Årsstämma i NanoEcho AB (publ) den 15 april 2024

Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 15 april 2024. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Daniel Johnsson, Ann-Christin Malmborg Hager, Åke Bengtsson och Tord Labuda. Till styrelsens ordförande omvaldes Daniel Johnsson.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 kronor och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.
Årsstämman beslutade vidare att, för det fall styrelsen inrättar utskott inom sig, arvode ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 25 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 15 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter.

Revisor
Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för tillsättande av valberedning och valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedning och valberedningsinstruktion. Förslaget framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen varigenom (i) gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier höjs till att vara lägst 48 000 000 och högst 192 000 000, och (ii) styrelsen ges rätt att inför en bolagsstämma besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera vår trafik. Genom att klicka på ”Godkänn” samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dem i vår integritetspolicy.