Kvartalsrapport 3 2022


Finansiell översikt
Kvartal 3, 2022: 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 598 (-2 464) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 552 (-2 474) TSEK.

Nio månader 2022: 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13 998 (-10 345) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 869 (-10 312) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 13 525 (31 670) TSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • NanoEcho och företaget us4us har undertecknat en avsiktsförklaring samt inlett ett samarbete gällande utveckling och framtida tillverkning av NanoEchos bildbehandlingsenhet, närmare bestämt ultraljudsskannerenheten.
 • Skånes universitetssjukhus har gett klartecken att starta en ny prövarledd klinisk utvecklingsstudie. Etikprövningsmyndigheten har sedan tidigare godkänt studien och rekrytering av patienter planeras att starta under hösten.
 • Ägarstrukturen per den 30 juni 2022 har förändrats. MK Capital Invest AB, som ägs av Masoud Khayyami, och Masoud Khayyamis privata innehav i NanoEcho har placerats i MTT Capital AB. Enligt beslut på Cardeons bolagsstämma har Cardeon AB förvärvat dotterbolaget MTT Capital AB.
 • NanoEcho har beviljats 200 000 kronor från Vinnova för utlysningen ”Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2022” för att ta fram en detaljerad regulatorisk strategi. Det ekonomiska stödet kommer att användas till att stärka kompetensen i företaget genom en anlitad extern expert inom det regulatoriska området.
 • Linda Persson, VD på NanoEcho, har fått stipendiet Nästa skånska stjärna. Stipendiet tilldelas en person som kan komma att spela en viktig roll i regionens utveckling och som står inför en viktig spännande strategisk utmaning. Stipendiet delas ut av EFL och Sparbanken Skåne.
 • NanoEcho och SPL medical har tecknat en avsiktsförklaring och inlett ett samarbete kring regulatoriskt partnerskap och leverans av järnoxidbaserade nanopartiklar. Målet med samarbetet är ett marknadsgodkännande för NanoEchos indikation avseende eventuell spridning av rektalcancer till närliggande lymfkörtlar.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • BG Svensson har på egen begäran valt att lämna NanoEchos styrelse av medicinska skäl. Han meddelar samtidigt att han lämnar samtliga sina styrelseuppdrag. BG Svensson har suttit som invald styrelseledamot i NanoEchos styrelse sedan 2020.
 • Som en del av bolagets utveckling förstärker NanoEcho organisationen genom att tillföra regulatorisk kompetens i ledningsgruppen. Kristina Hallström kommer att ta ansvar för kvalitet och regulatoriska frågor, med fokus på ett marknadsgodkännande för NanoEchos system.
 • Ett samarbete mellan Lunds universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NanoEcho har resulterat i en vetenskapligt granskad artikel. I artikeln visas järnoxidbaserade nanopartiklar i mänsklig vävnad för första gången, bilden är genererad av NanoEchos prototypsystem under den pågående prövarledda studien.


VD-ord
Vi avslutar nu ett händelserikt kvartal som främst kännetecknats av ett intensivt utvecklingsarbete och etablering av viktiga strategiska samarbeten med utvalda partner och nyckelleverantörer.

De nya samarbeten som vi formaliserat under perioden är tillsammans med us4us kring utveckling av systemets bildbehandlingsenhet, samt tillsammans med SPL medical kring den järnoxidbaserade nanopartikeln. Vad det gäller båda dessa samarbeten så har avsiktsförklaringar undertecknats och arbetet är i full gång. Utöver dessa så har samarbetet med Vermon SA kring framtagande av ultraljudsproben ytterligare fördjupats.

Samarbetet med SPL medical, baserade i Nederländerna, är en viktig milstolpe för oss. Det innebär att vi nu tagit ett avgörande strategiskt beslut och valt vilken järnoxidbaserad nanopartikel som vi planerar att använda. Samarbetet med SPL medical har fokus på både ett marknadsgodkännande från läkemedelsverket för vår kliniska tillämpning, diagnostisering av rektalcancer med magnetomotoriskt ultraljud, samt på att säkerställa leverans till marknaden.

