KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NANOECHO AB (PUBL)

Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), 556951–9845, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 november 2021.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 18 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 10 november 2021, och
• dels senast 17 november 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt
anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Poströstning
Poströstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, (märk brevet ”Extra stämma”) eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se, samt tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 17 november 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanoecho.se.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om
a. ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier), och
b. sammanläggning av aktier

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Stefan Andersson-Engels väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.
Punkt 4 – Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår Masoud Khayyami, representant för MK Capital Invest AB, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 6 – Beslut om a) ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier) och b) sammanläggning av aktier
Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

a) Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.

Ӥ 5 Antal aktier
Bolaget ska ha lägst tjugotvåmiljoner (22 000 000) och högst åttioåttamiljoner (88 000 000) aktier.

b) Sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–9 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 30 063 133 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Begäran om upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen
NanoEcho AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller per e-post till adressen info@nanoecho.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nanoecho.se och på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar
Fullständigt förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.nanoecho.se och framläggas på stämman.

Aktier och röster
NanoEcho AB har på dagen för denna kallelse totalt 300 631 327 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_____________________
NanoEcho AB (publ)
Styrelsen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.