NanoEcho Bokslutskommuniké 2021

Finansiell översikt

Fjärde kvartalet 2021: 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 383 (-4 562) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,15 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 331 (-4 495) TSEK.

Helår 2021: 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 728 (-9 395) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,49 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 643 (-9 328) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 27 951 (42 699) TSEK.

Viktiga händelser under 2021

Kvartal 1

 • Bolaget har flyttat till nya funktionella lokaler med plats för expansion i centrala Lund.
 • Tre nya medarbetare har rekryterats – en senior systemingenjör, en senior mjukvaruutvecklare samt en senior clinical affairs. Samtliga tre personer är viktiga i NanoEchos bolagsbyggande och fortsatta produktutveckling.
 • Bolaget har anlitat överläkaren och professorn Henrik Thorlacius som medicinsk rådgivare. Han säger att ”NanoEcho har potential att fylla det tomrum som finns i dagens standardiserande vårdförlopp för rektalcancerpatienter.
  Instrumentet som NanoEcho utvecklar kan förbättra den preoperativa utredningen av patienter med tidig rektalcancer så att många fler patienter kan få den mest skonsamma och mest effektiva behandlingen av sin sjukdom”.
 • En extra bolagsstämma hölls och en ny bolagsordning antogs.
 • Optimeringsarbetet av bolagets första system har inletts.
 • En generalrepetition (en dry run) inför den kommande pre-kliniska studien, som på grund av covid-restriktioner inte kunnat påbörjas, har genomförts framgångsrikt.
 • Under kvartalet har processen mot en marknadsnotering inletts.
 • Arbetet med QMS systemet har påbörjats.

Kvartal 2

 • Etikansökan för klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus godkändes och studien kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
 • NanoEcho landade flera strategiska rekryteringar och stärktes med en Senior compliance ingenjör och en hårdvaru-lead ingenjör.
 • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 12 maj 2021. Till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
 • NanoEcho landade ytterligare en strategisk rekrytering och rekryterade en quality assurance och regulatory affairs (QA/RA) manager.
 • NanoEcho fick klartecken att påbörja kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Första patienten rekryterades vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.
 • Den kliniska studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset inleddes och NanoEchos metod magnetomotoriskt ultraljud tillämpades för första gången enligt vår vetskap, på mänsklig vävnad.

Kvartal 3

 • Grundpatentet för NanoEchos metod har beviljats i Japan, Europa och Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob.

Kvartal 4

 • NanoEcho har i samarbete med RISE och Lunds universitet beviljats bidrag från Vinnova om närmare 500 000 kr. Det gemensamma projektet, som avser att karakterisera nanopartiklars rörelse under inverkan av ett magnetfält, är värdefullt för att kunna utvärdera potentiella framtida medicinska applikationer.
 • Vid en extra bolagsstämma beslutades om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier.
 • NanoEcho välkomnade nya aktieägare sedan en av bolagets tidigare huvudägare, har avyttrat hela sitt innehav i bolaget. Aktierna har i huvudsak förvärvats av långsiktiga investerare och stiftelser.

Händelser efter periodens slut

 • Som ett led i utvecklingen av bolaget har NanoEcho rekryterat Kristina
  Hallström som Kommunikations- och Marknadschef. Kristna kommer att ingå i ledningsgruppen.

VD-ord
Vi lämnar nu ytterligare ett händelserikt kvartal och går in i 2022 – ett år fyllt av nya spännande milstolpar.
Under det fjärde kvartalet har en stor del av vårt arbete kretsat kring produktutveckling och vår pågående kliniska utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad. Vi analyserar fortlöpande insamlad data och resultatet ger oss en direkt återkoppling till det systemet vi avser att kommersialisera. Vi har kontinuerligt värdefulla dialoger med potentiella slutanvändare, exempelvis kirurger, vilket ger oss viktig input till den framtida designen av vårt system och vår produkt.
I november fick vi det glädjande beskedet att NanoEcho i samarbete med RISE och Lunds universitet, för ett gemensamt projekt, beviljades bidrag från Vinnova om närmare 500 000 kr. Projekt, som beviljats bidrag, avser att karakterisera nanopartiklars rörelse under inverkan av ett magnetfält, vilket är värdefullt för att kunna utvärdera potentiella framtida medicinska applikationer. Vi har såklart fortfarande fullt fokus på produktutvecklingen av NanoEchos första medicinska applikation, rektalcancer.
Under det fjärde kvartalet 2021 har NanoEcho även välkomnat nya aktieägare då en av Bolagets tidigare huvudägare avyttrat sitt innehav. Jag har deltagit i processen genom ett flertal nationella och internationella presentationer för potentiella investerare och har därutöver varit tillgänglig för diskussioner och frågor. De investerare jag presenterat bolaget för upplever jag har visat ett stort intresse för NanoEcho och styrkan i vår teknik och den framtida produkten, vilket varit mycket inspirerande.
I november beslutade styrelsen om att genomföra en omvänd aktiesplit – 1:10 och ändring av bolagsordningen. Spliten innebar att tio aktier slogs samman till en. Syftet är att underlätta och öka handel med aktien samt öka dess attraktivitet för potentiella institutionella investerare vid en framtida marknadsnotering.
Under 2021 flyttade vi tydligt fram vår position från ett forskningsbolag, till att idag vara ett produktutvecklingsbolag. Med flera tydliga milstolpar framför oss kommer 2022 att vara minst lika händelserikt som det gånga året. Tillsammans med mina skickliga medarbetare arbetar vi med fullt fokus på att i framtiden bli en del av det standardiserade vårdförloppet för rektalcancer. Jag är övertygad om att vi kommer att nå framgång.

Lund i februari 2022

Linda Persson
VD för NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Denna information är sådan information som NanoEcho AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Andersson, kommunikationschef
e-post: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.