Linda Persson, VD på NanoEcho, tilldelas stipendiet Nästa skånska stjärna

Linda Persson, VD på NanoEcho, har fått stipendiet Nästa skånska stjärna, ett stipendium som tilldelas en person som kan komma att spela en viktig roll i regionens utveckling. Stipendiet, som delas ut av EFL och Sparbanken Skåne, går till en person från ett företag som står inför en viktig spännnade strategisk utmaning.

Stipendiet innebär att Linda Persson fått en stipendieplats till EFL:s Leading Impact – Executive Management & Leadership Program, som är en vidareutveckling av EFLs Executive MBA program, en nytänkande ledarskapsutbildning med fokus på strategiskt ledarskap och affärsutveckling.

"Jag är oerhört tacksam och stolt över att blivit utvald och över att jag och NanoEcho ges den här möjligheten. Jag ser verkligen fram emot att med stöd av de andra deltagarna i programmet, nya verktyg och professionell coaching få möjlighet att fördjupa den kommersiella strategin och leda NanoEcho in i nästa fas", säger Linda Persson VD för NanoEcho.

"NanoEcho är ett av regionens lovande teknikbolag som nu närmar sig kommersialiserings-fasen. Tanken med stipendiet är att adressera viktiga utmaningar på ett strategiskt plan och vi tror att platsen på Leading Impact kommer att hjälpa Linda i affärsutvecklingen, vilket i förlängningen bidrar till den samlade konkurrenskraften för life science i regionen", säger Malena Carlströn, tillförordnad VD på EFL och ordförande i juryn som utsett stipendiaten.

Juryns motivering
”Innovation, entreprenörskap och medtech är viktigt för Skåne och regionens utveckling. Här spelar Lundabaserade NanoEcho en viktig roll. Linda och NanoEcho står inför en spännande strategisk utmaning, och med en plats på EFL:s Leading Impact – Executive Management & Leadership Program vill vi ge Linda chanden att vidareutveckla sitt ledarskap och bygga på sin verktygslåda för sina affärsmässiga utmaningar. Med en förmåga att bygga nätverk och sitt starka engagemang har Linda det driv som krävs för att skapa avtryck.” Läs mer.

Årsstämma i NanoEcho AB (publ) den 12 maj 2022

Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 12 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Tomas Jansson, Bengt Göran Svensson och Johannes Swartling samt nyvaldes Daniel Johnsson och Ann-Christine Malmborg Hager. Till styrelsens ordförande nyvaldes Daniel Johnsson.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 300 000 kronor och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att, för det fall styrelsen inrättar utskott inom sig, arvode ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till envar av utskottet övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 25 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 15 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter.

Revisor
Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att inte anta styrelsens framlagda förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951–9845, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022, och
 • dels senast onsdagen den 11 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 11 maj 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021;
b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av (i) Sandra Pettersson, utsedd av MK Capital Invest Ab, (ii) Daniel Johnsson, utsedd av Quiq Holding AB, och (iii) Tomas Jansson, utsedd av sig själv. Ordförande i valberedningen har varit Daniel Johnsson. Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 1 och 8–10.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Stefan Andersson-Engels väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Linda Persson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v.s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter. Föreslås vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr vardera till styrelseledamöterna och 300 000 kr till styrelseordförande. För det fall styrelsen inrättar utskott inom sig föreslås arvode för utskottsarbete utgå enligt följande. Till styrelsens revisionsutskott föreslås att arvode ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå med 25 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter.

Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Tomas Jansson, Bengt Göran Svensson och Johannes Swartling, och nyval av ledamöterna Daniel Johnsson och Ann-Christine Malmborg Hager. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Daniel Johnsson.

Daniel Johnsson har studerat vid Chalmers Tekniska Högskola samt Handelshögskolan i Göteborg. Han har bl.a. 25 års erfarenhet som Vd i Exertis Nordics Ab, varav sista 7 åren i börsnoterad koncern. För närvarande styrelseordförande i Oblique Therapeutics AB (publ), Postery AB, Renable AB och Admazing AB samt styrelseledamot i Quiq Holding AB, Krafthem AB, Playground TV AB, Chillimobil AB, Workpilots Oy.

