NanoEcho AB (publ) genomför omvänd aktiesplit 1:10

NanoEcho AB (publ) har vid bolagsstämma den 18 novemberber 2021 tagit beslut om att genomföra en omvänd aktiesplit – 1:10, med syftet att underlätta och öka handel med aktien vid en marknadsnotering.

NanoEcho AB (publ) (”Bolaget” eller ”NanoEcho”) har vid bolagsstämma den 18 november tagit beslut om att genomföra en omvänd aktiesplit – 1:10. En omvänd split 1:10 innebär att tio aktier läggs samman till en, med syftet att underlätta och öka handel med aktien samt öka dess attraktivitet för potentiella institutionella investerare vid en kommande marknadsnotering.

Om till exempel aktiens pris innan split är 0,3 kronor, så blir dess värde efter omvänd split 1:10, 3 kronor. Som aktieägare kommer du fortfarande att äga aktier till samma totala marknadsvärde som innan. Du kommer däremot ha färre aktier till en högre kurs.

Exempel

En aktieägare har 10 000 aktier i ett bolag innan omvänd split 1:10. Aktiekursen är 0,3 kronor. Det totala marknadsvärdet på aktieägarens aktier i bolaget är 3 000 kronor.

10 000 aktier x 0,3 kronor = 3 000 kronor

Bolaget genomför en omvänd split 1:10. Detta innebär att 10 gamla aktier blir 1 ny. Det totala marknadsvärdet på aktieägarens aktier i bolaget påverkas således inte.

1 000 aktier x 3 kronor = 3 000 kronor

Efter den omvända spliten 1:10 är aktiens pris 3 kronor i stället för 0,3 kronor som tidigare.

Processen att administrera den omvända aktiespliten kommer hanteras vid Bolagsverket och Euroclear. Som aktieägare kommer du inte behöva göra något utan detta sker automatiskt. Processen beräknas vara slutförd och vara synlig på depåer inom de närmsta veckorna.

Länk till pressmeddelande om beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Extra bolagsstämma beslutade om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Stämmans beslut den 18 november 2021 är i enlighet med punkterna nedan är villkorade av varandra.

 1. Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)
  För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som beslutades enligt punkten II. ändring av bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.

  § 5 Antal aktier
  Bolaget ska ha lägst tjugotvåmiljoner (22 000 000) och högst åttioåttamiljoner (88 000 000) aktier.

 2. Sammanläggning av aktier
  Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–9 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 30 063 133 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

Beslutet registreras hos Bolagsverket och beslut togs av stämman att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får dock inte infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

NanoEcho beviljas medel från Vinnova i gemensamt projekt

NanoEcho beviljas bidrag från Vinnova för projekt, i samarbete med RISE och Lunds universitet, om närmare 500 000 kr. Projektet, som avser att karakterisera nanopartiklars rörelse under inverkan av ett magnetfält, är värdefullt för att kunna utvärdera potentiella framtida medicinska applikationer.

Projektet har som mål att kartlägga nanopartiklarnas rörelser i magnetfält. Detta genom att studera partiklarna med ett mycket energirikt röntgenljus (synkrotronljus) och undersöka hur de påverkas av ett magnetfält genererat av NanoEchos nuvarande produktprototyp. Resultaten avser att användas för att optimera kontrast och känslighet i NanoEchos kommande bildgivande system för framtida medicinska applikationer.

NanoEcho fokuserar idag på att förbättra cancerdiagnostiken för rektalcancer genom att kombinera nanopartikelteknologi med modern ultraljudsteknik. En djupare förståelse av nanopartiklarnas rörelserespons i ett varierat magnetfält är en central del för vidareutvecklingen av framtida medicinska applikationer med NanoEchos teknik.

Vi är mycket stolta över att ha beviljats finansiering i detta projekt gällande framtida potentiella tillämpningar med vår teknik. Projektet som vi har tillsammans med RISE och Lunds universitet är strategisk viktigt för oss som bolag. Vi har såklart fortfarande fullt fokus på produktutvecklingen av NanoEchos första medicinska applikation, rektalcancer, säger Linda Persson VD för NanoEcho.

Det är väldigt spännande att vår teknik, genom detta projekt, kan vidareutvecklas för kommande medicinska applikationer med hjälp av morgondagens innovationer, så som i detta fall synkrotronljus. Att vara med i dessa sammanhang är ett kvitto på att vår metod har en potential att ta plats i framtiden, säger Magnus Santesson CTO för NanoEcho.

