Valberedningens ledamöter inför NanoEcho årsstämma 2024 har nu utsetts

Valberedningen i NanoEcho AB (publ) har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023, och består nu av: 

  • Per-Anders Josenby, utsedd av MTT Capital AB, som representerar cirka 5,1 procent av aktier och röster,
  • Omid Ghannad, utsedd av ägargruppen Cloudo AB, Omid Ghannad, Givetvis AB och Maxistans AB, som representerar cirka 13,3 procent av aktier och röster, samt
  • Daniel Johnsson, styrelseordförande i NanoEcho AB, utsedd av Quiq Holding AB som representerar cirka 12,4 procent av aktier och röster.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar cirka 31 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2023. Till valberedningens ordförande valdes Per-Anders Josenby.
 
I enlighet med årsstämmans beslut ska NanoEcho valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.
 
Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2024 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ekonomiska ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen. 
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 31 januari 2024, per e-post ir@nanoecho.se eller per brev till bolagets postadress.
 
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida: www.nanoecho.se.
 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.