Halvårsrapport 2022

Finansiell översikt
Kvartal 2, 2022: 1 april – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 479 (-4 315) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,15 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 436 (-4 278) TSEK.

Halvår 2022: 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 400 (-7 881) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,31 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 317 (-7 838) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 541
  (35 543) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 12 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.

Ny styrelse som återspeglar bolagets utveckling har tillträtt. Nytillträdd ordförande är Daniel Johnsson, före detta VD och grundare av bland annat Exertis Nordics, numera investerare och rådgivare. Ny ledamot i bolagets styrelse är teknologie doktor och affärscoach, Ann-Christin Malmborg Hager. Vidare omvaldes styrelsemötena Johannes Swartling, BG Svensson och Tomas Jansson.

Väsentliga händelser efter periodens slut
NanoEcho och företaget us4us har undertecknat en avsiktsförklaring samt inlett ett samarbete gällande utveckling och framtida tillverkning av NanoEchos bildbehandlingsenhet, närmare bestämt ultraljudsskannerenheten.

Skånes universitetssjukhus har gett klartecken att starta en ny prövarledd klinisk utvecklingsstudie. Etikprövningsmyndigheten har sedan tidigare godkänt studien och rekrytering av patienter planeras att starta under hösten.

Ägarstrukturen per den 30 juni 2022 har förändrats. MK Capital AB, som ägs av Masoud Khayyami, och Masoud Khayyamis privata innehav i NanoEcho har placerats i MTT Capital AB. Enligt beslut på Cardeons bolagsstämma har Cardeon AB förvärvat dotterbolaget MTT Capital AB. Detta innebär att MTT Capital AB har tillkommit som en av de största tio ägarna i NanoEcho. Dessutom har Seth Martin Fredrik Nilsson, Jonas Theodor Wingolf, och Torsten Roger Jensen tillkommit i listan över bolagets tio största ägare.

VD-ord
Vi befinner oss just nu i en mycket intensiv produktutvecklingsfas och andra kvartalet har präglats av hårt dedikerat utvecklingsarbete. Utöver detta har vi börjat implementera ett kvalitetsledningssystem, vilket innebär att vi arbetar enligt EU:s medicintekniska regelverk, MDR.

Den pågående kliniska utvecklingsstudien som genomförs på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fortlöper enligt plan. Studien har som målsättning att ge återkoppling till produktutvecklingen. Vi har även fått klartecken att starta en ny prövarledd klinisk utvecklingsstudie vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Rekrytering av patienter planeras att börja under hösten. Studien kommer att ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

I vår pågående produktutvecklingsfas fokuserar vi på utvecklingen av vårt system avsett för en kommersialisering. Under denna fas väljer vi dessutom underleverantörer av nyckelkomponenter och intensifierar samarbetet med våra nyckelleverantörer.

I juli kunde vi meddela att NanoEcho och us4us har undertecknat en avsiktsförklaring och inlett ett samarbete kring utvecklingen av NanoEchos bildbehandlingsenhet, närmare bestämt enheten för ultraljudsskanning. Jag är mycket glad att vi har undertecknat denna avsiktsförklaring, som beskriver vårt samarbete mot ett marknadsgodkännande och vår framtida tillverkning. Företaget us4us tillsammans med Vermon SA, som vi tidigare tecknat avsiktsförklaring med, är två viktiga nyckelleverantörer och utgör en solid grund för utvecklingen av vårt system.

Vi bygger vidare på vår regulatoriska plan, vårt regulatoriska underlag och vårt kvalitetsledningssystem. Arbetet sker parallellt med fokus på kvalitet och marknadslansering. Vår ambition är att systemet ska valideras i en klinisk studie under 2024/2025 för att därefter CE-märkas.

Vid årsstämman i maj valdes två nya styrelseledamöter in i NanoEchos styrelse, Daniel Johnsson och Ann-Christin Malmborg Hager. Vidare omvaldes styrelseledamöterna Johannes Swartling, BG Svensson och Tomas Jansson. Som bolag har vi tydligt flyttat fram vår position till att idag arbeta som ett medicintekniskt produktutvecklingsbolag. Den nya styrelsens sammansättning av erfarenheter och kompetenser speglar väl NanoEchos utveckling och det ökade fokuset på kommersialisering. Jag känner ett starkt förtroende för vår nytillträdda styrelse och det ska bli väldigt spännande att arbeta tillsammans.

Organisationen som vi byggt upp är väl rustad för att ta sig an den pågående produktutvecklingsfasen. Vårt tvärfunktionella team, tillsammans med en företagskultur med tydligt fokus på leverans, ger goda förutsättningar för en lyckad produktutvecklingsfas. Denna fas har många av oss på NanoEcho mycket erfarenhet av och brinner lite extra för. Jag har starkt förtroende för teamet som ska ta NanoEchos produkt till marknaden.
Lund i augusti

Linda Persson,
VD för NanoEcho

NanoEcho halvårsrapport Q2 2021

Finansiell översikt andra kvartalet och halvåret 
Andra kvartalet 2021, 1 april – 30 juni 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 315 (-1 028) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 278 (-1 028) TSEK.