Vinnovas utlysning ”Industriellt nyttiggörande av neutron- och synkrotronljusbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur” avser att stödja projektinitiativ som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund. Projekten ska möta ett behov hos företag och genomförs i samverkan med expertis inom aktuell neutron och/eller synkrotronljusbaserad teknik.

NanoEcho kvartalsrapport 3, 2021

Finansiell översikt
Tredje kvartalet 2021: 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 464 (-1 447) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 474 (-1 447) TSEK.

Nio månader 2021: 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 345 (-4 833) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,03 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 312 (-4 833) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 31 670 (13 165) TSEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Grundpatentet för NanoEchos metod har beviljats i Japan, Europa och Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob.

Händelser efter periodens slut

 • Aktieägarna i NanoEcho har kallats till en extra bolagsstämma, torsdagen den 18 november 2021. Stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt sker endast genom poströstning.

VD-ord
Mycket har hänt under det gångna kvartalet parallellt med vår pågående kliniska studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Grundpatentet för metoden har beviljats i Europa, Japan och Sydkorea, vi har arbetat vidare med systemoptimeringen och personalstyrkan har vuxit.
Det är otroligt spännande att vår kliniska utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad, med första generationen av bolagets portabla system, nu är i gång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och att vi även har en godkänd etikansökan för klinisk studie på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Parallellt med studien har vi under hösten arbetat vidare med systemoptimeringen. Med hjälp av fantomer, simulerande mänsklig vävnad, och lymfkörtlar i djurvävnad, simulerande mänsklig vävnad, har vi framgångsrikt vidareutvecklat vårt system för kartläggning av nanopartiklar.
Vi har även fortsatt utvecklingen av vårt analysprogram Datatrace. Datatrace sorterar och organiserar all data från den kliniska studien och våra fantommätningar, vilket effektiviserar analysfasen. All information som samlas in från våra mätningar i labbet och den kliniska studien processas, analyseras och visualiseras på ett effektivt sätt, utan att någon data går till spillo. Datatrace är ett viktigt verktyg i vårt optimeringsarbete av nanopartiklarnas kartläggning.
Under kvartalet har personalstyrkan vuxit och fler kompetenser har adderats till vår redan skickliga och resultatdrivna organisation. Vi som bolag har haft förmånen att attrahera personer med de kompetenser och erfarenheter som vi identifierat och sökt. Vi har handplockat våra medarbetare och värdesatt erfarenhet från industrin och framför allt från att utveckla produkter och ta dem till marknaden. Vårt starka produktutvecklingsteam har kompletterats av ett lika starkt QA/RA team som besitter en gedigen erfarenhet av kvalitets- och regulatoriskt arbete. Tillsammans bygger vi en stark och resultatorienterad företagskultur, som grundar sig i kompetens och erfarenhet av att ta produkter till marknaden.
Grundpatentet för metoden har beviljats i Europa, Japan och Sydkorea. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob. Detta innebär att vårt grundpatent nu är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka och expandera portföljen. Detta för att säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer, i takt med att vår produktutveckling fortskrider.
Vi fortsätter att arbeta enligt plan och jag tillsammans med mina skickliga medarbetare ser fram emot att fortsätta vår kliniska utvecklingsstudie och vårt optimeringsarbete mot målet – att bli en del av det standardiserade vårdförloppet för rektalcancerpatienter.

Lund i oktober 2021
Linda Persson, VD NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Denna information är sådan information som NanoEcho AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Andersson, kommunikationschef
e-post: aan@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), 556951–9845, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 november 2021.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 18 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 10 november 2021, och
• dels senast 17 november 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt
anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Poströstning
Poströstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, (märk brevet ”Extra stämma”) eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, samt tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 17 november 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om
a. ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier), och
b. sammanläggning av aktier

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Stefan Andersson-Engels väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.
Punkt 4 – Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår Masoud Khayyami, representant för MK Capital Invest AB, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 6 – Beslut om a) ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier) och b) sammanläggning av aktier
Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

a) Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.

Ӥ 5 Antal aktier
Bolaget ska ha lägst tjugotvåmiljoner (22 000 000) och högst åttioåttamiljoner (88 000 000) aktier.

b) Sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–9 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 30 063 133 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Begäran om upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen
NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nanoecho.se och på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar
Fullständigt förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.nanoecho.se och framläggas på stämman.

