NanoEcho kvartalsrapport 3, 2021

Finansiell översikt
Tredje kvartalet 2021: 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 464 (-1 447) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 474 (-1 447) TSEK.

Nio månader 2021: 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 345 (-4 833) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,03 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 312 (-4 833) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 31 670 (13 165) TSEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Grundpatentet för NanoEchos metod har beviljats i Japan, Europa och Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob.

Händelser efter periodens slut

 • Aktieägarna i NanoEcho har kallats till en extra bolagsstämma, torsdagen den 18 november 2021. Stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt sker endast genom poströstning.

VD-ord
Mycket har hänt under det gångna kvartalet parallellt med vår pågående kliniska studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Grundpatentet för metoden har beviljats i Europa, Japan och Sydkorea, vi har arbetat vidare med systemoptimeringen och personalstyrkan har vuxit.
Det är otroligt spännande att vår kliniska utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad, med första generationen av bolagets portabla system, nu är i gång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och att vi även har en godkänd etikansökan för klinisk studie på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Parallellt med studien har vi under hösten arbetat vidare med systemoptimeringen. Med hjälp av fantomer, simulerande mänsklig vävnad, och lymfkörtlar i djurvävnad, simulerande mänsklig vävnad, har vi framgångsrikt vidareutvecklat vårt system för kartläggning av nanopartiklar.
Vi har även fortsatt utvecklingen av vårt analysprogram Datatrace. Datatrace sorterar och organiserar all data från den kliniska studien och våra fantommätningar, vilket effektiviserar analysfasen. All information som samlas in från våra mätningar i labbet och den kliniska studien processas, analyseras och visualiseras på ett effektivt sätt, utan att någon data går till spillo. Datatrace är ett viktigt verktyg i vårt optimeringsarbete av nanopartiklarnas kartläggning.
Under kvartalet har personalstyrkan vuxit och fler kompetenser har adderats till vår redan skickliga och resultatdrivna organisation. Vi som bolag har haft förmånen att attrahera personer med de kompetenser och erfarenheter som vi identifierat och sökt. Vi har handplockat våra medarbetare och värdesatt erfarenhet från industrin och framför allt från att utveckla produkter och ta dem till marknaden. Vårt starka produktutvecklingsteam har kompletterats av ett lika starkt QA/RA team som besitter en gedigen erfarenhet av kvalitets- och regulatoriskt arbete. Tillsammans bygger vi en stark och resultatorienterad företagskultur, som grundar sig i kompetens och erfarenhet av att ta produkter till marknaden.
Grundpatentet för metoden har beviljats i Europa, Japan och Sydkorea. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob. Detta innebär att vårt grundpatent nu är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka och expandera portföljen. Detta för att säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer, i takt med att vår produktutveckling fortskrider.
Vi fortsätter att arbeta enligt plan och jag tillsammans med mina skickliga medarbetare ser fram emot att fortsätta vår kliniska utvecklingsstudie och vårt optimeringsarbete mot målet – att bli en del av det standardiserade vårdförloppet för rektalcancerpatienter.

Lund i oktober 2021
Linda Persson, VD NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Denna information är sådan information som NanoEcho AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Andersson, kommunikationschef
e-post: aan@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.