NanoEchos styrelse har beslutat om att ansöka om att notera bolagets aktier och i samband med detta anskaffa cirka 30,0 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för NanoEcho AB (publ) (“NanoEcho” eller “Bolaget”) har idag den 23 maj 2024 beslutat om att dels ansöka om att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, dels genomföra en nyemission av högst 75 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Beslutet är fattat med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 april 2024. Givet full teckning kommer Nyemissionen att tillföra Bolaget högst cirka 30,0 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Därutöver har Bolaget möjligheten att utöka Nyemissionen med 20 000 000 aktier motsvarande cirka 8,0 MSEK. Nyemissionen omfattas till cirka 16,2 procent av teckningsförbindelser. Noteringsbeslutet är villkorat av att Bolaget uppfyller Nasdaq First North Growth Markets noteringsvillkor.

Sammanfattning

  • Styrelsen i NanoEcho har idag, baserat på erhållet bemyndigande från stämman den 15 april 2024, beslutat om Nyemissionen. Därutöver har styrelsen i NanoEcho beslutat att ansöka om att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Noteringsbeslutet är villkorat av att Bolaget uppfyller Nasdaq First North Growth Markets noteringsvillkor.
  • Nettolikviden från Nyemissionen avses användas till följande ändamål: Produktutveckling, marknadsföring samt rörelsekapital till Bolagets löpande verksamhet.
  • Vid full teckning i Nyemissionen tillförs NanoEcho cirka 30,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader för Nyemissionen. Emissionskostnaderna för Nyemissionen beräknas uppgå till cirka 4,0 MSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 26,0 MSEK.
  • Teckningskursen i Nyemissionen är fastställd till 0,40 SEK per aktie.
  • Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 61,0 procent exklusive utökning av Nyemissionen.
  • Teckningsperioden i Nyemissionen beräknas löpa från och med den 27 maj 2024 till och med den 14 juni 2024.
  • Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 4,9 MSEK, motsvarande cirka 16,2 procent av Nyemissionen. Ett antal större befintliga aktieägare, majoriteten av Bolagets styrelse samt samtliga i ledningen har åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar för Nyemissionen kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 24 maj 2024.

”Vi är fast beslutna att fortsätta vår tillväxtresa och anpassar nu våra planer för att reflektera de nya finansiella förutsättningarna. Samtidigt ser vi fram emot en kommande marknadsnotering under förutsättning att de finansiella kraven uppnås. En marknadsnotering kommer att ge oss nya möjligheter att expandera och stärka vår position på marknaden”, säger Linda Persson VD för NanoEcho AB.

”En marknadsnotering kommer att innebära flera fördelar för våra ägare. Det kommer inte bara att ge ökad likviditet i aktien, vilket gör det lättare för aktieägare att köpa och sälja aktier, utan också stärka vår finansiella position och ge oss bättre förutsättningar för framtida tillväxt. Den ökade synligheten och trovärdigheten som en notering medför kommer även att gynna företaget som helhet i dess relationer med samarbetspartners, leverantörer m.fl.,” säger Daniel Johnsson, styrelseordförande NanoEcho.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden
NanoEcho är ett svenskt medicintekniskt bolag med säte i Lund, som vill erbjuda vården en mer precis, enkel och kostnadseffektiv diagnostik av i första hand rektalcancer. NanoEcho utvecklar ett bildgivande användarvänligt system som baseras på en metod som heter magnetomotoriskt ultraljud, där nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknologi. Nanopartiklar används som kontrastmedel och mängden ansamlade partiklar möjliggör differentiering mellan sjuk och frisk vävnad. NanoEchos avsikt är att ge en mer tillförlitlig diagnostik vid rektalcancer genom att fastställa om cancern är spridd till närliggande lymfkörtlar. Genom att förbättra diagnostiken kan sjukvården optimera sina resurser samtidigt som patienternas livskvalitet förbättras. Detta har potential att innebära stora hälsoekonomiska vinster för sjukvården och samhället.