Under kvartalet har Skånes universitetssjukhus gett klartecken att starta en prövarledd klinisk utvecklingsstudie på utopererad vävnad, under ledning av professor Henrik Thorlacius. Vårt syfte med de två prövarledda kliniska utvecklingsstudierna, både denna och den som pågår på Sahlgrenska universitetssjukhuset, är att samla kunskap till utvecklingen av vårt system, vår kliniska metod, samt till utformningen av vår kliniska registreringsstudie.

Parallellt med produktutvecklingen fortgår ett intensivt arbete med att säkerställa att vi, både nu och framöver, uppfyller europeiska lagkrav för sjukvårdsprodukter. Under perioden har NanoEcho beviljats 200 000 kronor i bidrag från Vinnova för att stärka den regulatoriska kompetensen i företaget. Målsättningen är att tydliggöra hur NanoEcho ska möta de specifika krav som myndigheterna ställer för marknadsgodkännande av systemet. Efter periodens slut har Kristina Hallström anställts på heltid för att utöka sitt ansvarsområde och även ta sig an vårt regulatoriska arbete. Kristina är sedan tidigare en del av företagets ledningsgrupp där hon är ansvarig för kommunikation och marknad. Jag är mycket glad över att hon nu valt att jobba heltid hos oss med detta utökade ansvar. Genom Kristinas mångåriga erfarenhet av arbete med regulatoriska frågor och kliniska prövningar tillförs kompetens som gör oss bättre rustade när vi nu nått ett stadie i vårt utvecklingsarbete där vi behöver fokusera mer på myndighetskrav.

Ytterligare en glädjande nyhet under kvartalet var att jag fick stipendiet ”Nästa skånska stjärna”. Detta stipendium har gett mig möjlighet att delta i EFLs ledarskapsprogram ”Leading Impact”, ett program som kommer ge mig bra verktyg för att hantera NanoEchos strategiska utmaningar. Programmet, som redan startat, ger mig förutom kunskap även ett värdefullt nätverk och stöd på vägen mot kommersialisering.

Jag är mycket nöjd när jag kan konstatera att vi under detta kvartal tagit stora steg i vår produktutveckling och valt viktiga leverantörer och samarbetspartner. Det är med tillförsikt som jag ser vårt kommersiella system växa fram och med entusiasm som vi tar klivet in i nästa kvartal.

Lund i oktober
Linda Persson, VD för NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Halvårsrapport 2022

Finansiell översikt
Kvartal 2, 2022: 1 april – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 479 (-4 315) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,15 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 436 (-4 278) TSEK.

Halvår 2022: 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 400 (-7 881) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,31 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 317 (-7 838) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 541
  (35 543) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 12 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se.

Ny styrelse som återspeglar bolagets utveckling har tillträtt. Nytillträdd ordförande är Daniel Johnsson, före detta VD och grundare av bland annat Exertis Nordics, numera investerare och rådgivare. Ny ledamot i bolagets styrelse är teknologie doktor och affärscoach, Ann-Christin Malmborg Hager. Vidare omvaldes styrelsemötena Johannes Swartling, BG Svensson och Tomas Jansson.

Väsentliga händelser efter periodens slut
NanoEcho och företaget us4us har undertecknat en avsiktsförklaring samt inlett ett samarbete gällande utveckling och framtida tillverkning av NanoEchos bildbehandlingsenhet, närmare bestämt ultraljudsskannerenheten.

Skånes universitetssjukhus har gett klartecken att starta en ny prövarledd klinisk utvecklingsstudie. Etikprövningsmyndigheten har sedan tidigare godkänt studien och rekrytering av patienter planeras att starta under hösten.

