Kvartalsrapport 3 2022


Finansiell översikt
Kvartal 3, 2022: 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 598 (-2 464) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 552 (-2 474) TSEK.

Nio månader 2022: 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13 998 (-10 345) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 869 (-10 312) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 13 525 (31 670) TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • NanoEcho och företaget us4us har undertecknat en avsiktsförklaring samt inlett ett samarbete gällande utveckling och framtida tillverkning av NanoEchos bildbehandlingsenhet, närmare bestämt ultraljudsskannerenheten.
 • Skånes universitetssjukhus har gett klartecken att starta en ny prövarledd klinisk utvecklingsstudie. Etikprövningsmyndigheten har sedan tidigare godkänt studien och rekrytering av patienter planeras att starta under hösten.
 • Ägarstrukturen per den 30 juni 2022 har förändrats. MK Capital Invest AB, som ägs av Masoud Khayyami, och Masoud Khayyamis privata innehav i NanoEcho har placerats i MTT Capital AB. Enligt beslut på Cardeons bolagsstämma har Cardeon AB förvärvat dotterbolaget MTT Capital AB.
 • NanoEcho har beviljats 200 000 kronor från Vinnova för utlysningen ”Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2022” för att ta fram en detaljerad regulatorisk strategi. Det ekonomiska stödet kommer att användas till att stärka kompetensen i företaget genom en anlitad extern expert inom det regulatoriska området.
 • Linda Persson, VD på NanoEcho, har fått stipendiet Nästa skånska stjärna. Stipendiet tilldelas en person som kan komma att spela en viktig roll i regionens utveckling och som står inför en viktig spännande strategisk utmaning. Stipendiet delas ut av EFL och Sparbanken Skåne.
 • NanoEcho och SPL medical har tecknat en avsiktsförklaring och inlett ett samarbete kring regulatoriskt partnerskap och leverans av järnoxidbaserade nanopartiklar. Målet med samarbetet är ett marknadsgodkännande för NanoEchos indikation avseende eventuell spridning av rektalcancer till närliggande lymfkörtlar.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • BG Svensson har på egen begäran valt att lämna NanoEchos styrelse av medicinska skäl. Han meddelar samtidigt att han lämnar samtliga sina styrelseuppdrag. BG Svensson har suttit som invald styrelseledamot i NanoEchos styrelse sedan 2020.
 • Som en del av bolagets utveckling förstärker NanoEcho organisationen genom att tillföra regulatorisk kompetens i ledningsgruppen. Kristina Hallström kommer att ta ansvar för kvalitet och regulatoriska frågor, med fokus på ett marknadsgodkännande för NanoEchos system.
 • Ett samarbete mellan Lunds universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NanoEcho har resulterat i en vetenskapligt granskad artikel. I artikeln visas järnoxidbaserade nanopartiklar i mänsklig vävnad för första gången, bilden är genererad av NanoEchos prototypsystem under den pågående prövarledda studien.


VD-ord
Vi avslutar nu ett händelserikt kvartal som främst kännetecknats av ett intensivt utvecklingsarbete och etablering av viktiga strategiska samarbeten med utvalda partner och nyckelleverantörer.

De nya samarbeten som vi formaliserat under perioden är tillsammans med us4us kring utveckling av systemets bildbehandlingsenhet, samt tillsammans med SPL medical kring den järnoxidbaserade nanopartikeln. Vad det gäller båda dessa samarbeten så har avsiktsförklaringar undertecknats och arbetet är i full gång. Utöver dessa så har samarbetet med Vermon SA kring framtagande av ultraljudsproben ytterligare fördjupats.

Samarbetet med SPL medical, baserade i Nederländerna, är en viktig milstolpe för oss. Det innebär att vi nu tagit ett avgörande strategiskt beslut och valt vilken järnoxidbaserad nanopartikel som vi planerar att använda. Samarbetet med SPL medical har fokus på både ett marknadsgodkännande från läkemedelsverket för vår kliniska tillämpning, diagnostisering av rektalcancer med magnetomotoriskt ultraljud, samt på att säkerställa leverans till marknaden.

Under kvartalet har Skånes universitetssjukhus gett klartecken att starta en prövarledd klinisk utvecklingsstudie på utopererad vävnad, under ledning av professor Henrik Thorlacius. Vårt syfte med de två prövarledda kliniska utvecklingsstudierna, både denna och den som pågår på Sahlgrenska universitetssjukhuset, är att samla kunskap till utvecklingen av vårt system, vår kliniska metod, samt till utformningen av vår kliniska registreringsstudie.

