NanoEchos teknik – på 60 sekunder

Vill du veta mer om NanoEchos bildgivande metod för rektalcancerdiagnostik? Ta då en titt på filmen nedan som på 60 sekunder förklarar hur tekniken, magnetomotoriskt ultraljud, fungerar.

Investerarbrev juni 2022

I en intervju med NanoEchos nytillträdda styrelsemedlemmar får ni lära känna Daniel Johnsson och Ann-Christin Malmborg Hager. Övriga styrelsemedlemmar Johannes Swartling, Tomas Jansson och BG Svensson berättar även om sina styrkor i NanoEchos styrelse. Dessutom beskriver vi vår övergripande plan med målsättning att nå ett marknadsgodkännande av vårt system. Trevlig läsning!

Investerarbrevet i sin helhet finner ni i bifogad fil nedan. 

NanoEcho publicerar investerarbrev

NanoEcho publicerar investerarbrev för december. Läs när Linda Persson, VD för bolaget, summerar det gångna året och blickar framåt mot 2022.

Vi lämnar ett händelserikt 2021 bakom oss. Detta har varit ett år där vi tydligt flyttat fram vår position från att vara ett forskningsbolag till att idag vara ett produktutvecklingsbolag med tydligt fokus på leverans, säger Linda Persson.

NanoEcho AB (publ) genomför omvänd aktiesplit 1:10

NanoEcho AB (publ) har vid bolagsstämma den 18 novemberber 2021 tagit beslut om att genomföra en omvänd aktiesplit – 1:10, med syftet att underlätta och öka handel med aktien vid en marknadsnotering.

NanoEcho AB (publ) (”Bolaget” eller ”NanoEcho”) har vid bolagsstämma den 18 november tagit beslut om att genomföra en omvänd aktiesplit – 1:10. En omvänd split 1:10 innebär att tio aktier läggs samman till en, med syftet att underlätta och öka handel med aktien samt öka dess attraktivitet för potentiella institutionella investerare vid en kommande marknadsnotering.

Om till exempel aktiens pris innan split är 0,3 kronor, så blir dess värde efter omvänd split 1:10, 3 kronor. Som aktieägare kommer du fortfarande att äga aktier till samma totala marknadsvärde som innan. Du kommer däremot ha färre aktier till en högre kurs.

Exempel

En aktieägare har 10 000 aktier i ett bolag innan omvänd split 1:10. Aktiekursen är 0,3 kronor. Det totala marknadsvärdet på aktieägarens aktier i bolaget är 3 000 kronor.

10 000 aktier x 0,3 kronor = 3 000 kronor

Bolaget genomför en omvänd split 1:10. Detta innebär att 10 gamla aktier blir 1 ny. Det totala marknadsvärdet på aktieägarens aktier i bolaget påverkas således inte.

1 000 aktier x 3 kronor = 3 000 kronor

Efter den omvända spliten 1:10 är aktiens pris 3 kronor i stället för 0,3 kronor som tidigare.

Processen att administrera den omvända aktiespliten kommer hanteras vid Bolagsverket och Euroclear. Som aktieägare kommer du inte behöva göra något utan detta sker automatiskt. Processen beräknas vara slutförd och vara synlig på depåer inom de närmsta veckorna.

Länk till pressmeddelande om beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

En historisk dag – magnetomotoriskt ultraljud tillämpades på mänsklig vävnad för första gången någonsin

Igår var en historisk dag för NanoEcho. Enligt vår vetskap är det första gången någonsin som metoden magnetomotoriskt ultraljud tillämpas på mänsklig vävnad. Detta gjordes med NanoEchos första generations portabla system på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg på utopererad cancervävnad. Vårt system avser kartlägga, med hög precision, cancerspridning till lymfkörtlarna, en viktig markör på hur långt gången cancer är, redan innan operation.

Nu är vi i gång med vår kliniska studie på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det var en mycket lärorik dag och vi uppskattar överläkare och professor Eva Angenetes professionella ledarskap och hennes teams engagerande bemötande. Allt har gått enligt plan och vi har lyckats identifiera nanopartiklar i den mänskliga vävnaden. Därmed har vi uppnått vårt mål med den första patienten. Nu ser vi fram emot att fortsätta den kliniska studien på utopererad vävnad och inhämta kunskap och få vägledning inför design- och systemutvecklingen av nästa system, anpassat för en kommersialisering, säger Linda Persson VD på NanoEcho.

