NanoEcho valberedning har nu utsetts

Valberedningens ledamöter inför NanoEcho årsstämma 2022 har nu utsetts

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 dec 2022 till:

  • Daniel Johnsson, utsedd av Quiq Holding AB, ordförande i valberedningen
  • Sandra Pettersson, utsedd av MK Capital Invest AB
  • Tomas Jansson, representerar sig själv

I enlighet med årsstämmans beslut ska NanoEcho valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ekonomiska ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Aktieägare är välkomna att senast den 21 mars 2022 att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 per e-post till valberedningens ordförande Daniel Johnsson, daniel@quiqholding.se, 0736 – 87 64 00.

Valberednings förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som planeras äga rum den 12 maj, samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Persson, VD
E-post: ir@nanoecho.se
Se även hemsidan, www.nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas.

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.