Parallellt med produktutvecklingen fortgår ett intensivt arbete med att säkerställa att vi, både nu och framöver, uppfyller europeiska lagkrav för sjukvårdsprodukter. Under perioden har NanoEcho beviljats 200 000 kronor i bidrag från Vinnova för att stärka den regulatoriska kompetensen i företaget. Målsättningen är att tydliggöra hur NanoEcho ska möta de specifika krav som myndigheterna ställer för marknadsgodkännande av systemet. Efter periodens slut har Kristina Hallström anställts på heltid för att utöka sitt ansvarsområde och även ta sig an vårt regulatoriska arbete. Kristina är sedan tidigare en del av företagets ledningsgrupp där hon är ansvarig för kommunikation och marknad. Jag är mycket glad över att hon nu valt att jobba heltid hos oss med detta utökade ansvar. Genom Kristinas mångåriga erfarenhet av arbete med regulatoriska frågor och kliniska prövningar tillförs kompetens som gör oss bättre rustade när vi nu nått ett stadie i vårt utvecklingsarbete där vi behöver fokusera mer på myndighetskrav.

Ytterligare en glädjande nyhet under kvartalet var att jag fick stipendiet ”Nästa skånska stjärna”. Detta stipendium har gett mig möjlighet att delta i EFLs ledarskapsprogram ”Leading Impact”, ett program som kommer ge mig bra verktyg för att hantera NanoEchos strategiska utmaningar. Programmet, som redan startat, ger mig förutom kunskap även ett värdefullt nätverk och stöd på vägen mot kommersialisering.

Jag är mycket nöjd när jag kan konstatera att vi under detta kvartal tagit stora steg i vår produktutveckling och valt viktiga leverantörer och samarbetspartner. Det är med tillförsikt som jag ser vårt kommersiella system växa fram och med entusiasm som vi tar klivet in i nästa kvartal.

Lund i oktober
Linda Persson, VD för NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

NanoEcho kvartalsrapport 3, 2021

Finansiell översikt
Tredje kvartalet 2021: 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 464 (-1 447) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 474 (-1 447) TSEK.

Nio månader 2021: 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 345 (-4 833) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,03 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 312 (-4 833) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 31 670 (13 165) TSEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Grundpatentet för NanoEchos metod har beviljats i Japan, Europa och Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob.

Händelser efter periodens slut

 • Aktieägarna i NanoEcho har kallats till en extra bolagsstämma, torsdagen den 18 november 2021. Stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt sker endast genom poströstning.

VD-ord
Mycket har hänt under det gångna kvartalet parallellt med vår pågående kliniska studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Grundpatentet för metoden har beviljats i Europa, Japan och Sydkorea, vi har arbetat vidare med systemoptimeringen och personalstyrkan har vuxit.
Det är otroligt spännande att vår kliniska utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad, med första generationen av bolagets portabla system, nu är i gång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och att vi även har en godkänd etikansökan för klinisk studie på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Parallellt med studien har vi under hösten arbetat vidare med systemoptimeringen. Med hjälp av fantomer, simulerande mänsklig vävnad, och lymfkörtlar i djurvävnad, simulerande mänsklig vävnad, har vi framgångsrikt vidareutvecklat vårt system för kartläggning av nanopartiklar.
Vi har även fortsatt utvecklingen av vårt analysprogram Datatrace. Datatrace sorterar och organiserar all data från den kliniska studien och våra fantommätningar, vilket effektiviserar analysfasen. All information som samlas in från våra mätningar i labbet och den kliniska studien processas, analyseras och visualiseras på ett effektivt sätt, utan att någon data går till spillo. Datatrace är ett viktigt verktyg i vårt optimeringsarbete av nanopartiklarnas kartläggning.
Under kvartalet har personalstyrkan vuxit och fler kompetenser har adderats till vår redan skickliga och resultatdrivna organisation. Vi som bolag har haft förmånen att attrahera personer med de kompetenser och erfarenheter som vi identifierat och sökt. Vi har handplockat våra medarbetare och värdesatt erfarenhet från industrin och framför allt från att utveckla produkter och ta dem till marknaden. Vårt starka produktutvecklingsteam har kompletterats av ett lika starkt QA/RA team som besitter en gedigen erfarenhet av kvalitets- och regulatoriskt arbete. Tillsammans bygger vi en stark och resultatorienterad företagskultur, som grundar sig i kompetens och erfarenhet av att ta produkter till marknaden.
Grundpatentet för metoden har beviljats i Europa, Japan och Sydkorea. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob. Detta innebär att vårt grundpatent nu är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka och expandera portföljen. Detta för att säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer, i takt med att vår produktutveckling fortskrider.
Vi fortsätter att arbeta enligt plan och jag tillsammans med mina skickliga medarbetare ser fram emot att fortsätta vår kliniska utvecklingsstudie och vårt optimeringsarbete mot målet – att bli en del av det standardiserade vårdförloppet för rektalcancerpatienter.

Lund i oktober 2021
Linda Persson, VD NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Denna information är sådan information som NanoEcho AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Andersson, kommunikationschef
e-post: aan@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?