Ägarstrukturen per den 30 juni 2022 har förändrats. MK Capital AB, som ägs av Masoud Khayyami, och Masoud Khayyamis privata innehav i NanoEcho har placerats i MTT Capital AB. Enligt beslut på Cardeons bolagsstämma har Cardeon AB förvärvat dotterbolaget MTT Capital AB. Detta innebär att MTT Capital AB har tillkommit som en av de största tio ägarna i NanoEcho. Dessutom har Seth Martin Fredrik Nilsson, Jonas Theodor Wingolf, och Torsten Roger Jensen tillkommit i listan över bolagets tio största ägare.

VD-ord
Vi befinner oss just nu i en mycket intensiv produktutvecklingsfas och andra kvartalet har präglats av hårt dedikerat utvecklingsarbete. Utöver detta har vi börjat implementera ett kvalitetsledningssystem, vilket innebär att vi arbetar enligt EU:s medicintekniska regelverk, MDR.

Den pågående kliniska utvecklingsstudien som genomförs på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fortlöper enligt plan. Studien har som målsättning att ge återkoppling till produktutvecklingen. Vi har även fått klartecken att starta en ny prövarledd klinisk utvecklingsstudie vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Rekrytering av patienter planeras att börja under hösten. Studien kommer att ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

I vår pågående produktutvecklingsfas fokuserar vi på utvecklingen av vårt system avsett för en kommersialisering. Under denna fas väljer vi dessutom underleverantörer av nyckelkomponenter och intensifierar samarbetet med våra nyckelleverantörer.

I juli kunde vi meddela att NanoEcho och us4us har undertecknat en avsiktsförklaring och inlett ett samarbete kring utvecklingen av NanoEchos bildbehandlingsenhet, närmare bestämt enheten för ultraljudsskanning. Jag är mycket glad att vi har undertecknat denna avsiktsförklaring, som beskriver vårt samarbete mot ett marknadsgodkännande och vår framtida tillverkning. Företaget us4us tillsammans med Vermon SA, som vi tidigare tecknat avsiktsförklaring med, är två viktiga nyckelleverantörer och utgör en solid grund för utvecklingen av vårt system.

Vi bygger vidare på vår regulatoriska plan, vårt regulatoriska underlag och vårt kvalitetsledningssystem. Arbetet sker parallellt med fokus på kvalitet och marknadslansering. Vår ambition är att systemet ska valideras i en klinisk studie under 2024/2025 för att därefter CE-märkas.

Vid årsstämman i maj valdes två nya styrelseledamöter in i NanoEchos styrelse, Daniel Johnsson och Ann-Christin Malmborg Hager. Vidare omvaldes styrelseledamöterna Johannes Swartling, BG Svensson och Tomas Jansson. Som bolag har vi tydligt flyttat fram vår position till att idag arbeta som ett medicintekniskt produktutvecklingsbolag. Den nya styrelsens sammansättning av erfarenheter och kompetenser speglar väl NanoEchos utveckling och det ökade fokuset på kommersialisering. Jag känner ett starkt förtroende för vår nytillträdda styrelse och det ska bli väldigt spännande att arbeta tillsammans.

Organisationen som vi byggt upp är väl rustad för att ta sig an den pågående produktutvecklingsfasen. Vårt tvärfunktionella team, tillsammans med en företagskultur med tydligt fokus på leverans, ger goda förutsättningar för en lyckad produktutvecklingsfas. Denna fas har många av oss på NanoEcho mycket erfarenhet av och brinner lite extra för. Jag har starkt förtroende för teamet som ska ta NanoEchos produkt till marknaden.
Lund i augusti

Linda Persson,
VD för NanoEcho

Kvartalsrapport 1 2022

Finansiell översikt första kvartalet
Kvartal 1, 2022: 1 januari – 31 mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4921 (-3 566) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,02 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 231 (-3 687) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 23 473 (38 853) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

 • Som ett led i utvecklingen av Bolaget har NanoEcho rekryterat Kristina Hallström som Kommunikations- och Marknadschef. Kristna kommer att ingå i ledningsgruppen.
 • Valberedningens ledamöter inför NanoEchos årsstämma 2022 har utsetts.
 • NanoEcho har valt leverantören Vermon SA, och inlett samarbete för utveckling och framtida tillverkning av ultraljudsgivare.
 • NanoEcho har genomfört en Design Input Review och går nu in i en mer detaljerad designutvecklingsfas.
 • Aktieägarna i NanoEcho AB (publ), kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022.