För ett år sedan lämnade vi in vår gemensamma etikansökan för denna kliniska studie. På grund av covid-belastningen på vården fördröjdes starten. Det är väldigt kul att äntligen vara i gång och jag ser fram emot att följa studiens utveckling, säger professor och överläkare Eva Angenete som leder studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Professor Tomas Jansson, grundare av NanoEcho:

Det är fantastiskt rolig att kunna stå här idag. Tänk att det var 12 år sedan vi för första gången detekterade en magnetomotorisk signal i ett labb på Lunds universitet, vilket nu lett oss fram till detta historiska ögonblick.

Bildtexter:
Bild 1: Bilden avbildar nanopartiklar i mänsklig vävnad. Vibrationssignalen från nanopartiklar detekteras med ultraljud och processas med hjälp av mjukvaran för att filtreras och förstärkas och sedan visualiseras den bildgivande NanoTrace®-signalen.
 
Bild 2: Professor och överläkare Eva Angenete leder studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 

Två presentationer den 26 maj

För den morgonpigge medverkar Linda Persson, VD NanoEcho, den 26 maj kl 08:00-08:30 i Godmorgon Lund som sänds från Magle Konserthus i Lund. Är du nyfiken på vad som egentligen händer på forskningsanläggningen Max IV? Och hur det går till när de sista pusselbitarna kommer på plats i mötet mellan forskning och näringsliv? Linda Persson är en av två medverkande talare. Den andra är dr Thomas Ursby, från Max IV. Välkommen att anmäla dig till webbsändningen:
 https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/424B594471444358477440?fbclid=IwAR34TZuc7MWr2vGJDA9qFQFMZwdwXyXbUafDCF-aL7_GCKbn0EZBUlV2uVM

Senare på eftermiddagen den 26 maj kl 14:00-14:25, presenterar Linda Persson bolaget på Aktieportföljen LIVE. Välkommen att lyssna på presentationen här: https://www.borskollen.se/nyheter/27/valkommen-till-nordens-storsta-digitala-investerartraff-aktieportfoljen-live-26-maj

Rekrytering av strategiska nyckelkompetenser fortsätter

NanoEcho fortsätter att rekrytera strategiska nyckelkompetenser för att bygga en stark och resultatorienterad företagskultur. Teamet förstärks nu med Ludvig Lundström som Quality Assurance och Regulatory Affairs (QA/RA) Manager.

Ludvig Lundström är civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet och har en gedigen erfarenhet inom medicinteknik med 15 års erfarenhet inom olika kvalitetsrelaterade roller. Ludvig Lundström har en bred kunskap inom kvalitetssäkring och riskhantering för utvecklingsprojekt av medicintekniska produkter. 
 

Ludvig är otroligt skicklig på att tillämpa reglerad medicinskteknisk utveckling i praktiken och att löpande identifiera, förebygga och hantera patientrisker. Hans gedigna kunskap inom kvalitetssystem kommer driva kontinuerlig förbättring i verksamheten. Hans erfarenhet av att tillämpa regelverket och att effektivt leda certifieringsarbetet kommer väl till hands för att säkerställa att vår produkt uppfyller alla kvalitetskrav som ställs. Vi har lyckats med ytterligare en nyckelrekrytering för att säkra vår fortsatta resa mot en lyckosam lansering, säger Linda Persson VD för NanoEcho. 

 
Ludvig Lundström påbörjar sin anställning hos NanoEcho efter sommaren:

Jag ser fram emot att få vara med i utvecklingen av en spännande produkt med stor potential som verkligen kan göra skillnad för patienter. Att få möjligheten att vara med och utveckla bolaget och att kunna påverka lockade mig.

 
De senaste månaderna har NanoEcho rekryterat flera kompletterande nyckelkompetenser för att vässa organisationen för produktutveckling. Målet är att skapa en stark resultatorienterad företagskultur, som grundar sig i kompetens och erfarenhet av att ta produkter till marknaden. 

Kommuniké från årsstämma i NanoEcho AB (publ) den 12 maj 2021

Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 12 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Andersson-Engels, Tomas Jansson, Bengt Göran Svensson och Johannes Swartling. Till styrelsens ordförande omvaldes Stefan Andersson-Engels.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 3 basbelopp och 2 basbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Revisor
Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att vissa redaktionella ändringar görs samt att en ny punkt införs i bolagsordningen. Den nya punkten 11 i bolagsordningen innebär att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma samt att styrelsen inför en bolagstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Valberedning
Årsstämman beslutade att anta principer för tillsättande en av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete i enlighet med det förslag som funnits intaget i kallelsen.