Ann-Christine Malmborg Hager har en MSc i kemiteknik och en PhD i Immunteknologi från Lunds Tekniska Högskola. Hon har drygt 20 års erfarenhet av att starta upp företag inom life science. Tidigare erfarenheter inkluderar VD på PainDrainer AB, SenzaGen AB, DiaProst AB, Cantargia AB och XImmune AB. Arbetar idag som affärscoach på SmiLe incubator och rådgivare till start-ups. För närvarande styrelseleamot i SenzaGen AB, DiaProst AB, Avena Partners AB och Hager Consulting AB.

För ytterligare presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.nanoecho.se

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB, intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall förslaget antas.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 300 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen NanoEcho AB (publ), Att. Julia Thulin Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nanoecho.se och på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund samt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Lund i april 2022

NanoEcho AB (publ)

Styrelsen

Nytillkomna aktieägare efter att tidigare huvudägare avyttrat sitt innehav

NanoEcho välkomnar nya aktieägare sedan en av bolagets tidigare huvudägare, Cardeon AB, avyttrat hela sitt innehav i bolaget. NanoEchos VD, Linda Persson, har aktivt deltagit i denna process genom ett flertal nationella och internationella presentationer för potentiella investerare och har därutöver varit tillgänglig för diskussioner och frågor. Avyttringsprocessen har i övrigt helt och hållet hanterats av Cardeon. Aktierna har i huvudsak förvärvats av långsiktiga investerare och stiftelser. En mindre andel har även avyttrats genom en pågående utskiftning till Cardeons aktieägare.

"Jag upplever att de investerare jag presenterat bolaget för har visat ett stort intresse för NanoEcho och styrkan i tekniken och den framtida produkten, vilket varit mycket inspirerande och bådar gott inför vår planerade marknadsnotering. Jag vill även varmt välkomna våra nytillkomna aktieägare", kommenterar Linda Persson.

Då bolaget inlett en klinisk studie på utopererad rektalcancervävnad och marknadsklimatet blivit mer gynnsamt för en notering, har styrelsen nu tillsammans med den finansiella rådgivaren, G&W Fondkommission, bedömt det lämpligt att ta nästa steg mot en marknadsnotering. Ytterligare information om en marknadsnotering kommer kommuniceras i ett pressmeddelande så snart styrelsen fastställt villkor och tidsplan.

NanoEcho kvartalsrapport 3, 2021

Finansiell översikt
Tredje kvartalet 2021: 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 464 (-1 447) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 474 (-1 447) TSEK.

Nio månader 2021: 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 345 (-4 833) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,03 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 312 (-4 833) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 31 670 (13 165) TSEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Grundpatentet för NanoEchos metod har beviljats i Japan, Europa och Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob.

Händelser efter periodens slut

 • Aktieägarna i NanoEcho har kallats till en extra bolagsstämma, torsdagen den 18 november 2021. Stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt sker endast genom poströstning.

VD-ord
Mycket har hänt under det gångna kvartalet parallellt med vår pågående kliniska studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Grundpatentet för metoden har beviljats i Europa, Japan och Sydkorea, vi har arbetat vidare med systemoptimeringen och personalstyrkan har vuxit.
Det är otroligt spännande att vår kliniska utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad, med första generationen av bolagets portabla system, nu är i gång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och att vi även har en godkänd etikansökan för klinisk studie på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Parallellt med studien har vi under hösten arbetat vidare med systemoptimeringen. Med hjälp av fantomer, simulerande mänsklig vävnad, och lymfkörtlar i djurvävnad, simulerande mänsklig vävnad, har vi framgångsrikt vidareutvecklat vårt system för kartläggning av nanopartiklar.
Vi har även fortsatt utvecklingen av vårt analysprogram Datatrace. Datatrace sorterar och organiserar all data från den kliniska studien och våra fantommätningar, vilket effektiviserar analysfasen. All information som samlas in från våra mätningar i labbet och den kliniska studien processas, analyseras och visualiseras på ett effektivt sätt, utan att någon data går till spillo. Datatrace är ett viktigt verktyg i vårt optimeringsarbete av nanopartiklarnas kartläggning.
Under kvartalet har personalstyrkan vuxit och fler kompetenser har adderats till vår redan skickliga och resultatdrivna organisation. Vi som bolag har haft förmånen att attrahera personer med de kompetenser och erfarenheter som vi identifierat och sökt. Vi har handplockat våra medarbetare och värdesatt erfarenhet från industrin och framför allt från att utveckla produkter och ta dem till marknaden. Vårt starka produktutvecklingsteam har kompletterats av ett lika starkt QA/RA team som besitter en gedigen erfarenhet av kvalitets- och regulatoriskt arbete. Tillsammans bygger vi en stark och resultatorienterad företagskultur, som grundar sig i kompetens och erfarenhet av att ta produkter till marknaden.
Grundpatentet för metoden har beviljats i Europa, Japan och Sydkorea. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob. Detta innebär att vårt grundpatent nu är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka och expandera portföljen. Detta för att säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer, i takt med att vår produktutveckling fortskrider.
Vi fortsätter att arbeta enligt plan och jag tillsammans med mina skickliga medarbetare ser fram emot att fortsätta vår kliniska utvecklingsstudie och vårt optimeringsarbete mot målet – att bli en del av det standardiserade vårdförloppet för rektalcancerpatienter.

