Årsstämma i NanoEcho AB (publ) den 15 april 2024

Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 15 april 2024. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den […]

NanoEcho publicerar årsredovisning för 2023

NanoEcho AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2023 är publicerad. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.nanoecho.se/investerare/. För ytterligare information, vänligen kontakta: Linda Persson, VDemail: ir@nanoecho.se NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), org.nr 556951–9845, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 april 2024 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2024, dels […]

NanoEcho tidigarelägger årsstämman

Styrelsen för NanoEcho AB har beslutat att flytta årsstämman, som ursprungligen var planerad till att hållas den 16 maj 2024. Nytt datum för årsstämman är den 15 april 2024. NanoEchos årsstämma kommer att hållas den 15 april 2024. Bolagets årsredovisning kommer att publiceras på bolagets webbplats senast den 20 mars 2024. Kallelse till årsstämman och […]

NanoEcho AB (publ): Bokslutskommuniké för januari – december 2023

Finansiell översiktKvartal 4, 2023: 1 oktober – 31 december Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -4 194 (-2 610) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,10) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 799 (-3 840) TSEK. Helår 2023: 1 januari – 31 […]

NanoEcho har blivit utvalt att delta i affärsutvecklingsprogram

NanoEcho har, som ett av sju bolag, blivit utvalt att kostnadsfritt delta i Smile Incubator och Medicon Village program ”10 X Health”. Programmet tillhandahåller expertis inom företagsbyggande och fokuserar på etablerade Life Science-företag som står inför steget att gå ifrån att vara ett “start-up-företag” till att bli ett “scale-up-företag”. Målsättningen med ”10 x Health” programmet […]

NanoEcho stärker sin position genom avtal med Clinical Trial Consultants inför den kliniska fasen

NanoEcho meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal med Clinical Trial Consultants (CTC), som kommer att bidra med expertis, vägledning och förberedande aktiviteter inför den kommande kliniska registreringsstudien. CTC är en Clinical Research Organisation (CRO) och därmed specialiserade på planering, genomförande och rapportering av kliniska studier. Avtalet innebär att CTC kommer att tillhandahålla expertis […]

NanoEcho lämnar in patentansökan för avancerad mjukvarualgoritm inom magnetomotoriskt ultraljud

NanoEcho har officiellt lämnat in en patentansökan hos Patent och Registreringsverket (PRV) för en avancerad algoritm som syftar till att möjliggöra användningen av magnetomotoriskt ultraljud i kliniska undersökningar. Det nya patentet strävar efter att etablera ett starkt skydd för en mjukvarualgoritm som kontinuerligt beräknar, filtrerar och visualiserar kliniska undersökningsresultat i realtid vid användningen av magnetomotoriskt […]

NanoEcho publicerar investerarbrev

I vinterns investerarbrev summerar vi 2023 och vi känner en enorm stolthet över vad vi, som ett engagerat och fokuserat team, har presterat. Vi har tagit stora kliv framåt genom att öka vår internationella närvaro samt ökat vårt kliniska fokus. Dessutom har vi idag ett system klart för formell verifiering vilket markerar att vi nått […]

NanoEcho inleder formell verifieringsfas

Idag inleder NanoEcho den formella verifieringsfasen för sitt bildgivande system, i vilket ultraljud används tillsammans med nanopartiklar för att förbättra diagnostik av rektalcancer. Detta innebär att integrations- och interaktionsprocessen har slutförts, en intern utvärdering har gjorts av systemets prestanda och att dokumentation har sammanställts. En oberoende granskningsprocess har genomförts, för att säkerställa att dokumentationen överensstämmer […]

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.