NanoEchos dream team växer

NanoEcho fortsätter att landa flera strategiska rekryteringar för att etablera en stark och resultatorienterad företagskultur. Bolagets dream team av erfarna och kompetenta medarbetare, som alla är resultatdrivna och har erfarenhet av att få ut produkter på marknaden, växer nu ytterligare.

– Jag är både stolt och oerhört nöjd att vi lyckats rekrytera både Henrik Fagerström som senior compliance ingenjör och Daniel Skagmo som hårdvaru-lead ingenjör, säger Linda Persson, NanoEchos VD, som har goda erfarenheter av de båda från tidigare anställningsplatser.

Henrik Fagerström är civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola och har en gedigen erfarenhet från medtech-branschen. Han har under många år arbetat med medicinsktekniska produkter och haft olika betydelsefulla ingenjörsroller. 

– Henrik har en bred kunskap och erfarenhet av att röra sig i området mellan det medicinsktekniska regelverket och produkten. Han har en fantastisk förmåga att se möjligheter och att lyckas integrera kraven från myndigheterna i produkten på ett professionellt sätt. Detta är ett arbete som oftast underskattas. Henriks bidrag för att lyckas med ett regulatoriskt godkännande som möjliggör en lyckosam lansering av vår produkt kommer vara oerhört viktigt för oss, säger Linda Persson.

Daniel Skagmo är civilingenjör i maskinteknik från Lunds tekniska högskola. Han besitter en djup kunskap från design och konstruktion till leverantörsval, produktion och lansering av tekniskt komplicerade snabbrörliga konsumentprodukter där effektivt arbete mot målet är väldigt viktigt.

– Daniel har stor erfarenhet av hela kedjan från småskalig prototyptillverkning av konceptkonstruktioner till design for manufacturing och massproduktion. Detta kommer NanoEcho väl till pass när vi kommer att påbörja arbetet med nästa generations portabla system avsett för kommersialisering. Att ha Daniel i teamet, med sin professionalism, sitt driv och sitt fokus på att finna lösningar känns väldigt tryggt, kommenterar Linda Persson.

Henrik Fagerström och Daniel Skagmo kommer att påbörja sina respektive anställningar hos NanoEcho efter sommaren.

– Produkten och rollen hos NanoEcho var alldeles för intressanta för att jag skulle kunna tacka nej! Jag ser fram emot att få vara delaktig i NanoEchos fortsatta resa och hoppas kunna bidra med både driv och glädje, kommenterar Henrik Fagerström. 

– Jag ser framemot produktifieringen och att få bli en del av NanoEchos multidisciplinära team och inte minst att få arbeta med en produkt som kan göra stor skillnad för både vården och för många patienter, säger Daniel Skagmo.

Kvartalsrapport 1, 2021 från NanoEcho AB (public)

Finansiell översikt första kvartalet
Första kvartalet 2021: 1 januari – 31 mars 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 566 (-2 358) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-9,24) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelse-kapitalet uppgick till -3 687 (-2 736) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 38 853 (14 878) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Bolaget har flyttat till nya funktionella lokaler med plats för expansion i centrala Lund.
 • Tre nya medarbetare har rekryterats – en senior systemingenjör, en senior mjukvaruutvecklare samt en senior clinical affairs. Samtliga tre personer är viktiga i NanoEchos bolagsbyggande och fortsatta produktutveckling.
 • Bolaget har anlitat överläkare och professor Henrik Thorlacius som medicinsk rådgivare. Han säger att ”NanoEcho har potential att fylla det tomrum som finns i dagens standardiserande vårdförlopp för rektalcancerpatienter. Instrumentet som NanoEcho utvecklar kan förbättra den preoperativa utredningen av patienter med tidig rektalcancer så att många fler patienter kan få den mest skonsamma och mest effektiva behandlingen av sin sjukdom”.
 • En extra bolagsstämma hölls och en ny bolagsordning antogs.
 • Optimeringsarbetet av bolagets första system har inletts.
 • En andra dry run, en generalrepetition inför den kommande pre-kliniska studien, som på grund av covid-restriktioner inte kunnat påbörjas, har genomförts framgångsrikt. 
 • Under kvartalet har processen mot en marknadsnotering inletts.
 • Arbetet med QMS systemet har påbörjats.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

 • Fortsatt optimeringsarbete av bolagets första system samt fortsatt arbete med QMS systemet.
 • Etikansökan för preklinisk studie vid Skånes universitetssjukhus har godkänts och kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Läs hela rapporten i sin helhet på hemsidan.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?