NanoEcho AB (publ): Kvartalsrapport för januari – september 2023

Finansiell översikt
Kvartal 3, 2023: 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 939 (-4 598) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (-0,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 992 (-3 960) TSEK.

Nio månader 2023: 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 239 (-13 998) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,25 (-0,46) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 078 (-12 077) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 534 (13 525) TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

 • NanoEcho har tillsammans med less-studio utvecklat ett nytt användargränssnitt som implementeras i NanoEchos bildgivande system.
 • NanoEchos grundpatent har godkänts i USA.
 • NanoEcho har tagit det första steget mot en ISO 13485- certifiering genom att BSI (Brittish Standard Institute) gått igenom bolagets processer.
 • NanoEcho har beviljats anslag från Små och Medelstora Företag-fonden inom Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för att täcka initiala ansökningsavgifter relaterade till ny patentansökan och varumärkesskydd.
 • NanoEcho har tecknat en ny avsiktsförklaring med us4us Ltd. gällande fortsatt samarbete kring produktutveckling.
 • NanoEcho har medverkat vid den internationella konferensen inom ultraljud, IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), tillsammans med en av bolagets nyckelleverantörer, us4us Ltd.


Väsentliga händelser efter periodens slut

 • NanoEcho stärker konkurrenskraften med varumärkesskydd av både NanoEcho® och bolagets logotyp i EU.

VD-ord
Nu är hösten här, och jag ser med stolthet tillbaka på det gångna kvartalet. Vi lämnar ett händelserikt kvartal bakom oss, som både har kännetecknats av ökad internationell närvaro, ett större fokus på vårt kliniska arbete och en fördjupning inom det regulatoriska området. Allt vi har åstadkommit under kvartalet är i linje med våra planerade milstolpar, vilket ökar vår säkerhet när vi närmar oss kommersialiseringsfasen. Detta kommer att stärka vår position inför framtiden och våra mål för 2026.

I vår strävan mot marknadslansering har vi nu intensifierat vårt kliniska fokus och arbetar aktivt med att utvidga vårt kliniska nätverk. Ett av våra senaste steg var deltagandet i en internationell konferens om kliniska och biologiska utvärderingar. Konferensen har gett oss värdefull kunskap, som nu integreras i vår planering av den kliniska fasen. Dessutom har vi haft förmånen att göra ett givande studiebesök på Perituskliniken, ett privatsjukhus som är ledande inom medicinsk diagnostik och kirurgisk vård. Där bedrivs verksamheten med expertis, engagemang och de senaste teknologiska framstegen inom bilddiagnostik.

I strävan att bli certifierade för att få sälja och marknadsföra medicinteknisk utrustning har vi under kvartalet tagit de första formella stegen mot att uppnå ISO 13485-certifiering. Under två intensiva heldagarsmöten har BSI (Brittish Standard Institute) reviderat och granskat alla våra processer, så här långt har det gått väldigt bra.

Under perioden har vi även stärkt vårt samarbete med en av våra nyckelleverantörer us4us Ltd. us4us är leverantör av våra ultraljudsskannermoduler. Vi har undertecknat en ny avsiktsförklaring, som fokuserar på samarbete kring utvecklingen av nästa generations ultraljudsskanners. Vidare har vi genom us4us presenterat vår produkt på konferensen IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS) i Kanada. Dessa steg är av stor betydelse när vi arbetar med att positionera NanoEcho som en global aktör inom medicinsk ultraljudsteknik.

En annan betydande milstolpe som vi har uppnått under detta kvartal är att vårt grundpatent i USA har beviljats. Det ger oss ett starkt skydd på den strategiskt viktiga amerikanskamarknaden och kompletterar våra tidigare patentgodkännanden i Europa, Japan, Sydkorea och Kanada. Som en extern bekräftelse på vårt strategiska arbete med patent och varumärken har NanoEcho fått ekonomiskt stöd från SMF-fonden (fonden för små och medelstora företag) för att ytterligare stärka skyddet av våra immateriella tillgångar.

Arbetet på hemmaplan med att integrera vårt system och förbereda det för tredjepartstestning pågår för fullt. Vi har bland annat utvecklat ett gränssnitt som nu implementeras i vårt system. Detta gränssnitt följer både myndigheternas krav och våra kunders förväntningar. Jag ser fram emot det kommande kvartalet och är övertygad om att vårt fokuserade arbete och engagemang kommer att fortsätta leverera resultat.

Lund i oktober
Linda Persson, VD för NanoEcho

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.