Händelser efter periodens slut

 • Inga händelser finns att rapportera.

VD-ord

Vi lämnar ett händelserikt kvartal bakom oss där vi tydligt flyttat fram vår position och arbetar nu operativt som ett medicinsktekniskt produktutvecklingsbolag. Tyvärr har detta kvartal även präglats av det fasansfulla kriget i Ukraina – våra tankar går till de drabbade och till hela det ukrainska folket. Ur företagets synvinkel påverkas NanoEchos verksamhet inte av kriget. På hemmaplan fortsätter vi att göra framsteg i utvecklingen av både vår organisation, vårt nätverk av samarbetspartner och inte minst i utvecklingen av nästa generations diagnostiska system.

Under kvartalet har teamet förstärkts med Kristina Hallström, Kommunikations- och Marknadschef med en gedigen internationell erfarenhet inom den medicinsktekniska branschen. Hennes roll blir central när vi nu tagit klivet och gått in i en utvecklingsfas med fokus på kommersialisering. Kristina ingår i ledningsgruppen.

En viktig milstolpe har uppnåtts då vår Design Input Review genomfördes i mars. Det betyder att produktkrav är definierade och att vi etablerat planer för riskhantering, klinisk utvärdering och produktutveckling. Det ger oss en tydlig plan för utvecklingen av vår kommersiella produkt och vi är därmed mogna att gå in i en fas som har som mål att mer i detalj ta fram den produkt som ska sättas på marknaden.

Ytterligare en viktig pusselbit mot marknaden är att vi inlett ett samarbete med Vermon SA i Frankrike, för kommersiell tillverkning av vår ultraljudsgivare. Tillsammans med Vermon kommer vi att vidareutveckla NanoEchos ultraljudsgivare, som är integrerad i en handhållen prob. Under mars månad tecknade vi en ömsesidig avsiktsförsäkran, ”letter of intent”. Vi känner oss väldigt trygga med samarbetet då Vermon har gedigen expertis inom både utveckling och tillverkning av innovativa ultraljudsprober. De kommer att tillföra en solid grund för utvecklingen av NanoEchos kommersiella produkt.

NanoEcho står på en stabil grund för att ta steget vidare mot ett marknadsorienterat medicinsktekniskt produktutvecklingsbolag. Vi har successivt förstärkt organisationen och har nu ett team som vet vad som krävs för att sätta medicintekniska produkter på marknaden. Vår kliniska utvecklingsstudie, på utopererad rektalcancervävnad, rullar på enligt plan och ger oss värdefull information till vår fortsatta produktutveckling.

Flera strategiskt viktiga bitar har fallit på plats och vägen till marknadslansering blir allt tydligare. Jag ser fram emot ett fortsatt händelserikt 2022 med fokus på att utveckla en konkurrenskraftig och attraktiv produkt, anpassad för kommersialisering.

Lund i april
Linda Persson, VD för NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

NanoEcho Bokslutskommuniké 2021

Finansiell översikt

Fjärde kvartalet 2021: 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 383 (-4 562) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,15 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 331 (-4 495) TSEK.

Helår 2021: 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 728 (-9 395) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,49 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 643 (-9 328) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 27 951 (42 699) TSEK.