Lund i oktober 2021
Linda Persson, VD NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Denna information är sådan information som NanoEcho AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Andersson, kommunikationschef
e-post: aan@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), 556951–9845, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 november 2021.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 18 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 10 november 2021, och
• dels senast 17 november 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt
anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Poströstning
Poströstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, (märk brevet ”Extra stämma”) eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, samt tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 17 november 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om
a. ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier), och
b. sammanläggning av aktier

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Stefan Andersson-Engels väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.
Punkt 4 – Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår Masoud Khayyami, representant för MK Capital Invest AB, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 6 – Beslut om a) ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier) och b) sammanläggning av aktier
Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

a) Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.

Ӥ 5 Antal aktier
Bolaget ska ha lägst tjugotvåmiljoner (22 000 000) och högst åttioåttamiljoner (88 000 000) aktier.

b) Sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–9 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 30 063 133 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Begäran om upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen
NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nanoecho.se och på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar
Fullständigt förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.nanoecho.se och framläggas på stämman.

Aktier och röster
NanoEcho AB har på dagen för denna kallelse totalt 300 631 327 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_____________________
NanoEcho AB (publ)
Styrelsen

Grundpatent beviljat i Europa och Sydkorea

NanoEchos nyskapande metod har som ambition att möta ett stort globalt behov av en mer tillförlitlig stadieindelning av rektalcancer. Metoden avser att möjliggöra kartläggning av cancerspridning till lymfkörtlarna innan operation vilket är en viktig markör på hur långt gången cancern är. Denna kartläggning kan bidra till att komplikationsfyllda operationer kan undvikas. Grundpatentet för metoden, som tidigare är beviljat i Japan, har nu även beviljats i Europa och Sydkorea.

Det beviljade grundpatentet skyddar utförandet av en handhållen prob det vill säga, den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. 

Metoden använder sig av järnoxidbaserade nanopartiklar som kontrastmedel. Ett magnetfält appliceras och sätter nanopartiklarna i rörelse som detekteras med ultraljud. På så sätt kartläggs en differentiering mellan frisk och sjuk vävnad i lymfkörtlar placerade nära tumören. 

Att grundpatent för NanoEchos metod, som tidigare beviljats i Japan, nu även har beviljats för den europeiska och sydkoreanska marknaden är mycket positivt. Detta innebär att vårt grundpatent nu är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden, säger Linda Persson VD för NanoEcho.

Ovanstående patent är även på granskning i Kanada och USA, där processen fortlöper enligt plan.

Grundpatent beviljat i Japan

Grundpatentet för NanoEchos metod är nu beviljat i Japan. Vi har också fått positiv återkoppling på samma patent i Europa från Europeiska Patentmyndigheten som meddelat att de avser att bevilja patentet. Samma patent är även på granskning i Kanada och USA, även här fortlöper processen enligt plan.

Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet, därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob. Magneterna skapar ett alternerande magnetfält som tillsammans med ultraljudsgivaren används för att lokalisera järnoxidbaserade nanopartiklar. 

Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka och expandera vår patentportfölj i takt med att vår produktutveckling fortskrider. Detta för att säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer. Den japanska marknaden står för ungefär 8,5 procent av den globala rektalcancermarknaden, säger Linda Persson VD för NanoEcho.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?