Årsredovisning 2021

Finansiell översikt

Helår 2021: 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 728 (-9 395) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,49 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 643 (-9 328) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 27 951 (42 699) TSEK.

Väsentliga händelser under 2021

Kvartal 1

 • Bolaget har flyttat till nya funktionella lokaler med plats för expansion i centrala Lund.
 • Tre nya medarbetare rekryterades – en senior systemingenjör, en senior mjukvaruutvecklare samt en senior clinical affairs. Samtliga tre personer är viktiga i NanoEchos bolagsbyggande och fortsatta produktutveckling.
 • Bolaget anlitatade överläkaren och professorn Henrik Thorlacius som medicinsk rådgivare. Han säger att ”NanoEcho har potential att fylla det tomrum som finns i dagens standardiserande vårdförlopp för rektalcancerpatienter. Instrumentet som NanoEcho utvecklar kan förbättra den preoperativa utredningen av patienter med tidig rektalcancer så att många fler patienter kan få den mest skonsamma och mest effektiva behandlingen av sin sjukdom”.
 • En extra bolagsstämma hölls och en ny bolagsordning antogs.
 • Optimeringsarbetet av första generationen av Bolagets system har inletts.
 • En generalrepetition (en dry run) inför den kommande kliniska studien, som på grund av covid-restriktioner inte kunnat påbörjas, genomfördes framgångsrikt.
 • Under kvartalet inleddes processen mot en marknadsnotering.
 • Arbetet med QMS systemet påbörjades.

Kvartal 2

 • Etikansökan för klinisk studie vid Skånes universitets-
  sjukhus godkändes och studien kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
 • NanoEcho landade flera strategiska rekryteringar och stärktes med en Senior compliance ingenjör och en hårdvaru-lead ingenjör.
 • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 12 maj 2021. Till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
 • NanoEcho landade ytterligare en strategisk rekrytering och rekryterade en Quality Assurance och Regulatory Affairs (QA/RA) manager.
 • NanoEcho fick klartecken att påbörja kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Första patienten rekryterades vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.
 • Den kliniska studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset inleddes och NanoEchos metod, magnetomotoriskt ultraljud, tillämpades för första gången, så vitt vi vet, på mänsklig vävnad.


Kvartal 3

 • Grundpatentet för NanoEchos metod beviljades i Japan, Europa och Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob.

Kvartal 4

 • NanoEcho har i samarbete med RISE och Lunds universitet beviljats bidrag från Vinnova om närmare 500 000 kr. Det gemensamma projektet, som avser att karakterisera nanopartiklars rörelse under inverkan av ett magnetfält, är värdefullt för att kunna utvärdera potentiella framtida medicinska applikationer.
 • Vid en extra bolagsstämma beslutades om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier.
 • NanoEcho välkomnade nya aktieägare sedan en av Bolagets tidigare huvudägare har avyttrat hela sitt innehav i Bolaget. Aktierna har i huvudsak förvärvats av långsiktiga investerare och stiftelser.

Händelser efter periodens slut

 • Som ett led i utvecklingen av Bolaget har NanoEcho rekryterat Kristina Hallström som Kommunikations- och Marknadschef. Kristna kommer att ingå i ledningsgruppen.
 • Valberedningens ledamöter inför NanoEchos årsstämma 2022 har utsetts.
 • NanoEcho har valt leverantören Vermon SA, och inlett samarbete för utveckling och framtida tillverkning av ultraljudsgivare.
 • NanoEcho har genomfört en Design Input Review och går nu in i en mer detaljerad designutvecklingsfas.

VD-ord

2021 har varit händelserikt på många sätt. Utmärkande för året har framför allt varit att vi tydligt flyttat fram vår position, från att vara ett forskningsbolag till att idag vara ett produktutvecklingsbolag med tydligt fokus på att utveckla en väldefinierad produkt inför marknadslansering.

Organisationen har vuxit och teamet mer än tredubblats, med flera duktiga medarbetare med en gedigen kunskap inom produktutveckling. Kompetensen i Bolaget har även breddats och vårt erfarna team är väl rustade att ta oss an de utmaningar som väntar. Tillsammans bygger vi en stark företagskultur som präglas av leveransfokus med ett tydligt och närvarande ledarskap.

I början av 2021 färdigställdes vårt första portabla system som nu används i vår kliniska utvecklingsstudie. I juni använde vi NanoEchos metod, magnetomotorisk ultraljud, på utopererad rektalcancervävnad för första gången. Studien har nu pågått i snart nio månader och under denna tid har mycket data samlats in som ger värdefull kunskap inför vidareutveckling av vårt system; ett system anpassat för en kommersialisering. Den pågående utvecklingsstudien kommer fortsätta under hela 2022 och vi kommer därmed kontinuerligt få återkoppling till vidareutveckling av vårt system avsett för att supportera diagnostik av spridd rektalcancer.

Under året har vi förtydligat kraven på vårt system. Förutom att samla in och analysera data från vår kliniska utvecklingsstudie så har vi även lyssnat på kunderna för att förstå vad som är viktigt för dem avseende både användarvänlighet, klinisk prestanda och hälsoekonomi. Utöver detta så har vi genomfört en gedigen analys av de regulatoriska krav som gäller för vår produkt på definierade marknader.

Min bedömning är att vi är väl förberedda att under året påbörja utvecklingen av nästa generations system. Kravställningen som tagits fram, säkerställer att vi utvecklar en produkt enligt marknadens krav och önskemål. Denna kravlista låg till grund för vår formella Design Input Review (DIR) som genomfördes i mars 2022. Denna review är en systematisk granskning av våra insamlade krav och planer inför produktutvecklingsfasen av nästa generation system.

Vi ser fram emot en kommande marknadsnotering under förutsättning att marknadsklimatet tillåter det. En marknadsnotering möjliggör för fler att upptäcka NanoEcho och därmed få en chans att vara med på vår resa. Vi avser att kommunicera mer via pressmeddelande så fort vi har mer information.

NanoEcho går in i 2022 som ett produktutvecklingsbolag, väl rustade för att nå våra definierade milstolpar. Den kliniska utvecklingsstudien fortsätter samtidigt som vi fokuserar på att utveckla nästa generations diagnostiserings-system, ett system avsett för kliniska studier och slutligen kommersialisering. Detta, tillsammans med flera andra aktiviteter, gör att vi avser ta viktiga kliv mot vårt gemensamma mål – att bli en del av det standardiserade vårdförloppet för patienter med misstänkt rektalcancer.

Lund i april

Linda Persson
VD för Nanoecho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Om du har några frågor, var vänlig kontakta
Kristina Hallström, CMO & CCO
e-mail: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.