Viktiga händelser under 2021

Kvartal 1

 • Bolaget har flyttat till nya funktionella lokaler med plats för expansion i centrala Lund.
 • Tre nya medarbetare har rekryterats – en senior systemingenjör, en senior mjukvaruutvecklare samt en senior clinical affairs. Samtliga tre personer är viktiga i NanoEchos bolagsbyggande och fortsatta produktutveckling.
 • Bolaget har anlitat överläkaren och professorn Henrik Thorlacius som medicinsk rådgivare. Han säger att ”NanoEcho har potential att fylla det tomrum som finns i dagens standardiserande vårdförlopp för rektalcancerpatienter.
  Instrumentet som NanoEcho utvecklar kan förbättra den preoperativa utredningen av patienter med tidig rektalcancer så att många fler patienter kan få den mest skonsamma och mest effektiva behandlingen av sin sjukdom”.
 • En extra bolagsstämma hölls och en ny bolagsordning antogs.
 • Optimeringsarbetet av bolagets första system har inletts.
 • En generalrepetition (en dry run) inför den kommande pre-kliniska studien, som på grund av covid-restriktioner inte kunnat påbörjas, har genomförts framgångsrikt.
 • Under kvartalet har processen mot en marknadsnotering inletts.
 • Arbetet med QMS systemet har påbörjats.

Kvartal 2

 • Etikansökan för klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus godkändes och studien kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
 • NanoEcho landade flera strategiska rekryteringar och stärktes med en Senior compliance ingenjör och en hårdvaru-lead ingenjör.
 • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 12 maj 2021. Till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
 • NanoEcho landade ytterligare en strategisk rekrytering och rekryterade en quality assurance och regulatory affairs (QA/RA) manager.
 • NanoEcho fick klartecken att påbörja kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Första patienten rekryterades vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.
 • Den kliniska studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset inleddes och NanoEchos metod magnetomotoriskt ultraljud tillämpades för första gången enligt vår vetskap, på mänsklig vävnad.

Kvartal 3

 • Grundpatentet för NanoEchos metod har beviljats i Japan, Europa och Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob.

Kvartal 4

 • NanoEcho har i samarbete med RISE och Lunds universitet beviljats bidrag från Vinnova om närmare 500 000 kr. Det gemensamma projektet, som avser att karakterisera nanopartiklars rörelse under inverkan av ett magnetfält, är värdefullt för att kunna utvärdera potentiella framtida medicinska applikationer.
 • Vid en extra bolagsstämma beslutades om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier.
 • NanoEcho välkomnade nya aktieägare sedan en av bolagets tidigare huvudägare, har avyttrat hela sitt innehav i bolaget. Aktierna har i huvudsak förvärvats av långsiktiga investerare och stiftelser.

Händelser efter periodens slut

 • Som ett led i utvecklingen av bolaget har NanoEcho rekryterat Kristina
  Hallström som Kommunikations- och Marknadschef. Kristna kommer att ingå i ledningsgruppen.