Aktier och röster
NanoEcho AB har på dagen för denna kallelse totalt 300 631 327 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_____________________
NanoEcho AB (publ)
Styrelsen

Grundpatent beviljat i Europa och Sydkorea

NanoEchos nyskapande metod har som ambition att möta ett stort globalt behov av en mer tillförlitlig stadieindelning av rektalcancer. Metoden avser att möjliggöra kartläggning av cancerspridning till lymfkörtlarna innan operation vilket är en viktig markör på hur långt gången cancern är. Denna kartläggning kan bidra till att komplikationsfyllda operationer kan undvikas. Grundpatentet för metoden, som tidigare är beviljat i Japan, har nu även beviljats i Europa och Sydkorea.

Det beviljade grundpatentet skyddar utförandet av en handhållen prob det vill säga, den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. 

Metoden använder sig av järnoxidbaserade nanopartiklar som kontrastmedel. Ett magnetfält appliceras och sätter nanopartiklarna i rörelse som detekteras med ultraljud. På så sätt kartläggs en differentiering mellan frisk och sjuk vävnad i lymfkörtlar placerade nära tumören. 

Att grundpatent för NanoEchos metod, som tidigare beviljats i Japan, nu även har beviljats för den europeiska och sydkoreanska marknaden är mycket positivt. Detta innebär att vårt grundpatent nu är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden, säger Linda Persson VD för NanoEcho.

Ovanstående patent är även på granskning i Kanada och USA, där processen fortlöper enligt plan.

NanoEcho halvårsrapport Q2 2021

Finansiell översikt andra kvartalet och halvåret 
Andra kvartalet 2021, 1 april – 30 juni 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 315 (-1 028) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 278 (-1 028) TSEK.

Första halvåret 2021, 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 881 (-3 386) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,03 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 838 (-3 386) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 35 543 (14 612) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Etikansökan för klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus godkändes och studien kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. 
 • NanoEcho landade flera strategiska rekryteringar och stärktes med en Senior compliance ingenjör och en hårdvarulead ingenjör. 
 • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 12 maj 2021. Till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
 • NanoEcho landade ytterligare en strategisk rekrytering och rekryterade en  quality assurance och regulatory affairs (QA/RA) manager. 
 • NanoEcho fick klartecken att påbörja kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Första patienten rekryterades vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.
 • Den kliniska studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset inleddes och NanoEchos metod magnetomotoriskt ultraljud tillämpades för första gången enligt vår vetskap på mänsklig vävnad.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Grundpatentet för NanoEchos metod beviljades i Japan. Positiv återkoppling på samma patent i Europa från Europeiska Patentmyndigheten som meddelat att de avser att bevilja patentet.

 
VD-ord
Flera höjdpunkter och två som verkligen sticker ut

Jag är väldigt nöjd och stolt när vi nu lämnar det andra kvartalet 2021 bakom oss. 

Under förra året fick vi vår etikansökan godkänd för att utföra kliniska utvecklingsstudier på utopererad rektalcancervävnad på Sahlgrenska universitetssjukhuset och för några månader sedan fick vi även ett godkännande för studier på Skånes universitetssjukhus. På grund av covid-restriktionerna kunde dock inte studierna påbörjas. Det blev en riktig höjdpunkt för oss när vi sen fick klartecken från sjukhusen om att vi kunde sätta i gång. Patientrekryteringar pågår nu på båda sjukhusen och vår ambition är att undersöka utopererarad vävnad från cirka 60 patienter totalt. Detta kommer att ta ungefär 18 månader.

Våren har bestått av ett gediget arbete för att förbereda oss inför starten av studierna och den 17 juni var det dags – vår första patient var rekryterad på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Enligt vår vetskap, blev vi först i världen denna dag att tillämpa metoden magnetomotoriskt ultraljud på mänsklig utopererarad vävnad. Undersökningen genomfördes framgångsrikt med vårt första generations portabla system. Vi hade lyckats detektera distributionen av nanopartiklar i mänsklig vävnad. En riktig höjdpunkt!

Tillsammans kommer resultaten från dessa utvecklingsstudier att ge oss en heltäckande analys av det befintliga systemets prestanda, då både patienter med olika positionering av tumör i rektum samt patienter med olika långt gången cancer är inkluderade. Resultaten kommer att användas som vägledning i designen och utvecklingen av vårt nästa system, den andra generationens system. Vi har värdefulla dialoger med potentiella slutanvändare, exempelvis kirurger, vilket ger oss viktig återkoppling till den framtida designen av vårt system och vår produkt. Det är denna produkt som är avsedd för kommersialisering och således kommer att CE-märkas.