Första halvåret 2021, 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 881 (-3 386) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,03 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 838 (-3 386) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 35 543 (14 612) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Etikansökan för klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus godkändes och studien kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. 
 • NanoEcho landade flera strategiska rekryteringar och stärktes med en Senior compliance ingenjör och en hårdvarulead ingenjör. 
 • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 12 maj 2021. Till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
 • NanoEcho landade ytterligare en strategisk rekrytering och rekryterade en  quality assurance och regulatory affairs (QA/RA) manager. 
 • NanoEcho fick klartecken att påbörja kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Första patienten rekryterades vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.
 • Den kliniska studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset inleddes och NanoEchos metod magnetomotoriskt ultraljud tillämpades för första gången enligt vår vetskap på mänsklig vävnad.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Grundpatentet för NanoEchos metod beviljades i Japan. Positiv återkoppling på samma patent i Europa från Europeiska Patentmyndigheten som meddelat att de avser att bevilja patentet.

 
VD-ord
Flera höjdpunkter och två som verkligen sticker ut

Jag är väldigt nöjd och stolt när vi nu lämnar det andra kvartalet 2021 bakom oss. 

Under förra året fick vi vår etikansökan godkänd för att utföra kliniska utvecklingsstudier på utopererad rektalcancervävnad på Sahlgrenska universitetssjukhuset och för några månader sedan fick vi även ett godkännande för studier på Skånes universitetssjukhus. På grund av covid-restriktionerna kunde dock inte studierna påbörjas. Det blev en riktig höjdpunkt för oss när vi sen fick klartecken från sjukhusen om att vi kunde sätta i gång. Patientrekryteringar pågår nu på båda sjukhusen och vår ambition är att undersöka utopererarad vävnad från cirka 60 patienter totalt. Detta kommer att ta ungefär 18 månader.

Våren har bestått av ett gediget arbete för att förbereda oss inför starten av studierna och den 17 juni var det dags – vår första patient var rekryterad på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Enligt vår vetskap, blev vi först i världen denna dag att tillämpa metoden magnetomotoriskt ultraljud på mänsklig utopererarad vävnad. Undersökningen genomfördes framgångsrikt med vårt första generations portabla system. Vi hade lyckats detektera distributionen av nanopartiklar i mänsklig vävnad. En riktig höjdpunkt!

Tillsammans kommer resultaten från dessa utvecklingsstudier att ge oss en heltäckande analys av det befintliga systemets prestanda, då både patienter med olika positionering av tumör i rektum samt patienter med olika långt gången cancer är inkluderade. Resultaten kommer att användas som vägledning i designen och utvecklingen av vårt nästa system, den andra generationens system. Vi har värdefulla dialoger med potentiella slutanvändare, exempelvis kirurger, vilket ger oss viktig återkoppling till den framtida designen av vårt system och vår produkt. Det är denna produkt som är avsedd för kommersialisering och således kommer att CE-märkas.

I maj hölls en digital årsstämma, där det bland annat beslutades om omval av Stefan Andersson-Engels (styrelseordförande), Tomas Jansson, BG Svensson och Johannes Swartling i styrelsen.

Under kvartalet har vi rott i land flera strategiska nyckelrekryteringar och vi fortsätter att bygga en organisation med en resultatorienterad företagskultur som värdesätter personer med kompetens och erfarenhet från industrin, framför allt av att utveckla produkter till marknaden. Vi är också glada över att vi kan erbjuda tre studenter sommarjobb med att vidareutveckla våra mjukvaruverktyg för analys av stora datamängder.

Jag har presenterat bolaget på Aktieportföljen LIVE och på God morgon Lund samt hållit ett flertal presentationer för intresserade potentiella investerare. Intresset för vår produkt och det faktum att vi har potential att fylla ett globalt tomrum på marknaden för rektalcancerpatienter upplever jag som mycket   stort. Nu planerar vi för höstens aktiviteter och fortsätter arbetet med att bygga kännedom om bolaget, både bland investerare och slutkunder.

Vi arbetar för en kommande marknadsnotering och kommer meddela marknaden så snart vi har ytterligare information om denna. 

Jag vill tacka alla aktieägare, alla medarbetare, styrelsen och rådgivare för ett väl genomfört första halvår. Nu ser jag fram emot en händelserik sommar och höst, med potential att bli minst lika händelserik som de månader vi nu bockat av!

Lund i juli 2021
Linda Persson,
VD NanoEcho AB

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?