VD-ord
Vi lämnar nu ytterligare ett händelserikt kvartal och går in i 2022 – ett år fyllt av nya spännande milstolpar.
Under det fjärde kvartalet har en stor del av vårt arbete kretsat kring produktutveckling och vår pågående kliniska utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad. Vi analyserar fortlöpande insamlad data och resultatet ger oss en direkt återkoppling till det systemet vi avser att kommersialisera. Vi har kontinuerligt värdefulla dialoger med potentiella slutanvändare, exempelvis kirurger, vilket ger oss viktig input till den framtida designen av vårt system och vår produkt.
I november fick vi det glädjande beskedet att NanoEcho i samarbete med RISE och Lunds universitet, för ett gemensamt projekt, beviljades bidrag från Vinnova om närmare 500 000 kr. Projekt, som beviljats bidrag, avser att karakterisera nanopartiklars rörelse under inverkan av ett magnetfält, vilket är värdefullt för att kunna utvärdera potentiella framtida medicinska applikationer. Vi har såklart fortfarande fullt fokus på produktutvecklingen av NanoEchos första medicinska applikation, rektalcancer.
Under det fjärde kvartalet 2021 har NanoEcho även välkomnat nya aktieägare då en av Bolagets tidigare huvudägare avyttrat sitt innehav. Jag har deltagit i processen genom ett flertal nationella och internationella presentationer för potentiella investerare och har därutöver varit tillgänglig för diskussioner och frågor. De investerare jag presenterat bolaget för upplever jag har visat ett stort intresse för NanoEcho och styrkan i vår teknik och den framtida produkten, vilket varit mycket inspirerande.
I november beslutade styrelsen om att genomföra en omvänd aktiesplit – 1:10 och ändring av bolagsordningen. Spliten innebar att tio aktier slogs samman till en. Syftet är att underlätta och öka handel med aktien samt öka dess attraktivitet för potentiella institutionella investerare vid en framtida marknadsnotering.
Under 2021 flyttade vi tydligt fram vår position från ett forskningsbolag, till att idag vara ett produktutvecklingsbolag. Med flera tydliga milstolpar framför oss kommer 2022 att vara minst lika händelserikt som det gånga året. Tillsammans med mina skickliga medarbetare arbetar vi med fullt fokus på att i framtiden bli en del av det standardiserade vårdförloppet för rektalcancer. Jag är övertygad om att vi kommer att nå framgång.

Lund i februari 2022

Linda Persson
VD för NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Denna information är sådan information som NanoEcho AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Andersson, kommunikationschef
e-post: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

NanoEcho kvartalsrapport 3, 2021

Finansiell översikt
Tredje kvartalet 2021: 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 464 (-1 447) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 474 (-1 447) TSEK.

Nio månader 2021: 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 345 (-4 833) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,03 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 312 (-4 833) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 31 670 (13 165) TSEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Grundpatentet för NanoEchos metod har beviljats i Japan, Europa och Sydkorea. Grundpatentet är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob.

Händelser efter periodens slut

 • Aktieägarna i NanoEcho har kallats till en extra bolagsstämma, torsdagen den 18 november 2021. Stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt sker endast genom poströstning.

VD-ord
Mycket har hänt under det gångna kvartalet parallellt med vår pågående kliniska studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Grundpatentet för metoden har beviljats i Europa, Japan och Sydkorea, vi har arbetat vidare med systemoptimeringen och personalstyrkan har vuxit.
Det är otroligt spännande att vår kliniska utvecklingsstudie på utopererad rektalcancervävnad, med första generationen av bolagets portabla system, nu är i gång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och att vi även har en godkänd etikansökan för klinisk studie på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Parallellt med studien har vi under hösten arbetat vidare med systemoptimeringen. Med hjälp av fantomer, simulerande mänsklig vävnad, och lymfkörtlar i djurvävnad, simulerande mänsklig vävnad, har vi framgångsrikt vidareutvecklat vårt system för kartläggning av nanopartiklar.
Vi har även fortsatt utvecklingen av vårt analysprogram Datatrace. Datatrace sorterar och organiserar all data från den kliniska studien och våra fantommätningar, vilket effektiviserar analysfasen. All information som samlas in från våra mätningar i labbet och den kliniska studien processas, analyseras och visualiseras på ett effektivt sätt, utan att någon data går till spillo. Datatrace är ett viktigt verktyg i vårt optimeringsarbete av nanopartiklarnas kartläggning.
Under kvartalet har personalstyrkan vuxit och fler kompetenser har adderats till vår redan skickliga och resultatdrivna organisation. Vi som bolag har haft förmånen att attrahera personer med de kompetenser och erfarenheter som vi identifierat och sökt. Vi har handplockat våra medarbetare och värdesatt erfarenhet från industrin och framför allt från att utveckla produkter och ta dem till marknaden. Vårt starka produktutvecklingsteam har kompletterats av ett lika starkt QA/RA team som besitter en gedigen erfarenhet av kvalitets- och regulatoriskt arbete. Tillsammans bygger vi en stark och resultatorienterad företagskultur, som grundar sig i kompetens och erfarenhet av att ta produkter till marknaden.
Grundpatentet för metoden har beviljats i Europa, Japan och Sydkorea. Patentet skyddar den unika kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Därmed skyddar grundpatentet utförandet av en handhållen prob. Detta innebär att vårt grundpatent nu är godkänt i länder som utgör nästan 40 procent av den globala rektalcancermarknaden. Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka och expandera portföljen. Detta för att säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer, i takt med att vår produktutveckling fortskrider.
Vi fortsätter att arbeta enligt plan och jag tillsammans med mina skickliga medarbetare ser fram emot att fortsätta vår kliniska utvecklingsstudie och vårt optimeringsarbete mot målet – att bli en del av det standardiserade vårdförloppet för rektalcancerpatienter.