I maj hölls en digital årsstämma, där det bland annat beslutades om omval av Stefan Andersson-Engels (styrelseordförande), Tomas Jansson, BG Svensson och Johannes Swartling i styrelsen.

Under kvartalet har vi rott i land flera strategiska nyckelrekryteringar och vi fortsätter att bygga en organisation med en resultatorienterad företagskultur som värdesätter personer med kompetens och erfarenhet från industrin, framför allt av att utveckla produkter till marknaden. Vi är också glada över att vi kan erbjuda tre studenter sommarjobb med att vidareutveckla våra mjukvaruverktyg för analys av stora datamängder.

Jag har presenterat bolaget på Aktieportföljen LIVE och på God morgon Lund samt hållit ett flertal presentationer för intresserade potentiella investerare. Intresset för vår produkt och det faktum att vi har potential att fylla ett globalt tomrum på marknaden för rektalcancerpatienter upplever jag som mycket   stort. Nu planerar vi för höstens aktiviteter och fortsätter arbetet med att bygga kännedom om bolaget, både bland investerare och slutkunder.

Vi arbetar för en kommande marknadsnotering och kommer meddela marknaden så snart vi har ytterligare information om denna. 

Jag vill tacka alla aktieägare, alla medarbetare, styrelsen och rådgivare för ett väl genomfört första halvår. Nu ser jag fram emot en händelserik sommar och höst, med potential att bli minst lika händelserik som de månader vi nu bockat av!

Lund i juli 2021
Linda Persson,
VD NanoEcho AB

Grundpatent beviljat i Japan

Grundpatentet för NanoEchos metod är nu beviljat i Japan. Vi har också fått positiv återkoppling på samma patent i Europa från Europeiska Patentmyndigheten som meddelat att de avser att bevilja patentet. Samma patent är även på granskning i Kanada och USA, även här fortlöper processen enligt plan.

Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet, därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob. Magneterna skapar ett alternerande magnetfält som tillsammans med ultraljudsgivaren används för att lokalisera järnoxidbaserade nanopartiklar. 

Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka och expandera vår patentportfölj i takt med att vår produktutveckling fortskrider. Detta för att säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer. Den japanska marknaden står för ungefär 8,5 procent av den globala rektalcancermarknaden, säger Linda Persson VD för NanoEcho.

En historisk dag – magnetomotoriskt ultraljud tillämpades på mänsklig vävnad för första gången någonsin

Igår var en historisk dag för NanoEcho. Enligt vår vetskap är det första gången någonsin som metoden magnetomotoriskt ultraljud tillämpas på mänsklig vävnad. Detta gjordes med NanoEchos första generations portabla system på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg på utopererad cancervävnad. Vårt system avser kartlägga, med hög precision, cancerspridning till lymfkörtlarna, en viktig markör på hur långt gången cancer är, redan innan operation.

Nu är vi i gång med vår kliniska studie på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det var en mycket lärorik dag och vi uppskattar överläkare och professor Eva Angenetes professionella ledarskap och hennes teams engagerande bemötande. Allt har gått enligt plan och vi har lyckats identifiera nanopartiklar i den mänskliga vävnaden. Därmed har vi uppnått vårt mål med den första patienten. Nu ser vi fram emot att fortsätta den kliniska studien på utopererad vävnad och inhämta kunskap och få vägledning inför design- och systemutvecklingen av nästa system, anpassat för en kommersialisering, säger Linda Persson VD på NanoEcho.

För ett år sedan lämnade vi in vår gemensamma etikansökan för denna kliniska studie. På grund av covid-belastningen på vården fördröjdes starten. Det är väldigt kul att äntligen vara i gång och jag ser fram emot att följa studiens utveckling, säger professor och överläkare Eva Angenete som leder studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Professor Tomas Jansson, grundare av NanoEcho:

Det är fantastiskt rolig att kunna stå här idag. Tänk att det var 12 år sedan vi för första gången detekterade en magnetomotorisk signal i ett labb på Lunds universitet, vilket nu lett oss fram till detta historiska ögonblick.

Bildtexter:
Bild 1: Bilden avbildar nanopartiklar i mänsklig vävnad. Vibrationssignalen från nanopartiklar detekteras med ultraljud och processas med hjälp av mjukvaran för att filtreras och förstärkas och sedan visualiseras den bildgivande NanoTrace®-signalen.
 
Bild 2: Professor och överläkare Eva Angenete leder studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?