Bolaget planerar nu att avsluta den pågående produktutvecklingsfasen för att därefter påbörja den kliniska fasen. Målet med den kliniska fasen är att visa att fördelarna överväger riskerna för patienten, vilket vid framgångsrik utförande möjliggör en ansökan om myndighetsgodkännande för lansering. Under den kommande tolvmånadersperioden avser Bolaget att definiera det optimala tillvägagångssättet för att injicera nanopartiklarna hos patienter och inleda ”proof of concept” på patienter. I syfte att finansiera den fortsatta produktutvecklingen beslutade NanoEchos styrelse den 15 april 2024 att genomföra Nyemissionen. Nettolikviden från Nyemissionen avses användas till produktutveckling, marknadsföring samt rörelsekapital till Bolagets löpande verksamhet.

Nyemissionen

Bolagets styrelse har idag den 8 maj 2024 beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst cirka 3 750 000,00 SEK genom nyemission av högst 75 000 000 aktier, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 april 2024. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts till 0,40 SEK per aktie och teckningsperioden kommer löpa från och med den 27 maj 2024 till och med den 14 juni 2024. Nyemissionen omfattas till cirka 16,2 procent av teckningsförbindelser, se mer nedan under ”Teckningsåtaganden i Nyemissionen”. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 30,0 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,0 MSEK (i huvudsak bestående av arvode till rådgivare och kostnad för marknadsföring samt praktisk hantering av Nyemissionen) i det fall Nyemissionen blir fulltecknad. För information angående användning av nettolikvid, se avsnitt ”Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden” ovan.

Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse i samråd med G&W Fondkommission och kommer då att ske, i första hand, med syftet att inför planerad notering uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt. Vid överteckning ska tilldelning ske med målet att uppnå en god ägarbas och bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjliggöra regelbunden och likvid handel i Bolagets aktier på lämplig marknadsplats, förutsatt att Bolagets planerade ansökan om notering godkänns.

Fullständiga villkor och anvisningar för Nyemissionen och närmare information om nettolikvid, lämnade teckningsåtaganden m.m. kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

Teckningsåtaganden i Nyemissionen
Ett antal större befintliga aktieägare samt majoriteten av Bolagets styrelse har åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen. Sådana teckningsåtaganden uppgår till cirka 4,9 MSEK, eller cirka 16,2 procent av Nyemissionen.

Indikativ tidplan för Nyemissionen
– 24 maj 2024: Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
– 27 maj – 14 juni 2024: Teckningsperiod i Nyemissionen
– Omkring den 17 juni 2024: Offentliggörande av utfallet i Nyemissionen
– Omkring vecka 26 2024: Nyemissionen registreras hos Bolagsverket
– Indikativ första dag för handel: 28 juni 2024

Så som anges i rubriken är tidplanen indikativ och kan således komma att justeras om så krävs, exempelvis om Finansinspektionens godkännande av aktuellt prospekt inte erhålls enligt uppskattad tidsram.

Utspädning till följd av Nyemissionen
Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i NanoEcho att öka med 75 000 000, från 48 028 056 till 123 028 056, och aktiekapitalet öka med högst cirka 3 750 000,00 SEK, från cirka 2 401 402,80 SEK till 6 151 402,80 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen kommer genom Nyemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 61,0 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Nyemissionen). För det fall att Erbjudandet utökas
maximalt, kommer antalet aktier att öka med ytterligare 20 000 000, motsvarande en utspädning om cirka 14,0 procent, vilket totalt motsvarar en total utspädning om cirka 66,4 procent.

Rådgivare
G&W Fondkommission och Advokatfirman Lindahl är finansiell respektive legal rådgivare till NanoEcho i samband med Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Nyemissionen.

Om NanoEcho
NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern patenterad ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en precis, enkel och kostnadseffektiv diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en individanpassad behandling, avsikten är att patienternas livskvalitet efter behandling ska öka samtidigt som behandlingskostnaderna minskas. www.nanoecho.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i NanoEcho i någon jurisdiktion, varken från NanoEcho eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Nyemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Nyemissionen inleds. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Nyemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. G&W Fondkommission agerar för NanoEcho i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning. G&W Fondkommission är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras.

Pågående emission
i NanoEcho

Erbjudande om att teckna aktier i NanoEcho AB (publ) i samband med IPO
Teckningstid: 29 maj – 28 juni

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.