oss en direkt återkoppling till det systemet vi avser att kommersialisera. Vi har kontinuerligt värdefulla dialoger med potentiella slutanvändare, exempelvis kirurger, vilket ger oss viktig input till den framtida designen av vårt system och vår produkt.
I november fick vi det glädjande beskedet att NanoEcho i samarbete med RISE och Lunds universitet, för ett gemensamt projekt, beviljades bidrag från Vinnova om närmare 500 000 kr. Projekt, som beviljats bidrag, avser att karakterisera nanopartiklars rörelse under inverkan av ett magnetfält, vilket är värdefullt för att kunna utvärdera potentiella framtida medicinska applikationer. Vi har såklart fortfarande fullt fokus på produktutvecklingen av NanoEchos första medicinska applikation, rektalcancer.
Under det fjärde kvartalet 2021 har NanoEcho även välkomnat nya aktieägare då en av Bolagets tidigare huvudägare avyttrat sitt innehav. Jag har deltagit i processen genom ett flertal nationella och internationella presentationer för potentiella investerare och har därutöver varit tillgänglig för diskussioner och frågor. De investerare jag presenterat bolaget för upplever jag har visat ett stort intresse för NanoEcho och styrkan i vår teknik och den framtida produkten, vilket varit mycket inspirerande.
I november beslutade styrelsen om att genomföra en omvänd aktiesplit – 1:10 och ändring av bolagsordningen. Spliten innebar att tio aktier slogs samman till en. Syftet är att underlätta och öka handel med aktien samt öka dess attraktivitet för potentiella institutionella investerare vid en framtida marknadsnotering.
Under 2021 flyttade vi tydligt fram vår position från ett forskningsbolag, till att idag vara ett produktutvecklingsbolag. Med flera tydliga milstolpar framför oss kommer 2022 att vara minst lika händelserikt som det gånga året. Tillsammans med mina skickliga medarbetare arbetar vi med fullt fokus på att i framtiden bli en del av det standardiserade vårdförloppet för rektalcancer. Jag är övertygad om att vi kommer att nå framgång.

Lund i februari 2022

Linda Persson
VD för NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Denna information är sådan information som NanoEcho AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Andersson, kommunikationschef
e-post: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

NanoEcho publicerar investerarbrev

NanoEcho publicerar investerarbrev för december. Läs när Linda Persson, VD för bolaget, summerar det gångna året och blickar framåt mot 2022.

Vi lämnar ett händelserikt 2021 bakom oss. Detta har varit ett år där vi tydligt flyttat fram vår position från att vara ett forskningsbolag till att idag vara ett produktutvecklingsbolag med tydligt fokus på leverans, säger Linda Persson.

Nytillkomna aktieägare efter att tidigare huvudägare avyttrat sitt innehav

NanoEcho välkomnar nya aktieägare sedan en av bolagets tidigare huvudägare, Cardeon AB, avyttrat hela sitt innehav i bolaget. NanoEchos VD, Linda Persson, har aktivt deltagit i denna process genom ett flertal nationella och internationella presentationer för potentiella investerare och har därutöver varit tillgänglig för diskussioner och frågor. Avyttringsprocessen har i övrigt helt och hållet hanterats av Cardeon. Aktierna har i huvudsak förvärvats av långsiktiga investerare och stiftelser. En mindre andel har även avyttrats genom en pågående utskiftning till Cardeons aktieägare.

"Jag upplever att de investerare jag presenterat bolaget för har visat ett stort intresse för NanoEcho och styrkan i tekniken och den framtida produkten, vilket varit mycket inspirerande och bådar gott inför vår planerade marknadsnotering. Jag vill även varmt välkomna våra nytillkomna aktieägare", kommenterar Linda Persson.

Då bolaget inlett en klinisk studie på utopererad rektalcancervävnad och marknadsklimatet blivit mer gynnsamt för en notering, har styrelsen nu tillsammans med den finansiella rådgivaren, G&W Fondkommission, bedömt det lämpligt att ta nästa steg mot en marknadsnotering. Ytterligare information om en marknadsnotering kommer kommuniceras i ett pressmeddelande så snart styrelsen fastställt villkor och tidsplan.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?