Lund i oktober 2021
Linda Persson, VD NanoEcho

Länk till hemsidan där rapporten finns i sin helhet.

Denna information är sådan information som NanoEcho AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Andersson, kommunikationschef
e-post: aan@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

NanoEcho halvårsrapport Q2 2021

Finansiell översikt andra kvartalet och halvåret 
Andra kvartalet 2021, 1 april – 30 juni 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 315 (-1 028) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-0,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 278 (-1 028) TSEK.

Första halvåret 2021, 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 881 (-3 386) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,03 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 838 (-3 386) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 35 543 (14 612) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Etikansökan för klinisk studie vid Skånes universitetssjukhus godkändes och studien kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. 
 • NanoEcho landade flera strategiska rekryteringar och stärktes med en Senior compliance ingenjör och en hårdvarulead ingenjör. 
 • Årsstämman i NanoEcho ägde rum den 12 maj 2021. Till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
 • NanoEcho landade ytterligare en strategisk rekrytering och rekryterade en  quality assurance och regulatory affairs (QA/RA) manager. 
 • NanoEcho fick klartecken att påbörja kliniska studier på utopererad rektalcancervävnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Första patienten rekryterades vid Sahlgrenska universitetsjukhuset.
 • Den kliniska studien på Sahlgrenska universitetssjukhuset inleddes och NanoEchos metod magnetomotoriskt ultraljud tillämpades för första gången enligt vår vetskap på mänsklig vävnad.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Grundpatentet för NanoEchos metod beviljades i Japan. Positiv återkoppling på samma patent i Europa från Europeiska Patentmyndigheten som meddelat att de avser att bevilja patentet.

 
VD-ord
Flera höjdpunkter och två som verkligen sticker ut

Jag är väldigt nöjd och stolt när vi nu lämnar det andra kvartalet 2021 bakom oss. 

Under förra året fick vi vår etikansökan godkänd för att utföra kliniska utvecklingsstudier på utopererad rektalcancervävnad på Sahlgrenska universitetssjukhuset och för några månader sedan fick vi även ett godkännande för studier på Skånes universitetssjukhus. På grund av covid-restriktionerna kunde dock inte studierna påbörjas. Det blev en riktig höjdpunkt för oss när vi sen fick klartecken från sjukhusen om att vi kunde sätta i gång. Patientrekryteringar pågår nu på båda sjukhusen och vår ambition är att undersöka utopererarad vävnad från cirka 60 patienter totalt. Detta kommer att ta ungefär 18 månader.

Våren har bestått av ett gediget arbete för att förbereda oss inför starten av studierna och den 17 juni var det dags – vår första patient var rekryterad på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Enligt vår vetskap, blev vi först i världen denna dag att tillämpa metoden magnetomotoriskt ultraljud på mänsklig utopererarad vävnad. Undersökningen genomfördes framgångsrikt med vårt första generations portabla system. Vi hade lyckats detektera distributionen av nanopartiklar i mänsklig vävnad. En riktig höjdpunkt!

