NanoEcho AB (publ): Kvartalsrapport för januari – mars 2024

FINANSIELL ÖVERSIKT
Kvartal 1, 2024: 1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 978 (-3 466) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,09) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 879 (- 3 669) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 8 918 (14 082) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2024
Deltagande i affärsutvecklingsprogram
NanoEcho har blivit utvalt att kostnadsfritt delta i Smile Incubator och Medicon Village program 10X Health. Syftet med programmet är att ge etablerade företag färdigheter för att accelerera sin utveckling.

Avtal som säkerställer leverans av nanopartikel
Ett omfattande avtal med SPL Medical har tecknats, som innebär att NanoEcho får exklusivitet vad gäller tillgången på Ferrotran® (ferumoxtran), järnoxidbaserade nanopartiklar, för användning i magnetomotoriskt ultraljud. Nanopartiklarna planeras utgöra en del av det system från vilket bolaget avser generera intäkter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Hälsoekonomisk analys för införande av NanoEchos diagnostiska metod
En hälsoekonomisk analys av införandet av NanoEchos metod i sjukvården har genomförts i samarbete med hälsoekonomiska experter. Modellen visar att NanoEchos diagnostiska metod har potential att generera hälsoekonomiska vinster.

Årsstämma i NanoEcho
Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 15 april 2024. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.

VD HAR ORDET
Återigen lämnar vi ett händelserikt kvartal bakom oss. Under perioden har vi planenligt nått flera viktiga milstolpar på vår resa mot att förbättra diagnostiken för patienter med rektalcancer.

En betydande händelse under kvartalet har varit att vi tecknat ett viktigt affärsavtal med SPL medical. Avtalet ger oss exklusivitet när det gäller användningen av deras järnoxidbaserade nanopartikel tillsammans med magnetomotoriskt ultraljud. Avtalet säkerställer både att vi har tillgång till partiklar i våra planerade kliniska studier och att vi har ett attraktivt kommersiellt leveransavtal inför marknadslansering av vårt system. Valet av partikel baseras bland annat på prekliniska studier som visat att SPLs partikel har en mycket god förmåga att sprida sig i lymfsystemet.

Sedan en tid tillbaka har vi även haft förmånen att samarbeta med hälsoekonomiska experter för att utveckla en modell för hälsoekonomisk analys av vår diagnostiska metods implementering i sjukvården. Denna modell visar att vår metod har potential att generera betydande hälsoekonomiska vinster genom reducerad överbehandling av patienter med tidig rektal-cancer. Analysen har gett oss viktiga insikter om kostnadseffektiviteten hos vår metod och kommer att vara avgörande för vår prissättningsstrategi inför kommande marknadslansering.

Inom produktutvecklingen har vi fortsatt att arbeta med den formella verifieringen av vårt system för att säkerställa att det är säkert att använda på patient och att det uppfyller myndigheternas hårt ställda krav. När verifieringen är avslutad kommer vi att ansöka om godkännande för att få inleda vårt kliniska program. Förberedelserna inför detta pågår för fullt. Parallellt har vi under perioden intensifierat arbetet med att få vårt bolag och vårt ledningssystem tredjepartcertifierat enligt ISO 13845, ett arbete som nu går in i slutfasen. Certifieringen visar att vi som bolag arbetar efter de lagar och regler som krävs för att få tillstånd att sätta medicintekniska produkter på den europeiska marknaden.

Under kvartalet tog jag min examen från Leading Impact – Executive Management & Leadership Program, vid EFL i Lund, ett väl ansett program med fokus på strategiskt ledarskap och affärsutveckling. Genom Nästa skånska stjärna-stipendiet, sponsrat av EFL och Sparbanken Skåne, fick jag möjligheten att delta i programmet och direkt tillämpa kunskaperna i verksamheten.

Vi har förmånen att fortsätta vårt nätverkande då att NanoEcho har blivit utvalda att kostnadsfritt delta i Smile Incubator och Medicon Village-program ”10X Health”. Jag är mycket stolt över att NanoEcho fått denna möjlighet. Detta program vänder sig till start-up bolag inom life science som är på väg att bli ett scale-up företag. Programmet ger tillgång till expertis inom företagsutveckling och värdefulla kontakter med företag inom vår bransch. Flera av bolagen som deltar är baserade i Ideon Science Park i Lund, dit vi planerar att flytta vår verksamhet nu under maj. Ideon Science Park, som är basen för 400 företag med sammanlagt 10 000 medarbetare, fungerar som en knutpunkt för att förena forskning med innovation och entreprenörskap. Genom att bli en del av denna gemenskap får vi möjlighet att skapa värdefulla samarbeten och nätverk.

Styrelsen, som bolagsstämman gett fortsatt förtroende, arbetar nu aktivt för att säkra att vi har kapital för att fortsatta vår planerade resa framåt. När beslut fattas kring fortsatt finansiering kommer vi att publicera denna information via pressmeddelande och på vår nylanserade hemsida.

Slutligen vill jag tacka våra aktieägare för fortsatt stöd och förtroende, samt mina dedikerade medarbetare för hårt arbete och engagemang. Det är ert engagemang och er uthållighet som driver oss framåt mot våra gemensamma mål.

Lund i april
Linda Persson
VD, NanoEcho AB (publ)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.