Extra bolagsstämma beslutade om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Stämmans beslut den 18 november 2021 är i enlighet med punkterna nedan är villkorade av varandra.

  1. Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)
    För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som beslutades enligt punkten II. ändring av bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.

    § 5 Antal aktier
    Bolaget ska ha lägst tjugotvåmiljoner (22 000 000) och högst åttioåttamiljoner (88 000 000) aktier.

  2. Sammanläggning av aktier
    Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–9 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 30 063 133 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

Beslutet registreras hos Bolagsverket och beslut togs av stämman att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får dock inte infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.