Tillsammans kommer resultaten från dessa utvecklingsstudier att ge oss en heltäckande analys av det befintliga systemets prestanda, då både patienter med olika positionering av tumör i rektum samt patienter med olika långt gången cancer är inkluderade. Resultaten kommer att användas som vägledning i designen och utvecklingen av vårt nästa system, den andra generationens system. Vi har värdefulla dialoger med potentiella slutanvändare, exempelvis kirurger, vilket ger oss viktig återkoppling till den framtida designen av vårt system och vår produkt. Det är denna produkt som är avsedd för kommersialisering och således kommer att CE-märkas.

I maj hölls en digital årsstämma, där det bland annat beslutades om omval av Stefan Andersson-Engels (styrelseordförande), Tomas Jansson, BG Svensson och Johannes Swartling i styrelsen.

Under kvartalet har vi rott i land flera strategiska nyckelrekryteringar och vi fortsätter att bygga en organisation med en resultatorienterad företagskultur som värdesätter personer med kompetens och erfarenhet från industrin, framför allt av att utveckla produkter till marknaden. Vi är också glada över att vi kan erbjuda tre studenter sommarjobb med att vidareutveckla våra mjukvaruverktyg för analys av stora datamängder.

Jag har presenterat bolaget på Aktieportföljen LIVE och på God morgon Lund samt hållit ett flertal presentationer för intresserade potentiella investerare. Intresset för vår produkt och det faktum att vi har potential att fylla ett globalt tomrum på marknaden för rektalcancerpatienter upplever jag som mycket   stort. Nu planerar vi för höstens aktiviteter och fortsätter arbetet med att bygga kännedom om bolaget, både bland investerare och slutkunder.

Vi arbetar för en kommande marknadsnotering och kommer meddela marknaden så snart vi har ytterligare information om denna. 

Jag vill tacka alla aktieägare, alla medarbetare, styrelsen och rådgivare för ett väl genomfört första halvår. Nu ser jag fram emot en händelserik sommar och höst, med potential att bli minst lika händelserik som de månader vi nu bockat av!

Lund i juli 2021
Linda Persson,
VD NanoEcho AB

Kvartalsrapport 1, 2021 från NanoEcho AB (public)

Finansiell översikt första kvartalet
Första kvartalet 2021: 1 januari – 31 mars 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 566 (-2 358) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,01 (-9,24) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelse-kapitalet uppgick till -3 687 (-2 736) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 38 853 (14 878) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Bolaget har flyttat till nya funktionella lokaler med plats för expansion i centrala Lund.
 • Tre nya medarbetare har rekryterats – en senior systemingenjör, en senior mjukvaruutvecklare samt en senior clinical affairs. Samtliga tre personer är viktiga i NanoEchos bolagsbyggande och fortsatta produktutveckling.
 • Bolaget har anlitat överläkare och professor Henrik Thorlacius som medicinsk rådgivare. Han säger att ”NanoEcho har potential att fylla det tomrum som finns i dagens standardiserande vårdförlopp för rektalcancerpatienter. Instrumentet som NanoEcho utvecklar kan förbättra den preoperativa utredningen av patienter med tidig rektalcancer så att många fler patienter kan få den mest skonsamma och mest effektiva behandlingen av sin sjukdom”.
 • En extra bolagsstämma hölls och en ny bolagsordning antogs.
 • Optimeringsarbetet av bolagets första system har inletts.
 • En andra dry run, en generalrepetition inför den kommande pre-kliniska studien, som på grund av covid-restriktioner inte kunnat påbörjas, har genomförts framgångsrikt. 
 • Under kvartalet har processen mot en marknadsnotering inletts.
 • Arbetet med QMS systemet har påbörjats.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

 • Fortsatt optimeringsarbete av bolagets första system samt fortsatt arbete med QMS systemet.
 • Etikansökan för preklinisk studie vid Skånes universitetssjukhus har godkänts och kommer ledas av Henrik Thorlacius, professor i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

Läs hela rapporten i sin helhet på hemsidan.

Nanoecho.se använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?